Wewnętrzna budowa materii

 0    35 fiche    Silbena
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Samorzutne wnikanie cząsteczek jednej substansji między cząsteczki drugiej w bezpośrednim kontakcie.
commencer à apprendre
dyfuzja
Zbiór takich samych atomów (o takiej samej liczbie atomowej).
commencer à apprendre
pierwiastek
Zbiór takich samych cząsteczek.
commencer à apprendre
związek chemiczny
Masa atomu wyrażona w jednostkach masy atomowej.
commencer à apprendre
masa atomowa
Masa cząsteczki wyrażona w jednostkach masy atomowej.
commencer à apprendre
masa cząsteczkowa
Unit jest w przybliżeniu równy masie atomu...
commencer à apprendre
wodoru
Układ złożony z jądra atomowego i poruszających się wokół niego elektronów, tworzących powłoki elektronowe.
commencer à apprendre
atom
Najbardziej wewnętrzna dodatnio naładowana część atomu zawierająca protony i neutrony.
commencer à apprendre
jądro atomowe
protony + neutrony
commencer à apprendre
nukleony
ładunek elektryczny=1 elementarny ładunek dodatni
commencer à apprendre
proton
obojętny elektrycznie
commencer à apprendre
neutron
ładunek elektryczny=1 elementarny ładunek ujemny
commencer à apprendre
elektron
masa neutronu
commencer à apprendre
1 u
masa protonu
commencer à apprendre
1 u
masa elektronu
commencer à apprendre
1/1840 u
Elektrony najbardziej oddalone od jądra atomu.
commencer à apprendre
walencyjne
liczba protonów + liczba neutronów
commencer à apprendre
liczba masowa
liczba protonów
liczba
commencer à apprendre
liczba atomowa
liczba elektronów
liczba
commencer à apprendre
liczba atomowa
ładunek jądra
liczba
commencer à apprendre
liczba atomowa
Oznaczenie literowe liczby masowej.
commencer à apprendre
A
Oznaczenie literowe liczby atomowej.
commencer à apprendre
Z
Atomy tego samego pierwiastka chemicznego różniące się między sobą liczbą neutronów w jądrze.
commencer à apprendre
izotopy
Właściwości pierwiastków chemicznych, uporządkowanych zgodnie ze zwiększającą się liczbą atomową, powtarzają się okresowo.
commencer à apprendre
prawo okresowości
Pionowe w układzie okresowym.
commencer à apprendre
grupa
Poziome w układzie okresowym.
commencer à apprendre
okres
Wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu sięatomów za pomocą wspólnych par elektronów.
commencer à apprendre
kowalencyjne
Wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu się kationów i anionów powstałych z atomów.
commencer à apprendre
jonowe
Liczba wiązań, za których pomocą atomy łączą się ze sobą.
commencer à apprendre
wartościowość
Jest związana z liczbą elektronów walencyjnych.
commencer à apprendre
wartościowość
Cząstka obdarzona ładunkiem elektrycznym dodatnim lub ujemnym.
commencer à apprendre
jon
Stosunek mas pierwiastków w każdym związku chemicznym jest stały i charakterystyczny dla danego związku.
commencer à apprendre
prawo stałości składu związku chemicznego
Zależy od grupy.
commencer à apprendre
liczba elektronów walencyjnych
Zależy od okresu.
commencer à apprendre
liczba powłok elektronowych
Powłoki elektronowe
4
commencer à apprendre
K L M N

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.