Tak zwane swoiste kategorie źródeł prawa admin.

 0    16 fiche    mayaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Czego dotyczą akty planowania?
commencer à apprendre
Akty planowania dotyczą zachowań administracji publicznej w przyszłości, determinują i warunkują te zachowania, określają zakres i okoliczności w jakich mają być podjęte. Admin. musi przewidywać własny rozwój w przyszłości.
Czego najczęściej dotyczą akty planowania?
commencer à apprendre
Akty planowania dotyczą najczęściej kwestii finansowych (budżet), strategicznych (strategie rozwoju województw), zagadnień współpracy zagranicznej (wojewódzkie priorytety współpracy zagranicznej), kwestii gospodarczo-przestrzennych.
Co to jest Narodowy Plan Rozwoju?
commencer à apprendre
Instytucja Narodowego Planu Rozwoju została stworzona ustawą o NPR z 20 kwitnia 2004r. Są w nim zawarte cele społeczno-gospodarcze kraju, w tym strategie rozwoju regionalnego i sposoby osiągania celów w regionachw określonym czasie.
Jaki akt reguluje kwestię planów zagospodarowania przestrzennego?
commencer à apprendre
Kwestia ta jest uregulowana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r. Ustawa ta stwierdza, że plany te są źródłami prawa.
Czy plany zagospodarowania przestrzennego są aktami powszechnie obowiązującymi?
commencer à apprendre
Formal. są to akty pow. obow., ale kwestia ta wymaga dokł. omówienia. Plany te zawierają w sobie normy ogólne (przezn. terenu pod budown. nmieszk.) i normy konkr. (budowa hipermarketu w okr. msc.), stuktura planów jest więc złożona.
Z jakich części składają się plany zagospodarowania przestrzennego?
commencer à apprendre
Plany zagospodarowania przestrzennego składają się z części strukturalnej, programowej i regulacyjnej.
Co zawiera część strukturalna planu zagospodarowania przestrzennego?
commencer à apprendre
Część strukturalna określa podstawowe, przewidywane tendencje rozwoju przestrzenie i czynniki mogące wpłynąć na osiągnięcie planowanego jej kształtu.
Co zawiera częś prgramowa planu zagospodarowania przestrzennego?
commencer à apprendre
Część programowa ustala projekt przedsięwzięć co do danej przestrzeni.
Co zawiera część regulacyjna planu zagospodarowania przestrzennego?
commencer à apprendre
Część regulacyjna zawiera przeznaczenie terenu w zakresie topograficznym i geograficznym przez wyznaczenie linii podziału i linii rozgraniczających.
z czego składa się plan zagospodarowania przestrzennego?
commencer à apprendre
Plan zagospodarowania przestrzennego składa się z rysunku (mapy) i opisu.
Co to jest statut?
commencer à apprendre
Statut to akt prawny wydawany przez podmioty prawa publicznego mający uregulować sprawy tych podmiotów, ich strukturę i zasady funkcjonowania. Najważn. s. są: s. województw, powiatów i gmin, a także ich urzędów.
Co zawarte jest w regulaminach?
commencer à apprendre
W regulaminach określone są szczegółowe zasady funkcjonowania podmiotów prawa publicznego.
Na czym polega swoistość regulaminów i statutów?
commencer à apprendre
Swoistość regulaminów i statutów polega na tym, że są one aktami prawa wewn., ale oddziałują również na sferę zewnętrzną. Muszą mieć podstawę ustawową i mieścić się w granicach prawa.
Do kogo są skierowane statuty i regulaminy zakładów administracyjnych?
commencer à apprendre
Regulaminy i statuty zakładów adm., np. uczelni czy szpitala są skirowane do ich pracowników, a przede wszystkim do użytkowników.
Na czym polega specyfika norm technicznych?
commencer à apprendre
Specyfika norm technicznych odnosi się do ich treści odwołujących się do praw techniki i fizyki.
Jakie znasz swoiste kategorie źródeł prawa admin.?
commencer à apprendre
Plany zagospodarowania przestrzennego, statuty, regulaminy, normy techniczne.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.