Rynek finansowy i kapitałowy

 0    24 fiche    mayaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
podział rynku finansowego
commencer à apprendre
pieniężny i kapitałowy, kapitałowy: regulowany i nieregulowany, regulowany: GPW i BondSpot dla obligacji, nieregulowany New Connect dla akcji, Catalyst dla obligacji
rynek kasowy i terminowy
commencer à apprendre
rynek kasowy-papiero wartościowe, wymiana on the spot, terminowy-zobowiązania do przyszłej zapłaty, wydania instrumentu (kontrakty futures, opcje swapy walutowe, swapy na stopy procentowe)
prawa wynikające z akcji
commencer à apprendre
majątkowe i korporacyjne, maj.: dywidenda, prawo poboru nowych akcji, prawo udz. w masie likwidacyjnej; korporacyjne:p. głosu, wpływania na sprawy spółki, wytoczenia powództwa za szkodę
papiery wartościowe dłużne i działowe
commencer à apprendre
udziałowe: akcje, dłużne: obligacje
obligacje zerokuponowe
commencer à apprendre
emitowane są z dyskontem po niższej niż nominalna cenie, odkupowane są po cenie nominalnej
Kto i w jakimi celu emituje obligacje Skarbu Państwa?
commencer à apprendre
Minister Finansów, pokrycie deficytu budżetowego
obligacje przychodowe
commencer à apprendre
dają prawo do pierwszeństwa udziału w zysku z inwestycji sfinansowanej z emisji obligacji
bony skarbowe i pieniężne
commencer à apprendre
bony skarbowe są emitowane przez Ministra Finansów celem sfinansowania deficytu, a bony pieniężne przez NBP, są to instrumenty rynku pieniężnego (termin zapadalności poniżej roku)
hedging
commencer à apprendre
hedging to funkcja derywatów czyli instrumentów pochodnych, służy zabezpieczeniu interesów posiadaczy instrumentów bazwoych
opcje call i put
commencer à apprendre
opcje to umowy uprawniające ale nie zobowiązujące do kupn (call) lub sprzedaży jakiegoś instrumentu bazowego w określonym czasie i po określonej cenie
opcje rzeczywiste i nierzeczywiste
commencer à apprendre
wykonanie opcji rzeczywistych polega na dostarczeniu intrumentu bazowego, nierzeczywistych na wypłaceniu różnicy między ceną w umowie opcji a ceną na rynku spot
opcje amerykańskie i europejskie
commencer à apprendre
rozliczenie opcji amerykańskich następuje każdego wieczoru, a europejskich w piątki, cztery razy w roku, opcje można sprzedać na giełdzie
futures i financial futures
commencer à apprendre
futures to kontrakty terminowe w których jedna strona zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego a druga do sprzedaży, nieograniczone ryzyko po obu stronach, inaczej niż w przypadku opcji gdzie jedna strona jest uprzywilejowana, f.f. to wypłata roznicy
WIBOR
commencer à apprendre
wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym
fixing
commencer à apprendre
fixing to ustalanie jednolitej ceny każdego papieru wartościowego
inwestorzy instytucjonalni
commencer à apprendre
profesjonalne inwestowanie środków osób trzecich
spółka publiczna
commencer à apprendre
co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana a więc dopuszczona do obrotu na rynku giełdowym, tylko spółki akcyjne i komandytowow-akcyjne mogą byc eminentami akcji, s z.o.o. tylko obligacji
operacje otwartego rynku
commencer à apprendre
absorbujące i zasilające, absorbujące to np. podwyższenie stóp procentowych, a zasilające kupno papierów wartościowych od banków kom., są prw. z inicjatywy NBP
operacje kredytowo-redyskontowe
commencer à apprendre
operacje kredytowo-redyskontowe le polonais
są to kredyty lombardowe udzielane na jedną noc (overnight) w celu uzyskania płynności przez banki kom., kredyty redyskontowe czyli redyskonto weksli-bank cent. skupuje weksle od b.k., depozyty krótkoterminowe (na 1 noc), operacje z in. banków kom.
mechanizm transmisyjny
commencer à apprendre
mechanizm transmisyjny polega na tym, że bank centralny tylko pośrednio może oddziaływać na banki komercyjne, może pojawić się efekt wypychania
efekt wypychania
commencer à apprendre
efekt wypychania polega na tym, że kiedy bank centralny obniża stopy proc. i zwiększa podaż pieniądza, a równocześnie minister finansów zaoferuje wysoko oproc. obligacje to banki je wykupią, a nie udzielą niskoopr. kredytów przedsiębiorcom
kiedy mówimy o recesji?
commencer à apprendre
kiedy PKB spada przez dwa kwartały
policy mix
commencer à apprendre
polityka pieniężna prowadzona w zgodzie z fiskalną
system RM II
commencer à apprendre
system RM II to system który wprowadza się przed wejściem wdo strefy euro, w tym czasie NBP musiałby utrzymywać złotówkę w przedziae wahań +/-15% w stosunku do euro

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.