Publikacja i promulgacja źródeł prawa

 0    16 fiche    mayaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Co to jest promulgacja?
commencer à apprendre
Promulgacja oznacza urzędowe stwierdzenie, że akt wszedł w życie.
Co to jest publikacja?
commencer à apprendre
Publikacja to urzędowe ogłoszenie aktu prawnego, nie zawsze pociąga za sobą skutki w postaci jego obowiązywania.
W jakim trybie są publikowane umowy międzynarodowe ratyfikowane za zgodą wyrażoną w ustawie?
commencer à apprendre
Umowy te są publikowane w trybie właściwym dla ustaw.
Jaki jest podstawowy wymóg promulgacji konstytucyjnych, powszechnie obowiązujących źródeł prawa?
commencer à apprendre
Podstawowym warunkiem ich promulgacji jest ogłoszenie.
Jaki jest zazwyczaj okres vacatio legis?
commencer à apprendre
Okres ten to 14 dni od dnia ogłoszenia. Może byc krótszy lub dłuższy jeżeli wymaga tego interes państwa
Jaki jest okres vacatio legis dla przepisów porządkowych?
commencer à apprendre
Zazwyczaj vacatio legis dla przepisów porządkowych wynosi 3 dni, ale jeżeli zagrożone jest zdrowie, życie lub mienie obywateli przepis może wejść w życie z dniem ogł.
Dlaczego art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych z 2000r. narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego?
commencer à apprendre
W art. 5 stwierdzono, że aktowi normatywnemu można nadać wsteczną moc obowiązującą jeżeli zasday dem. państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Ale już z definicji dem.p.p. wynika zasada lex etro non agit. SPRZECZNOŚĆ!
Wymień dzienniki urzędowe.
commencer à apprendre
Dziennik Ustaw RP, Dziennik Urzędowy UE, Dziennik URzędopy RP Monitor Polski, dzienniki urzędowe ministrów, dz. urz. urzędów centralnych, wojew.dz. urz.
Przez kogo jest wydawany Dziennik Ustaw RP?
commencer à apprendre
Dziennik Ustaw RP jest wydawany przez Prezesa RM.
Jakie akty prawne są publikowane w Dzienniku Ustaw RP?
commencer à apprendre
Konstytucja, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, oświadczenia rządowe w kwestii mocy obow. umów mdzn, rozporzędzania, uchwały RM uchylające zarz. i in.
Przez kogo jest publikowany Dziennik Urzędowy UE?
commencer à apprendre
Dziennik URzędowy UE jest publikowany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Komisji Europejskiej.
Co jest publikowane w DZ.U. UE?
commencer à apprendre
W Dz.U. UE są publikowane rozporządzenia, dyrektywy, zalecenia, opinie i in.
Przez kogo są wydawane Dzienniki Urzędowe Monitor Polski i Monitor Polski B?
commencer à apprendre
Dzienniki te są wydawane przez Prezesa RM.
Co jest publikowane w Dziennikach Urzędowych Monitor Polski?
commencer à apprendre
W Dzienniku Urzędowym Monitor Polski są publikowane pozostałe umowy Pmiędzynarodowe, zarządzenia Prezesa RM, uchwały RM, zarządzenia Prezydenta.
Kto wydaje wojewódzkie dzienniki urzędowe?
commencer à apprendre
Wojewódzkie dzinniki urzędowe są wydawane przez wojewodów.
Jak ogłaszane są przepisy porządkowe?
commencer à apprendre
Przepisy porządkowe są ogłaszane w formie obwieszczeń i za pomocą środków zwyczajowo przyjętych na danym terenie. Warunkiem koniecznym jest ogłoszenie ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.