Przydatne zwroty

 0    44 fiche    wiktoriar1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Czy chciałabyś
commencer à apprendre
Would you like to...?
A może byś...?
commencer à apprendre
why dont't you...?
Zawsze możemy...
commencer à apprendre
We could always...
Co powiesz na to, żeby ...?
commencer à apprendre
How about ...?
możesz też...
commencer à apprendre
you might as well...
Musisz...
commencer à apprendre
You must...
Naprawdę polecam ci, żebyś...
commencer à apprendre
I truły recommend that you...
Przepraszam, że nie...
commencer à apprendre
I'm so sorry that I didn't...
Wybacz mi, że...
commencer à apprendre
Forgive me for not...
Proszę przyjąć moje przeprosiny za...
commencer à apprendre
Please, accept my apologies for...
Szczerze przepraszam za
commencer à apprendre
I sincerely apologise for
Głęboko żałuję, że
commencer à apprendre
I deeply regret that
pewnego wieczoru
commencer à apprendre
one evening
pamiętnego dnia...
commencer à apprendre
One memorable day I...
Najpierw, gdy tylko przyjechałem...
commencer à apprendre
First, the moment I arrived...
Następnie...
commencer à apprendre
He/she followed that by...
Pierwszą rzeczą, którą zrobił/a było...
commencer à apprendre
The first thing he/she was...
trudno w to uwierzyć, ale wtedy...
commencer à apprendre
it's hard to believe but then...
Złą stroną...
commencer à apprendre
On the negative side,...
Dobrą stroną...
commencer à apprendre
On the positive side,...
Główną zaletą ... jest to, że...
commencer à apprendre
The key advantage of ... is that...
Dodatkową korzyścią mogłoby być...
commencer à apprendre
An additional benefit could be...
Jednym z argumentów na korzyść ... jest to, że
commencer à apprendre
An argument for ... is that
podczas
commencer à apprendre
during...
po ... ja
commencer à apprendre
After ..., I...
Kiedy tam dotarliśmy...
commencer à apprendre
When we got there, we...
Zaczęliśmy od ... a potem poszliśmy...
commencer à apprendre
We started at ... and then we went...
Wracaliśmy, gdy...
commencer à apprendre
We were on our way back when...
Nigdy nie zgadniesz, co się potem wydarzyło
commencer à apprendre
You'll never guess what happened next
Szczególnie podobało mi się
commencer à apprendre
I particularly enjoyed...
najbardziej zapadło mi w pamięć...
commencer à apprendre
what I remember most is...
najbardziej zapadło mi w pamięć...
commencer à apprendre
what I remember most is...
główną atrakcją mojego pobytu tam było
commencer à apprendre
the highlight of my stay there was...
to doświadczenie mnie nauczyło
commencer à apprendre
this experience has taught me
to było okropne doświadczenie
commencer à apprendre
it was a terrible experience
Zapewniam cię, że to trzeba zobaczyć na własne oczy
commencer à apprendre
I assure you that it is a must-see
minusem jest to...
commencer à apprendre
the downside is
Z drugiej jednak strony, ... ma również kilka wad
commencer à apprendre
on the other hand there are some negative aspects of ... too
jedną z poważnych wad... jest to, że...
commencer à apprendre
one serious disadvantage of ... is that...
jedną z istotnych wad... jest to, że...
commencer à apprendre
one considerable disadvantage of ... is that...
Kolejnym argumentem przeciw... jest...
commencer à apprendre
A further argument against ... is...
bardzo brakowało by mi...
commencer à apprendre
I would really miss...
trudno by mi było...
commencer à apprendre
I would find it hard to
Rozważam wybór...
commencer à apprendre
I am thinking about choosing...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.