Nadzór nad samorządem terytorialnym

 0    19 fiche    mayaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Co o nadzorze nad samorządem mówi Europejska Konwencja Samorządy Lokalnego?
commencer à apprendre
EKSL stwierdza, że nadzór nad samorządami moży być sprawowany tylko w sposób prewidziany w Konstytucji i ustawach i sprowadzać się głownie do kontroli legalności sam. EKSL dopuszcza też kontrolę celowości zadań, które zostały sam. delegowane (zlecone).
Proporcjonalność przy kontroli wg EKSL.
commencer à apprendre
Przy kontroli sam. musi byc zachowana proporcjonalność między zakresem interwencji a znaczeniem interesów, które nadzór ma chronic.
Jakie jest kryterium wyznaczające nadzór nad jedn. sam. ter.?
commencer à apprendre
Jedynym kryterium nadzoru jakie wprowadził polski ustawodawca jest legalność. Zasada ta jest zawarta w art. 171 Konstytucji. Ustawod. zrezygnował z kontroli celowości zadań zleconych. Niezgodne z art. 171 są unormowania dot. kontr. reg. izb obracunkowych.
Jak należy rozumień działanie zgodne z prawem?
commencer à apprendre
Działanie zgodne z prawem to działanie podjęte na podstawie konkretnej normy prawnej, niesprzeczne z całym porz. prawnym, ale ponadto działanie podjęte po należytym zinterpretowaniu i zrozumieniu tej normy.
Co to jest "kryterium legalności celu"?
commencer à apprendre
"Kryterium legalności celu" sprowadza się do tego, że konketne działanie może być zgodne z normą i jej prawidłową interpretacją, ale niezgodne z celem, dla której dana norma została ustanowiona. Cel ten może wynikać z preambuły czy całości aktu.
Czy przy nadzorze w polskim systemie stos. jest kryterium legalności celu?
commencer à apprendre
W polskim systemie jest stosowane kryterium legalności celu. Jeżeli działanie nie jest zdodne z tym kryterium uznaje się je za niezgodne z prawem.
Jakie mamy w Polsce organy nadzorcze?
commencer à apprendre
Organami nadzorczymi jest Prezes RM, wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych również regionalne izby obrachunkowe. Nie są organami nadzoru ministrowie, Sejm i sądy administracyjne.
Co to znaczy, że nadzór ma charakter przedmiotowy?
commencer à apprendre
Oznacza to, że nadzór dotyczy działań organów jednostek samorz., a nie samych tych organów. Nadzór ten nie jest ograniczony, wszystkie działania organów mogą podlegać nadzorowi.
Czym rózni się akt nadzoru od rozstrzygnięcia nadzorczego?
commencer à apprendre
Pojęcie aktu nadzoru jestznacznie szersze i oznacza każdy akt wydawany w ramach postępowania nadzorczego, natomiast przez rozstrzygnięcie nazywa się akt kończący procedurę nadzoru.
Do jakiej kategorii środków zaliczamy rozstrzygnięcie nadzorcze?
commencer à apprendre
Rozstrzygnięcie nadzorcze zaliczamy do środków represyjnyhc. Obok środków represyjnych wyróżniamy także środki informacyjne, ostrzegawcze i prewencyjne.
Kto i w jakim sposób przeprowadza kontrolę zgodności z prawem aktów samorządowych?
commencer à apprendre
Kontrole zgodności z prawem uchwał i zarządzeń gmin, związków komunalnych i porozumień przeprowadza wojewoda. Może w ciągu 30 dni od otrzymania aktu stwierdzić jego niezgodność z prawem, co wiąże sie z sankcją nieważności.
Co może zrobić wojewoda jeżeli chce zakwestionować zgodność aktu prawnego samorządu a minęło już 30 dni od jego doręczenia?
commencer à apprendre
Wojewoda może wtedy zaskarżyć uchwale lub zarządzenie do sadu administracyjnego.
Co dzieje się jeżeli wojewoda stwierdzi, że w akcie prawnym zawarte jest nieistotne naruszenie prawa?
commencer à apprendre
Wojewoda nei stwierdza wtedy neiważności, ale wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdza naruszenie prawa w akcie. Mimo to akt pozostaje w mocy. Działanie to powinno mieć wyj. charakt., a określenie "niestotne naruszenie" należy interp. wąsko.
Na podstawie jakich przepisów prwadzi się postępowanie nadzorcze?
commencer à apprendre
Postępowanie nadzorcze prowadzi sie na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.
W jakim terminie należy złożyc akt prawny sam. organowi nadzorczemu?
commencer à apprendre
Zarządzenia i uchwały wójt/starosta, martszałek składa w terminie 7 dni od uchwalenia. Przepisy porządkowe w ciągu 2 dni. organami nadzorczymi są wojewoga i regionalna izba obrachunkowa.
Jak wygląda zakończenie postępowania nadzorczego?
commencer à apprendre
Jeżeli akt zostanie uznany za zgodny z prawem nie ma obowiązku wydawania żadnego aktu. Jeżeli jednak jest sprzeczny lub narusza prawo organ nadzoru wydaje odpowiednie rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym dodatkowo zawiarte jest pouczenie o możl. zask. do s.a
Kiedy stwierdza się przedzwnienie wobec mozliwość stwierdzenia nieważności uchwały sprzecznej z prawem?
commencer à apprendre
Nie stwierdza się niewazności aktu z powodu neizgodnosci z prawem jeżeli minął już rok od złożenia tego aktu do wejew. lub reg. izby obr. chyba że został wówczas przekroczony termin 2 lub 7 dni.
Co dzieje się jeżeli sąd administracyjny nie może orzec nieważności aktu ze względu na przekroczenie rocznego terminu?
commencer à apprendre
Sąd adm. stwierdza wówczas niezgodność z prawem, co oznacza ustanie obowiązywania aktu z dniem wydania orzeczenia.
Co to jest zarządzenie zastępcze?
commencer à apprendre
Zarządzenie zastępcze jest rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody wydawanym w sytuacji, gdy organy samorządowe nie reaguja na przekroczenie przez osoby pełniące funkcje publiczne ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.