Moja pierwsza lekcja

 0    136 fiche    karolinailnickaaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
obecnie, bieżący, aktualny
commencer à apprendre
currently, current
podwórze
commencer à apprendre
yard
blisko / niedaleko
commencer à apprendre
near
teren
commencer à apprendre
site
powierzchnia
commencer à apprendre
area
wzdłuż
commencer à apprendre
along
własność, mienie
commencer à apprendre
property
niezależny
commencer à apprendre
independent
Właściwości
commencer à apprendre
properties
dzielnica
commencer à apprendre
district
prawnik
commencer à apprendre
lawyer
nawet
commencer à apprendre
even
tamten
commencer à apprendre
that
własny
commencer à apprendre
own
te
commencer à apprendre
these
ich
commencer à apprendre
them
zawiera
commencer à apprendre
contains
szacunek
commencer à apprendre
respect
śledzić
commencer à apprendre
follow
pojawić się
commencer à apprendre
appear
hrabia
commencer à apprendre
count
ostatnio
commencer à apprendre
recently
napełniać
commencer à apprendre
fill
gabinet
commencer à apprendre
study
wsparcie
commencer à apprendre
support
ofiara
commencer à apprendre
a victim
wyłączać
commencer à apprendre
turn off
ustanowiony
commencer à apprendre
established
Trudno
commencer à apprendre
difficutly
biedny
commencer à apprendre
poor
zmusić
commencer à apprendre
force
wprowadzone
commencer à apprendre
introduced
zamknięty
commencer à apprendre
shut
cały
commencer à apprendre
whole
otrzymuje przyjmuje
commencer à apprendre
receives
każdy
commencer à apprendre
each
z wzajemnością
commencer à apprendre
mutually
siebie wzajemnie
commencer à apprendre
each other
wprowadzone przedstawione
commencer à apprendre
introduced
Wprowadzona wejsc wstąpic
commencer à apprendre
entered
obiektywny cel
commencer à apprendre
objective
dotrzeć dosięgnąc osiągnąc
commencer à apprendre
reach
znajomo
commencer à apprendre
familiar
odebrać
commencer à apprendre
answer
nastawienie
commencer à apprendre
attitude
sprawa
commencer à apprendre
case
obustronnie
commencer à apprendre
both sides
odpowiedź
commencer à apprendre
response
zdolny
commencer à apprendre
able
który kto któryż
commencer à apprendre
whom
wydajne
commencer à apprendre
efficient
przeciwny na przeciwko
commencer à apprendre
opposent
w czasie / podczas
commencer à apprendre
during
jako, jak w ten sposób, tak jak, podczas, tak
commencer à apprendre
as
wychowywać
commencer à apprendre
1. to raise 2. bring up
rozważać uważac
commencer à apprendre
consider
nie szczególnie
commencer à apprendre
not especially
późno w nocy
commencer à apprendre
late at night
mniej wiecej prawie
commencer à apprendre
approximately
regularnie zazwyczaj
commencer à apprendre
normally
ani
commencer à apprendre
neither
sprawa kwestia
commencer à apprendre
matter
dowód
commencer à apprendre
evidence
rozładowany
commencer à apprendre
out of charge
klasa
commencer à apprendre
grade
wstęp
commencer à apprendre
introduction
także na dodatek w dodatku
commencer à apprendre
as well
mniej
commencer à apprendre
less
przynajmniej / co najmniej
commencer à apprendre
at least
siniak
commencer à apprendre
bruise
dwujęzyczny
commencer à apprendre
bilingual
pogląd widok
commencer à apprendre
view
Zakładamy przejac
commencer à apprendre
assume
tamten
commencer à apprendre
those
owoc mojej pracy
commencer à apprendre
fruit of my work
Jak każdy inny
commencer à apprendre
like any other
taki
commencer à apprendre
such
taki takowy takową
commencer à apprendre
such
kiedykolwiek
commencer à apprendre
at any time
inny
commencer à apprendre
other
żaden
commencer à apprendre
none
między
commencer à apprendre
among
za wyjątkiem / oprócz poza
commencer à apprendre
except
w kierunku / w stronę / do
commencer à apprendre
towards
przez
commencer à apprendre
over
przeciwko
commencer à apprendre
against
ilość
commencer à apprendre
amount
wyjął
commencer à apprendre
took out
niedawny nowe
commencer à apprendre
recent
zawodowiec
commencer à apprendre
professional
ogłosić
commencer à apprendre
announce
winny
commencer à apprendre
guilty
przestraszony
commencer à apprendre
frightened
opanowany spokojny
commencer à apprendre
calm
zażenowany zawstydzony
commencer à apprendre
embarrassed
świadomy
commencer à apprendre
conscious
polepszyć poprawic
commencer à apprendre
improve
zgoda / pozwolenie
commencer à apprendre
permission
szkoda / krzywda odszkodowanje
commencer à apprendre
damage
niewinny
commencer à apprendre
innocent
hojny
commencer à apprendre
generous
nieśmiały
commencer à apprendre
shy
głupi
commencer à apprendre
stupid
towarzyski
commencer à apprendre
sociable
cierpliwy
commencer à apprendre
patient
pracowity
commencer à apprendre
hard-working
wrażliwy
commencer à apprendre
sensitive
rozsądny
commencer à apprendre
sensible
chociaż
commencer à apprendre
even thought
okolica
commencer à apprendre
neightbourhood
prawa
commencer à apprendre
rights
na wierzchu
commencer à apprendre
on top
uniknąć
commencer à apprendre
avoid
zapobiec
commencer à apprendre
prevent
odważny
commencer à apprendre
brave
przeszkadzać
commencer à apprendre
disturb
trudny skomplikowany uciążliwy kłopotliwy nie zdarny
commencer à apprendre
awkward
skrępowany niezgrabny nie porwczny nie udolny
commencer à apprendre
awkward
godny podziwu
commencer à apprendre
adorable
średnia
commencer à apprendre
average
na
commencer à apprendre
per
większość
commencer à apprendre
majority
definiować
commencer à apprendre
define
osiągać, dosięgać, doganiać
commencer à apprendre
achieve
osiągnąć dokonać
commencer à apprendre
achieve
istnieć
commencer à apprendre
exist
wpłynąć miec wplyw
commencer à apprendre
affect
domniemany
commencer à apprendre
supposed
przypuszczać
commencer à apprendre
suppose
zasłużyć
commencer à apprendre
earn
zachowanie
commencer à apprendre
behavior
ryzyko
commencer à apprendre
risk
osobowość
commencer à apprendre
personality
tożsamość
commencer à apprendre
identity
oczywiście / w oczywisty sposób
commencer à apprendre
obviously
w zależności
commencer à apprendre
depending

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.