Matura podstawowa: list formalny: reklamacja

 0    40 fiche    twosteps
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Mam gwarancję, która jest ważna przez rok.
commencer à apprendre
I have a guarantee which is valid for a year.
Będe wdzięczna jeśli zajmą się Państwo tą sprawą jak najszybciej jak to możliwe.
commencer à apprendre
I will be gratefull if you deal with this matter as soon as possible.
Żądam natychmiastowego działania/ całkowitego zwrotu moich pieniędzy
commencer à apprendre
I demand a immediate action/ a full refund.
Pozwoliliście mi wierzyć, że...
commencer à apprendre
You led me to belive that...
W ten sytuacji oczekuję odszkodowania.
commencer à apprendre
In this situation I expect to be compensated.
Twoja usługa nie spełnia moich oczekiwań.
commencer à apprendre
Your service did not fulfill my expectation.
Pisałam już ... o tym, ale nic się nie zmieniło
commencer à apprendre
I have already written to... but nothing has changed.
Nie było odpowiedzi na mój wcześniejszy list.
commencer à apprendre
It has been no reply to my previous letter.
Wadliwy element nie został zastąpiony.
commencer à apprendre
The faulty item has not been replaced.
Kupiłam ten zegarek w twoim sklepie w...
commencer à apprendre
I bought this watch in your shop on...
Zaczęłam uczęszczać na kurs...
commencer à apprendre
I started attending this course on...
Odwiedziłam twoją restaurację...
commencer à apprendre
I visited your restaurant on...
Nagle przestał działać.
commencer à apprendre
It suddenly stopped working.
Mechanizm przestał pracować.
commencer à apprendre
The mechanism stopped moving.
Ekran wygasł.
commencer à apprendre
The screen went blank.
Okładka książki jest uszkodzona/ ubrudzona.
commencer à apprendre
The cover of the book is damaged/ stained.
Miał głębokie pęknięcie na przodzie.
commencer à apprendre
It had a deep crack on the front.
Brakowało instrukcji/kabla/ klawiatura.
commencer à apprendre
The manual instuction/cable/keyboard was missing.
Warunki w hotelu, w którym się zatrzymalismy były nie do zaakceptowania.
commencer à apprendre
The conditions in the hotel where we stayed were unacceptable.
Pokój był brudny.
commencer à apprendre
The hotel room was dirty.
Jedzenie nie było właściwie gotowane(przygotowane).
commencer à apprendre
The food was not cooked properly.
Spodziewałam się, że otrzymam moje zamówienie w ciągu tygodnia, ale musiałam czekać przeszło 2 tygodnie.
commencer à apprendre
I expected to receive my order within a week but I had to wait for over 2 weeks.
Mogłabym wymienić ten zegarek na inny?
commencer à apprendre
Could I exchange this watch for another one?
Ten kurs nie odbywa się regularnie.
commencer à apprendre
This course is not provided on a regular basic.
W ten sposób rujnuje to wszystkie moje plany jak...
commencer à apprendre
In this way it ruined all my plans as...
W rezultacie pozostałam bez...
commencer à apprendre
As a result, I was left without
Mogłabym przesłać zegarek, który kupiłam i kopie gwarancji.
commencer à apprendre
I could send you the watch I bought and a copy of guarantee.
Jeśli ta wymiana nie jest możliwe, mogłabym prosić o zwrot pieniędzy za zegarek?
commencer à apprendre
If this replacement is not possible, could I please have a refund for this watch?
Chciałabym zwrócić...
commencer à apprendre
I would like to return...
Chciałabym wiedzieć, kiedy nadejdze książka.
commencer à apprendre
I would like to know when the book will arrive.
Piszę do Państwa z reklamacją dotyczącą...
commencer à apprendre
I am writing to complain about...
Jestem niezadowolona z...
commencer à apprendre
I am dissatisfied with...
Nie wspominając, że...
commencer à apprendre
Failed the mention that...
Państwa reklama wprowadzała w błąd w tym zakresie.
commencer à apprendre
Your advertisement was misleading in this respect.
Muszę podkreślić, że...
commencer à apprendre
I must point out that...
Na domiar złego...
commencer à apprendre
To make matters worse...
Problem w tym, że...
commencer à apprendre
The problem is that...
Zamówiłam...
commencer à apprendre
I ordered...
W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
commencer à apprendre
Contrary to the description in the brochure...
Numer zamówienia...
commencer à apprendre
The order number is...

Reklamacja angielski – zwroty

List reklamacyjny po angielsku – najważniejsze zwroty i wyrażenia, które mogą okazać się przydatne w wielu codziennych sytuacjach. Reklamacja po angielsku po nauce z fiszkami stanie prosta do napisania nie tylko na lekcji angielskiego, ale i w prawdziwych sytuacjach życiowych.

List formalny – reklamacja

List z reklamacją należy do grupy listów formalnych, przez co w trakcie pisania reklamacji po angielsku musimy przestrzegać ustalonych reguł i trzymać się schematu. Dlatego w tym przypadku nauka konkretnych zwrotów do reklamacji po angielsku jest tak istotna.

Kompendium informacji

W Fiszkotece znajdziemy więc najważniejsze zdania i wyrażenia, które z pewnością przydadzą się przy pisaniu listu reklamacyjnego po angielsku. Możliwość odsłuchania nagrania lektora pozwoli także na osłuchanie się z językiem angielskim

commentaires:

bamb0l il a écrit: 2011-01-28 14:39:19
nie dawaj rad innym jesli sam/a nie potrafisz pisac bez bledow...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.