Podstawowe zwroty po angielsku przy pisaniu listów

4.8  15    71 fiche    nevidoma
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Szanowny Panie / Szanowna Pani
commencer à apprendre
Dear Sir/Madam
Z poważaniem,
kiedy nie znamy imienia adresata
commencer à apprendre
Yours faithfully,
Z poważaniem,
kiedy znamy imię adresata
commencer à apprendre
Yours sincerely,
Jak się masz?
commencer à apprendre
How are you?
Muszę wyrazić swoje niezadowolenie z...
commencer à apprendre
I must express my dissatisfaction with...
Obawiam się, że muszę poprosić cię o...
commencer à apprendre
I am afraid I must ask you to...
Chciałbym wiedzieć coś więcej na temat...
commencer à apprendre
I would like to know more about...
Chciałbym zapytać o dalsze informacje dotyczące...
commencer à apprendre
I would like to ask for further information concerning...
Jest mi naprawdę przykro, że zapomniałem...
commencer à apprendre
I'm really sorry that I forgot about...
Piszę aby przeprosić za...
commencer à apprendre
I'm writing to apologise for...
Przykro mi, że nie moglem tego zrobić.
commencer à apprendre
I'm so sorry I couldn't make it.
To się już nigdy nie powtórzy.
commencer à apprendre
It will never happen again.
Piszę, aby zaprosić cię na...
commencer à apprendre
I'm writing to invite you to...
Organizuję przyjęcie. Masz ochotę przyjść?
commencer à apprendre
I'm having a party. Would you like to come?
Mam nadzieje, że będziesz w stanie być z nami / dotrzeć.
commencer à apprendre
I hope you'll be able to join us / to make it.
Pisze do ciebie, aby prosić cię o pomoc / radę...
commencer à apprendre
I'm writing to ask you for your help / advice.
Zastanawiam się, czy mogłabym prosić cię...
commencer à apprendre
I was wondering if I could ask you to...
Byłbym okropnie / naprawdę wdzięczny jeśli mógbyś...
commencer à apprendre
I would be terribly / really grateful if you could...
Piszę, aby podziękować ci za...
commencer à apprendre
I'm writing to thank you much for...
To było bardzo miłe z twojej strony.
commencer à apprendre
It was very kind / nice of you.
Piszę, aby powiedzieć ci, że...
commencer à apprendre
I'm just writing to tell you that...
Napisz wkrótce.
commencer à apprendre
Write soon.
Czekam z niecierpliwością na wiadomość od Ciebie.
commencer à apprendre
I'm looking forward to hearing from you.
No cóż, muszę już kończyć.
commencer à apprendre
Anyway, I have to finish now.
Mam nadzieję, że wkrótce się odezwiesz.
commencer à apprendre
I hope to hear from you soon.
Bądźmy w kontakcie.
commencer à apprendre
Let's stay in touch.
Przekaż X moje pozdrowienia.
commencer à apprendre
Give my regards to X.
Trzymaj się.
commencer à apprendre
Take care.
Piszę z zapytaniem o...
commencer à apprendre
I am writing to enquire about...
Czy moglibyście przesłać mi dalsze szczegóły na temat ...?
commencer à apprendre
Could you please send me further details about ...?
Czekam z niecierpliwością na waszą odpowiedź.
commencer à apprendre
I look forward to your answer / hearing from you.
Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.
commencer à apprendre
I would appreciate a reply at your earliest convenience.
Piszę w odpowiedzi na / w odniesieniu do Waszego ogłoszenia, które ukazało się w (nazwa czasopisma).
commencer à apprendre
I am writing in response to/with regard to your advertisement which appeared in (name of newspaper).
Chciałabym ubiegać się o pozycję...
commencer à apprendre
I would like to apply for the post of / position of...
Piszę do państwa z reklamacją dotyczącą...
commencer à apprendre
I am writting to complain about...
Chcę wyrazić swoje głębokie niezadowolenie z...
commencer à apprendre
I want to express my strong dissatisfaction with...
Dlatego byłabym wdzięczna, gdybyście Państwo mogli rozważyć całkowity zwrot pieniędzy w wysokości 20 dolarów.
commencer à apprendre
I wolud therefore be grateful if you could consider a full refund of 20 dollars.
Żądam całkowitego zwrotu.
commencer à apprendre
I demand a full refund.
Mógłbyś powiedzieć mi...
commencer à apprendre
Could you tell me...
Po drugie,
commencer à apprendre
Secondly,
Plan zawiera...
commencer à apprendre
The plan includes...
Bardzo ci dziękuję.
commencer à apprendre
Thank you so much.
Piszę w związku z...
commencer à apprendre
I am writing in connection with...
Zgadzam się z twoja opinią, że...
commencer à apprendre
I agree with your opinion that...
Zgadzam się, że prawdą jest, iż...
commencer à apprendre
I agree that it is true that...
Jestem tego samego / podobnego zdania, ponieważ...
commencer à apprendre
I am of the same / similar opinion because...
Muszę powiedzieć że nie zgadzam się / mocno nie zgadzam się z...
commencer à apprendre
I must say I do not agree / strongly disagree with...
Jestem innego / przeciwnego zdania, ponieważ...
commencer à apprendre
l am of a different / opposite opinion because...
Byłem zaskoczony / zszokowany przez...
commencer à apprendre
I was surprised/shocked by...
Myślę tak, ponieważ...
commencer à apprendre
I think so because...
Właściwie...
commencer à apprendre
Actually...
Muszę poprzeć tę kwestię.
commencer à apprendre
I must support this point.
Innym argumentem do udowodnienia tego...
commencer à apprendre
Another argument to prove it...
To może być prawdziwe do pewnego stopnia, ale...
commencer à apprendre
It may be true to some extent, but...
Zastanawiam się, co inni czytelnicy myślą o...
commencer à apprendre
I wonder what other readers think about...
Mam nadzieję, że będziesz publikował więcej artykułów o tym problemie.
commencer à apprendre
I hope you will publish more articles about this problem.
Byłbym wdzięczny, jeżeli mógłbyś opublikować mój list.
commencer à apprendre
I would be grateful if you could publish my letter.
Jestem zainteresowany pana projektem.
commencer à apprendre
I am interested in your project.
Planuję ... i dlatego uznałem to ogłoszenie za bardzo interesujące.
commencer à apprendre
I am planning to... and that is why I found this advertisement interesting.
Nie jestem pewien, czy on ma rację.
commencer à apprendre
I'm not sure if he's right.
To nie jest dla mnie zrozumiałe.
commencer à apprendre
It is not clear to me.
Nadal nie jestem pewien jednej rzeczy, mianowicie...
commencer à apprendre
I am still not sure about one thing, namely...
Chciałbym spytać, czy / kiedy / gdzie / dlaczego...
commencer à apprendre
I would like to ask if / when / where / why...
Już pisałem o tym do (...), ale nic się nie zmieniło.
commencer à apprendre
I have already written to... about it but nothing has changed.
Nie było odpowiedzi na mój poprzedni list / pytanie...
commencer à apprendre
There has been no reply to my previous letter / enquiry
Maszyna nagle przestała pracować.
commencer à apprendre
The machine suddenly stopped working.
Brakowało klawiatury.
commencer à apprendre
The keyboard was missing.
W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
commencer à apprendre
Contrary to the description in the brochure...
To było bardzo nieszczęśliwe wydarzenie, ponieważ...
commencer à apprendre
It was a very unfortunate event because...
W konsekwencji...
commencer à apprendre
As a result... / As a consequence...
W tej sytuacji muszę poprosić pana o...
commencer à apprendre
In this situation I must ask you to...

List po angielsku – zwroty

W tej lekcji znajdziesz przydatne zwroty po angielsku, których będziesz mógł użyć, gdy zechcesz napisać list po angielsku. Przydadzą się zarówno przy pisaniu wypracowania szkolnego, listu do znajomych, jak i korespondencji służbowej. Żaden angielski list formalny nie będzie Ci straszny! Zwroty zawarte w tej lekcji są również jednym z głównych elementów podczas tzw. Small Talk, czyli typowej pogawędki w języku angielskim. Dzięki naszemu kursowi Small Talk, czyli sztuka pogawędki zdobędziesz potrzebną wiedzę, aby porozmawiać swobodnie i niezobowiązująco.

Jak napisać list po angielsku?

Niektóre zwroty po angielsku są już utarte w języku mówionym i pisanym, przez co są używane schematycznie, w trakcie korespondencji. Dlatego warto zawrzeć te zwroty w liście. Ich używanie sprawia, że zyskujemy szacunek w oczach naszego adresata, a co najważniejsze, treść naszego listu zostanie prawidłowo zrozumiana. List oficjalny po angielsku wymaga od nadawcy nienagannej gramatyki oraz braku skrótów tj. zamiast pisać I don’t - piszemy I do not. Podczas pisania na każdym kroku trzeba dbać o to, aby nie urazić odbiorcy, należy zwracać się do niego grzecznie i z szacunkiem. W przypadku, gdy piszemy list nieoficjalny (list nieformalny), możemy odpuścić sobie stosowanie pełnych sformułowań - skróty są jak najbardziej na miejscu, również zwracanie się do odbiorcy po imieniu go nie urazi, wręcz przeciwnie.

Poznaj zwroty po angielsku z Fiszkoteką

Korzystaj z lekcji i ucz się! Z nami możesz ściągnąć zwroty po angielsku w formie dokumentu bądź jako plik mp3. Używaj ich w każdej potrzebnej sytuacji, w wiadomości e-mail, liście czy podczas zwykłej rozmowy. Aby poznać jak najwięcej przydatnych zwrotów angielskich, wejdź do kursu podstawowe słownictwo angielskie lub angielski w podróży. Czekają tam na Ciebie słowa i wyrażenia szczególnie potrzebne podczas podróży, ale stosowane też w codziennych sytuacjach. Dzięki nim z pewnością będziesz porozumiewać się bez problemu!

commentaires:

iwonka il a écrit: 2011-11-23 16:36:02
bardzio przydatne:)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.