learning how to learn

 0    82 fiche    pamparampam
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
rosnąć
commencer à apprendre
grow - grew - grown
dorastał
commencer à apprendre
grew up
ciągła zmiana miejsca
commencer à apprendre
moving all over the place
10 klasa
commencer à apprendre
10th grade
niezwykle
commencer à apprendre
extraordinarily
zaliczył egzamin
commencer à apprendre
flunked an exam
zaciągnął się do wojska
commencer à apprendre
enlisted in the army
zaraz po szkole średniej
commencer à apprendre
right out of high school
uzyskać nowe perspektywy
commencer à apprendre
get new perspectives
docieranie do
commencer à apprendre
reaching out to
wspólny braterski uścisk dłoni
commencer à apprendre
shared fraternal handshake
niezwykle produktywny
commencer à apprendre
enormously productive
tryby
commencer à apprendre
modes
skieruj swoją uwagę na coś
commencer à apprendre
turn your attention to sth
rozproszony
commencer à apprendre
diffuse
iść tam iz powrotem
commencer à apprendre
go back and forth
myśląc mocno
commencer à apprendre
thinking tightly
obejmuje myśli, które nieco znasz
commencer à apprendre
it involves thoughts you are somewhat familiar with
tabela mnożenia
commencer à apprendre
multiplikation table
wzdłuż ścieżek, które już wytyczyłeś
commencer à apprendre
along the pathways that you have already laid
może mieć bardzo szeroki zakres
commencer à apprendre
it can range very widely
gdy próbujesz wymyślić nowe pomysły
commencer à apprendre
as you are attempting to come up with some new ideas
zmagać się z
commencer à apprendre
to grapple with
odwróć swoją uwagę od
commencer à apprendre
turn your attention away from
dopuszczać
commencer à apprendre
allow
zwykł robić coś, kiedy utknął, gdy rozwiązywał jakiś związany z nim problem
commencer à apprendre
used to do sth when he was kind of stuck as he was solving some problem related to his
mózg odpływa
commencer à apprendre
brain noodling away
upaść
commencer à apprendre
fall - fell - fallen
zasnąć
commencer à apprendre
fall asleep
brzęk
commencer à apprendre
clatter
przynajmniej według legendy
commencer à apprendre
at least according to legend
Łożyska kulkowe
commencer à apprendre
Ball bearings
oczyścić
commencer à apprendre
refine
najważniejsze dla nas wszystkich z tego jest
commencer à apprendre
the bottom line for all of us out of this is
Kreatywne podejścia
commencer à apprendre
Creative approaches
wkuwam w ostatniej chwili
commencer à apprendre
i cram at the last minute
naprawdę wolałbyś tego nie robić
commencer à apprendre
you'd really rather not to do
możesz sobie z tym poradzić na dwa sposoby
commencer à apprendre
there are two ways that you can handle this
dalej pracuj nad tym
commencer à apprendre
keep working a way through it
badania wykazały
commencer à apprendre
research has shown
w ciągu kilku minut
commencer à apprendre
within a few minutes
skierować uwagę na
commencer à apprendre
funnel attention onto
tymczasowo
commencer à apprendre
temporarily
w tym, jak prowadzisz swoje życie
commencer à apprendre
in how you lead your life
po prostu to bierzesz i ustawiasz
commencer à apprendre
you just take it and set it for
praktycznie każdy
commencer à apprendre
virtually anybody
wzmacniający
commencer à apprendre
enhancing
niektóre z ich absolutnie najlepszych cech
commencer à apprendre
some of their absolute best traits
wydaje się, że nie możesz o czymś myśleć
commencer à apprendre
you cant seem to hold things in mind
chwycić
commencer à apprendre
grasp
uchwycić pomysł
commencer à apprendre
grasp the idea
zaskakująco
commencer à apprendre
suprisingly
porównać się z
commencer à apprendre
compare themselves to
porównanie
commencer à apprendre
comparison
kierowca wyścigowy
commencer à apprendre
race car driver
tak szybko mnie mijają
commencer à apprendre
they go past me so fast
turysta
commencer à apprendre
hiker
sosnowe powietrze
commencer à apprendre
pine air
ślady królików
commencer à apprendre
rabbit trails
głęboki
commencer à apprendre
profound
być może będziesz musiał pracować ciężej, aby uchwycić materiały
commencer à apprendre
you may have to work harder in order to grasp the materials
kompromisy
commencer à apprendre
the trade-offs
zdobyć
commencer à apprendre
gain
uzyskać solidne mistrzostwo
commencer à apprendre
gain solid mastery of
tracić czas
commencer à apprendre
spinning your wheels
niepokój przed testem
commencer à apprendre
test anxiety
potężne spostrzeżenia
commencer à apprendre
powerful insights into
pozwól na to
commencer à apprendre
allow this to occur
fiszka
commencer à apprendre
flashcard
przypominać sobie
commencer à apprendre
recall
zaznaczać
commencer à apprendre
to highlight
przeczytaj ponownie
commencer à apprendre
reread
głębokie neutralne haczyki
commencer à apprendre
profound neutral hooks
wzmacniać
commencer à apprendre
enhance
nie daj się zwieść błędnemu pomysłowi
commencer à apprendre
dont be fooled by the erroneous idea
w zamknięciu
commencer à apprendre
in closing
potężne narzędzie
commencer à apprendre
powerful tool
twoje życie wzbogaci się ponad miarę
commencer à apprendre
your life will be enriched beyond measure
poszerz swoją pasję
commencer à apprendre
broaden your passion
oblać egzamin
commencer à apprendre
flunk
wyjatek
commencer à apprendre
exception
widzieć
commencer à apprendre
see - saw - seen

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.