Language Practice 25

 0    170 fiche    edytaks
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
What is it time to do after you go through security?
commencer à apprendre
Co należy zrobić po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa?
Where can you find the number of the gate?
commencer à apprendre
Gdzie można znaleźć numer bramy?
How do you locate your gate?
commencer à apprendre
Jak zlokalizujesz swoją bramę?
What do you do in your gate area?
commencer à apprendre
Co robisz w okolicy swojej bramy?
What can you do if you have a lot of time?
commencer à apprendre
Co możesz zrobić, jeśli masz dużo czasu?
What must you remember about though?
commencer à apprendre
O czym jednak musisz pamiętać?
When do you go through the departure gate?
commencer à apprendre
Kiedy przechodzisz przez bramkę odlotów?
What do you do when you get on the plane?
commencer à apprendre
Co robisz, kiedy wsiadasz do samolotu?
What happens when all the passengers are on board?
commencer à apprendre
Co się dzieje, gdy wszyscy pasażerowie są na pokładzie?
What is received from the control tower?
commencer à apprendre
Co otrzymano z wieży kontrolnej?
What does the plane do in order to take off?
commencer à apprendre
Co robi samolot, aby wystartować?
Do you sometimes dress formally? Do you usually wear casual clothes?
commencer à apprendre
Czy czasami ubierasz się formalnie? Czy zazwyczaj nosisz zwykłe ubrania?
Do you use all the functions of your smarthone?
commencer à apprendre
Czy korzystasz ze wszystkich funkcji swojego smartfona?
Do you prefer to browse the web on your smartphone or on your computer?
commencer à apprendre
Wolisz przeglądać internet na smartfonie czy komputerze?
Is it easier to learn to swim when you are a child or an adult?
commencer à apprendre
Czy łatwiej jest nauczyć się pływać, gdy jesteś dzieckiem czy osobą dorosłą?
Would you rather be a politician or a wine maker?
commencer à apprendre
Wolałbyś być politykiem czy winiarzem?
Would you rather be a bee keeper or a life guard?
commencer à apprendre
Wolałbyś być pszczelarzem czy ratownikiem?
Emily is both responsible and generous.
commencer à apprendre
Emily jest odpowiedzialna i hojna.
They were not only very tired but also very hungry.
commencer à apprendre
Byli nie tylko bardzo zmęczeni, ale także bardzo głodni.
Gillian both travelled to Manaus and went on a river cruise.
commencer à apprendre
Gillian pojechała do Manaus i wyruszyła w rejs po rzece.
He didn't only follow the tradition but also taught it to his children.
commencer à apprendre
Nie tylko podążał za tradycją, ale także uczył jej swoje dzieci.
He not only took a speed reading course but also swimming lessons.
commencer à apprendre
Ukończył nie tylko kurs szybkiego czytania, ale także lekcje pływania.
They became addicted to both to watching television and to reading newspapers.
commencer à apprendre
Uzależnili się zarówno od oglądania telewizji, jak i czytania gazet.
She had a license both to drink alcohol and to eat pork.
commencer à apprendre
Miała pozwolenie zarówno na spożywanie alkoholu, jak i na wieprzowinę.
It was not only a threat to our business but also to our family.
commencer à apprendre
Stanowiło zagrożenie nie tylko dla naszej firmy, ale także dla naszej rodziny.
they used both pesticides and herbicides on their farm.
commencer à apprendre
używali zarówno pestycydów, jak i herbicydów w swoim gospodarstwie.
He will be having breakfast in bed tomorrow at seven am.
commencer à apprendre
Jutro o siódmej rano będzie jadł śniadanie do łóżka.
'What were you doing yesterday at half past six pm?'
commencer à apprendre
- Co robiłeś wczoraj o wpół do szóstej po południu?
'I was composing an important text message.'
commencer à apprendre
„Pisałem ważną wiadomość tekstową”.
'What will you be doing tomorrow evening?'
commencer à apprendre
- Co będziesz robić jutro wieczorem?
'I will be browsing the web for advice on cooking.'
commencer à apprendre
„Będę szukał w Internecie porad dotyczących gotowania”.
Next Monday at six pm. I will be swimming in my pool with my kids.
commencer à apprendre
W następny poniedziałek o 18:00. Będę pływał w basenie z moimi dziećmi.
Next Monday at six pm. I will be swimming in my pool with my kids.
commencer à apprendre
W następny poniedziałek o 18:00. Będę pływał w basenie z moimi dziećmi.
I was talking on the phone
commencer à apprendre
Rozmawiałem przez telefon
I was learning new functions of my smart phone
commencer à apprendre
Uczyłem się nowych funkcji mojego smartfona
I was persuading my son to have dinner
commencer à apprendre
Namawiałem syna, żeby zjadł obiad
I was buying Hawaiian shirts
commencer à apprendre
Kupowałem hawajskie koszule
I was swimming breaststroke in the pool
commencer à apprendre
Pływałem stylem klasycznym w basenie
What will you be doing tomorrow at 7 pm?
commencer à apprendre
Co będziesz robić jutro o 19:00?
I will be going through security control at the airport
commencer à apprendre
Będę przechodził kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku
I will be waiting for boarding notification at the departure lounge.
commencer à apprendre
Będę czekał na powiadomienie o wejściu na pokład w hali odlotów.
I will be looking for the departure time of my plane on the departure board.
commencer à apprendre
Będę szukał godziny odlotu mojego samolotu na tablicy odlotów.
I will be either going through the departure gate or looking for a assigned seat.
commencer à apprendre
Będę albo przechodził przez bramkę odlotów, albo szukał wyznaczonego miejsca.
I will be swimming in the pool.
commencer à apprendre
Będę pływać w basenie.
She is dancing at the party.
commencer à apprendre
Tańczy na imprezie.
They are writing a report.
commencer à apprendre
Piszą raport.
Will you be doing the laundry?
commencer à apprendre
Będziesz robić pranie?
I won't be boarding the plane.
commencer à apprendre
Nie wejdę na pokład samolotu.
Will they be playing in the rain?
commencer à apprendre
Czy będą bawić się w deszczu?
What will you be doing at 8 pm?
commencer à apprendre
Co będziesz robić o 20:00?
Won't you be lying in the sun?
commencer à apprendre
Nie będziesz leżeć na słońcu?
They will be preparing dinner.
commencer à apprendre
Będą przygotowywać obiad.
He will be taking his exam tomorrow.
commencer à apprendre
Jutro zdaje egzamin.
Will she be boarding the cruise ship?
commencer à apprendre
Czy wejdzie na pokład statku wycieczkowego?
Will he be frisking the passenger?
commencer à apprendre
Czy będzie przeszukiwał pasażera?
On a passenger ship, a stateroom is a private room, especially one that is large and comfortable
commencer à apprendre
Na statku pasażerskim kajuta to prywatne pomieszczenie, zwłaszcza takie, które jest duże i wygodne
stateroom
commencer à apprendre
sala recepcyjna
a small room on a ship in which you live or sleep
commencer à apprendre
mały pokój na statku, w którym mieszkasz lub śpisz
a machine that turns around and around, and has model animals or 8. cars for children to sit on; carousel
commencer à apprendre
maszyna, która obraca się i ma 8. modele zwierząt lub samochody, na których dzieci mogą usiąść; karuzela
merry-go-round
commencer à apprendre
karuzela
view
commencer à apprendre
pogląd, widok
it looks out over the ocean
commencer à apprendre
wychodzi na ocean
my cabin looks out over the ocean
commencer à apprendre
moja kabina wychodzi na ocean
balcony
Look! There's a funny little dog on that balcony!
commencer à apprendre
balkon
Spójrz! Na tamtym balkonie jest śmieszny piesek.
distant
commencer à apprendre
odległy
ocean
It used to take weeks for people to cross an ocean.
commencer à apprendre
ocean
Kiedyś przepłynięcie oceanu zajmowało ludziom tygodnie.
at the rear of the ship
commencer à apprendre
z tyłu statku
boardwalk
commencer à apprendre
Promenada
cabin
Where is the cabin number 8?
commencer à apprendre
kabina
Gdzie jest kabina numer 8?
one of a pair of single beds in a room for two people
commencer à apprendre
jedno z pary pojedynczych łóżek w pokoju dwuosobowym
a very large double bed, usually the biggest size that is available
commencer à apprendre
bardzo duże podwójne łóżko, zwykle największy dostępny rozmiar
belonging to or intended for one person rather than a group
commencer à apprendre
należące do jednej osoby lub przeznaczone dla niej, a nie dla grupy
a cupboard built into the wall of a room from the floor to the ceiling 20. [wardrobe]
commencer à apprendre
szafka wbudowana w ścianę pokoju od podłogi do sufitu 20. [szafa]
plenty of space
commencer à apprendre
dużo miejsca
king-size bed
commencer à apprendre
ogromne łóżko
storage
commencer à apprendre
przechowywanie
closet
commencer à apprendre
szafa wnękowa
individual
commencer à apprendre
jednostka
mostly
commencer à apprendre
przeważnie
separate
commencer à apprendre
oddzielny
a bit of a problem
commencer à apprendre
mały problem
a shared closet
commencer à apprendre
wspólna szafa
store
I'm looking for a grocery store.
commencer à apprendre
sklep
Szukam sklepu spożywczego.
plenty of space
commencer à apprendre
dużo miejsca
twin bed
commencer à apprendre
podwójne łóżko
a place where an organized meeting, concert etc takes place;
commencer à apprendre
miejsce, w którym odbywa się zorganizowane spotkanie, koncert itp.;
overall
His overall score was quite high.
commencer à apprendre
ogólny
Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.
on either side of the bed
commencer à apprendre
po obu stronach łóżka
electrical outlet
commencer à apprendre
gniazdko elektryczne
venue
You'll be informed about the venue and exact time of the event.
commencer à apprendre
miejsce
Zostaniecie poinformowani o miejscu i dokładnym terminie wydarzenia.
along with
commencer à apprendre
wraz z
theatrical version
commencer à apprendre
wersja teatralna
charge
What charge is there for parking in the city centre during the day?
commencer à apprendre
oskarżenie
Jaka opłata obowiązuje za parkowanie w centrum miasta w ciągu dnia?
strength
Gerald goes to the gym every other day so he has a lot of strength.
commencer à apprendre
siła
Gerald co drugi dzień chodzi na siłownię, więc ma dużo siły.
electronic devices
commencer à apprendre
urządzenia elektryczne
a bit tight
commencer à apprendre
trochę ciasno
A rink is a large area covered with ice where people go to ice-skate
commencer à apprendre
Lodowisko to duży obszar pokryty lodem, na którym ludzie chodzą na łyżwy
existing only in a particular place
commencer à apprendre
istniejący tylko w określonym miejscu
entertain sb
commencer à apprendre
zabawiać kogoś
entertaining event
commencer à apprendre
zabawne wydarzenie
royal
commencer à apprendre
królewski
totally
I totally agree with you.
commencer à apprendre
całkowicie
Całkowicie się z tobą zgadzam.
rink
commencer à apprendre
lodowisko
peaceful place
commencer à apprendre
spokojne miejsce
throughout the week
commencer à apprendre
przez cały tydzień
unique to
commencer à apprendre
unikalny do
promenade
commencer à apprendre
promenada
of various types
commencer à apprendre
różnego rodzaju
all sorts of
commencer à apprendre
wszystkie rodzaje
at the front of the ship
commencer à apprendre
z przodu statku
adults only area
commencer à apprendre
obszar tylko dla dorosłych
centre
We'll meet in the centre.
commencer à apprendre
środek
Spotkamy się w centrum.
lounger
Where can I rent a lounger?
commencer à apprendre
leżak
Gdzie mogę wypożyczyć leżak?
to protect you from the wind
commencer à apprendre
aby cię chronić przed wiatrem
plenty
commencer à apprendre
dużo
jacuzzi
commencer à apprendre
jacuzzi
bunch
Rick and his bunch are scaring the kids in school.
commencer à apprendre
banda
Rick i jego banda straszą dzieciaki w szkole.
solarium
commencer à apprendre
solarium
glass in
commencer à apprendre
szkło w
you just don't feel like you are
commencer à apprendre
po prostu nie czujesz się
A day on which a cruise ship remains at sea all day (i.e. passengers 54. cannot leave the ship).
commencer à apprendre
Dzień, w którym statek wycieczkowy pozostaje na morzu przez cały dzień (tj. Pasażerowie 54. nie mogą opuścić statku).
a place where someone spends a lot of time because they can relax and meet other people there
commencer à apprendre
miejsce, w którym ktoś spędza dużo czasu, ponieważ może się tam zrelaksować i spotkać innych ludzi
surfing simulator
commencer à apprendre
symulator surfowania
rock climbing wall
commencer à apprendre
ścianka wspinaczkowa
sea day
commencer à apprendre
dzień morza
golf course
commencer à apprendre
pole golfowe
rock
Rock, paper, scissors.
commencer à apprendre
skała
Papier, kamień, nożyce.
high above
commencer à apprendre
wysoko ponad
sports court
commencer à apprendre
boisko sportowe
hangout
This is my favorite hangout in London.
commencer à apprendre
miejsce
To jest moje ulubione miejsce w Londynie.
thrilling
commencer à apprendre
ekscytujący
zip line
commencer à apprendre
linia zip
miniature
commencer à apprendre
miniaturowy
climb
commencer à apprendre
wzrost (np. wartości)
FlowRider
commencer à apprendre
surfing simulator
on vacation
commencer à apprendre
na wakacjach
the Caribbean (Sea)
commencer à apprendre
Karaiby (morze)
neighbourhood
There are a couple of shops in the neighborhood.
commencer à apprendre
sąsiedztwo / okolica
W okolicy jest kilka sklepów.
family friendly
commencer à apprendre
przyjazny rodzinie
it's not the biggest ship any more
commencer à apprendre
to już nie jest największy statek
things you would expect
commencer à apprendre
rzeczy, których można by się spodziewać
at sea
commencer à apprendre
nad morzem
solid
commencer à apprendre
bryła
an internet connection
commencer à apprendre
połączenie z Internetem
pool deck
commencer à apprendre
pokład basenu
port of call
My last port if call is Vigo.
commencer à apprendre
port odwiedzony
Mój ostatni port odwiedzony to Vigo.
on board a cruise ship
commencer à apprendre
na pokładzie statku wycieczkowego
new and not yet used
commencer à apprendre
nowy i jeszcze nie używany
harmony
commencer à apprendre
Harmonia
a few months from now
commencer à apprendre
za kilka miesięcy
post a video
commencer à apprendre
opublikować film
cruise line
commencer à apprendre
linia rejsowa
you won't miss any of the videos
commencer à apprendre
nie przegapisz żadnego z filmów
brand-new
commencer à apprendre
Całkiem nowy
subscribe to the YouTube channel
commencer à apprendre
zasubskrybuj kanał YouTube
smart choice
commencer à apprendre
mądry wybór
it has a lot going for it
commencer à apprendre
ma wiele do zrobienia
or better yet
commencer à apprendre
Lub jeszcze lepiej
it's not far from it
commencer à apprendre
to nie jest daleko od tego
What do we learn about the cabins?
commencer à apprendre
Czego się dowiadujemy o domkach?
What performances are there?
commencer à apprendre
Jakie są występy?
What makes the solarium one of favourite Jim's hangouts?
commencer à apprendre
Co sprawia, że solarium jest jednym z ulubionych miejsc spotkań Jima?
What activities are there for young people?
commencer à apprendre
Jakie zajęcia są dostępne dla młodych ludzi?
How about using your electronic devices on board the ship?
commencer à apprendre
Co powiesz na używanie urządzeń elektronicznych na pokładzie statku?
Carry the luggage downstairs
commencer à apprendre
Zanieś bagaż na dół
Sausages with beans
commencer à apprendre
Kiełbasy z fasolą
Swimming breaststroke
commencer à apprendre
Pływanie stylem klasycznym
Green peas and pudding with gravy
commencer à apprendre
Zielony groszek i budyń z sosem
The least reliable type of news
commencer à apprendre
Najmniej wiarygodny rodzaj wiadomości
It wasn't as evil as I thought
commencer à apprendre
Nie było tak złe, jak myślałem

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.