Kinetyka, równowaga chemiczna, reakcje w roztworach, reakcje z wymianą elektronów

5  1    42 fiche    pani truskawka
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
szybkość reakcji
commencer à apprendre
zmiana stężenia substratów lub produktów w jednostce czasu
katalizator
commencer à apprendre
substancja przyspieszająca reakcję, nie bierze udziału w reakcji
inhibitor
commencer à apprendre
substancja obniżająca szybkość reakcji
teoria zderzeń
commencer à apprendre
cząsteczki są w ciągłym ruchu - zderzenia między nimi to podstawa do zachodzenia reakcji chemicznych. Następuje zerwanie wiązań w cząsteczkach substratów a wytworzenie się wiązań w cząsteczkach produktów.
energia aktywacji
commencer à apprendre
energia jaką muszą mieć cząsteczki substratów, aby ich zderzenia były efektywne
kompleks aktywny
commencer à apprendre
kompleks który powstaje po zderzeniu cząsteczek substratów, jest to twór nietrwały, podczas jego trwania powstają częsteczki produktów
reakcja egzoenergetyczna
commencer à apprendre
reakcja przebiegająca z wydzieleniem się energii w postaci ciepła lub światła
reakcja endoenergetyczna
commencer à apprendre
reakcja przebiegająca z pochłonięciem energii z zewnątrz z otoczenia
entalpia
commencer à apprendre
termodynamiczna funkcja stanu, którą oznacza się symbolem H, określona zależnością H = U + pv, gdzie U - to energia wewnętrzna, p - cisnienie, v-objętość. Podstawową właśnością tej funkcji jest to, że jej zmiana w procesie izobarycznym jest równa ciepłu wymienionemu przez układ, jeżeli jednym rodzajem pracy wykonanej przez układ jest praca.
reakcja prosta
commencer à apprendre
reakcja o mechanizmie jednoetapowym, np. reakcja syntezy związków z pierwiastków
reakcja złóżona
commencer à apprendre
reakcje kilkuetapowe, wśród nich wyróżniamy reakcje następcze i równoległe
reakcja następcza
commencer à apprendre
etapy (reakcje) zachodzą kolejno po sobie
reakcja równoległa
commencer à apprendre
reakcja która polega na przebiegu kilku różnych procesów z udziałem tych samych substratów
reakcja łańcuchowa
commencer à apprendre
reakcja w której kolejne etapy przebiegają szybko i przypominają przewracające się domino, jedna reakcja jest przyczyną następnej
reakcja odwracalna
commencer à apprendre
podczas reakcji zachodzi równoczesne tworzenie produktów i odtwarzanie substratów. (ustala się równowaga dynamiczna)
reakcja nieodwracalna
commencer à apprendre
reakcja podczas której możliwe jest przekształcanie substratów w produkty, a niemozliwy jest proces odwrotny
równowaga dynamiczna reakcji
commencer à apprendre
stan w którym przeciwne procesy zachodzą z jednakową szybkością
prawo działania mas
commencer à apprendre
prawo Guldberga i Waagego - jeżeli reakcja osiągnie stan równowagi, wówczas iloczyn stężeń produktów podzielony przez iloczyn stężeń substratów przyjmuje dla danej reakcji wartość stałą, zależną jedynie od temperatury, nie zależy zaś od początkowych stężeń
stała równowagi reakcji
commencer à apprendre
prawo działania mas Golgberga i Waagego
reguła przekory
commencer à apprendre
jeżeli w układzie w stanie równowagi dynamicznej zmienimy stężenie substratów lub produktów, poprzez dodanie substratu lub ujęcie produktu, to równowaga reakcji przesunie się w lewo lub w prawo dla ponownego ustalenia równowagi
elektrolity
commencer à apprendre
substancje które po rozpuszczeniu w rozpuszczalniku np. w wodzie ulegają dysocjacji elektrolitycznej.
nieelektrolity
commencer à apprendre
substancje które nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej
dysocjacja elektrolityczna
commencer à apprendre
proces rozpadu związku chemicznego na jony pod wpływem wody
dysocjacja kwasów
commencer à apprendre
Kwasy dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych.
dysocjacja zasad
commencer à apprendre
Zasady dysocjują na kation metalu i aniony wodorotlenkowe.
dysocjacja soli
commencer à apprendre
Sole rozpuszczalne w wodzie dysocjują na kationy metali i aniony reszt kwasowych.
stopień dysocjacji
commencer à apprendre
stosunek liczby cząsteczek, które uległy dysocjacji elektrolitycznej, do ogólnej liczby cząsteczek elektrolitu wprowadzonych do roztworu
stała dysocjacji
commencer à apprendre
stała równowagi reakcji dysocjacji elektrolitycznej, oznacza iloczyn ze stężeń jonów powstających w wyniku dysocjacji, podzielony przez stężenie niezdysocjowanych cząsteczek związku chemicznego
iloczyn jonowy wody
commencer à apprendre
to wielkość, która charakteryzuje zdolność wody do dysocjacji. W temp.Ok. 25º 1 • 10-14
pH
commencer à apprendre
wykładnik stężenia jonów wodorowych, ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych
zasady według Arrheniusa
commencer à apprendre
zasada to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorotlenkowy i jon metalu
kwasy według Arrheniusa
commencer à apprendre
kwas to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorowy
Zasady według Brönsteda
commencer à apprendre
kwas to protonodawca
Kwasy według Brönsteda
commencer à apprendre
zasada to protonobiorca
protonodawca
commencer à apprendre
cząstka oddająca protony
protonobiorca
commencer à apprendre
cząstka pobierająca protony
miareczkowanie
commencer à apprendre
dodawanie porcjami roztworu o znanym stężeniu w celu określenia stężenia drugiego roztworu
hydroliza
commencer à apprendre
reakcja soli z wodą prowadząca do powstania nowych związków; nie ulegają jej związki (sole) pochodzące od mocnych kwasów i mocnych zasad
stopień utlenienia
commencer à apprendre
ładunek jaki zgromadziłby się na pierwiastku w związku chemicznym przy założeniu całkowitej polaryzacji wiązań w cząsteczce
reakcje redoks
commencer à apprendre
reakcje utleniania i redukcji, reakcje przebiegające ze zmianą stopnia utlenienia pierwiastków
utleniacz
commencer à apprendre
związek lub substancja prosta która przyjmuje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu się zwiększa - zachodzi jego utlenienie
reduktor
commencer à apprendre
związek lub substancja prosta, która oddaje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu zmniejsza się - zachodzi proces redukcji

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.