Important!!! XD

 0    49 fiche    matiw106
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
forum
commencer à apprendre
contractus, liberum, Romanum
lex
commencer à apprendre
perfecta, specialis, generalis,
iudex
commencer à apprendre
nemo iudex since actore, inhabilis, suspectus
res
commencer à apprendre
habilis, iudicata, uxoria
actio
commencer à apprendre
Perpetua, Pauliana, popularis
Ius est ars boni et aequi
commencer à apprendre
Prawo jest sztuką dobra i słuszności
forum liberum
commencer à apprendre
sąd, który można wybrać
Praeter legem
commencer à apprendre
obok ustawy
qui suo iure utitur, neminem laedit
commencer à apprendre
nikogo nie krzywdzi ten, kto korzysta ze swego prawa
genius
commencer à apprendre
rzeczy oznaczone co do gatunku
species
commencer à apprendre
rzeczy oznaczone indywidualnie
essentialia negotii
commencer à apprendre
przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
naturalia negotii
commencer à apprendre
przedmiotowo nieistotne składniki treści czynności prawnej
accidentalia negotii
commencer à apprendre
podmiotowo istotne...
negotium claudicans
commencer à apprendre
czynność prawna kulejąca
superficies solo cedit
commencer à apprendre
to co jest ponad powierzchnią przypada gruntowi
iura in re aliena
commencer à apprendre
prawa na rzeczy cudzej
actio negatoria
commencer à apprendre
skarga o naruszenie posiadania
traditio brevi manu
commencer à apprendre
polega na tym, że następuje przeniesienie possessio posiadacza na dzierżyciela mocą samej umowy
in capita
commencer à apprendre
według głów
in stirpes
commencer à apprendre
według szczepów
facultas alternativa
commencer à apprendre
upoważnienie przemienne<dłużnik może świadczenie zastąpić innym>
obligatio alternativa
commencer à apprendre
żądanie przemienne<żąd. wierz. o spełnienie jednej z kilku świadczeń>
hereditatis petitio
commencer à apprendre
powództwo o wydanie spadku
separatio bonorum
commencer à apprendre
możliwość wydzielenia masy spadkowej
pretium singulare
commencer à apprendre
cena jednostkowa
pretium affectionis
commencer à apprendre
Cena sentymentalna
ius tollendi
commencer à apprendre
zatrzymanie nakładów
rebus sic stantibus
commencer à apprendre
ponieważ sprawy przybrały taki obrót
vis maior
commencer à apprendre
siła wyższa
pactum resevati dominii
commencer à apprendre
umowa z zastrzeżeniem własności<np. do czasu zapłaty ceny>
indebitum
commencer à apprendre
nienależność świadczenia
exceptiones peremptoriae
commencer à apprendre
zarzuty peremtoryjne<uniemożliwiające powodowi dochodzenie swoich roszczeń np. przedawnienie>
professio iuris
commencer à apprendre
wyznanie prawa<oś. str. jakim prawem posługuje się w zw. z z. osobowości prawa)
lex domicilii
commencer à apprendre
Prawo miejsca zamieszkania
iter delicti
commencer à apprendre
ścieżka przestępstwa
propter falsa
commencer à apprendre
ze względu na fałszywe dowody
propter nova
commencer à apprendre
ze względu na nowe dowody
causa
commencer à apprendre
przyczyna
causa obligendi
commencer à apprendre
czynność prawna zawarta w celu obciążenia kogoś
pro virbus hereditatis
commencer à apprendre
legat wydany do wysokości spadku
favor testamenti
commencer à apprendre
wątpliwość które pojawiają się w testamencie na korzyść jego ważności
pactum de retroemendo
commencer à apprendre
prawo odkupu
res nullius cedit primo occupanti
commencer à apprendre
rzecz niczyja przypada pierwszemu
optima est legum interpres consuetudo
commencer à apprendre
zwyczaj jest najlepszym interpretatorem prawa
emptio ad gustum
commencer à apprendre
kupno jest ważne kiedy rzecz się spodoba
delicta parentum liberis non nocet
commencer à apprendre
Przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom
successio
commencer à apprendre
dziedziczenie |ex lege, in capita, in stirpes
matrimonium
commencer à apprendre
małżeństwo| iustum, legitium, non existens

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.