HuP Polska 2

 0    147 fiche    kamilberych
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Jakie organy działały przy królu w poł. XVII?
commencer à apprendre
Kancelaria Wojskowa, Gabinet Królewski
Wymień XVIII- wieczne zasady gospodarki budżetowej w Polsce!?
commencer à apprendre
Jedność budżetu
Komisję Wojskowe dla Korony i Litwy powołano w
commencer à apprendre
1764 r. a na ich czele stali Hetmani
Kto wchodził z urzędu w skład komisji skarbowej i wojskowej powołanej w 1764r?
commencer à apprendre
Członkowie wybierani przez sejm na okres 2 lat z poczwórnej listy kandydatów przedstawionych przez króla oraz przewodniczący- ministrowie z urzędu.
Organy administracji centralnej powołane z 1764r.:
commencer à apprendre
Komisja wojskowa i skarbowa
Centralne urzędy w 1764r. w Polsce
commencer à apprendre
Kanclerz, podkanclerz, marszałek, podskarbi, hetman i referendarz
Departament Rady Nieustającej (kiedy, ilu członków, jaie departamenty)
commencer à apprendre
powołany w 1775r (36 członków wybieranych na 2 lata przez Sejm) Sprawiedliwości, Skarbowy, Policji czyli Dobrego Porządku, Interesów Cudzoziemskich, Wojskowy
„król sam z siebie jest nic nie czyniący” - skąd zaczerpnięte i czego dotyczyło
commencer à apprendre
zdanie zaczerpnięte z konstytucji 3 – go maja odnosi się do S.A. Poniatowskiego, wszelkie decyzje królewskie wymagają kontrasygnaty ministra który jest za nie odpowiedzialny
Do kogo należały od 1789r sprawy terytorialne ziem i województw?
commencer à apprendre
Do komisji porządkowych cywilno-wojskowych
Kiedy odbył się i czego dotyczył Kongregacja w Pińsku
commencer à apprendre
w 1791 r. kongregacja kościoła prawosławnego w Polsce i na Litwie i uchwaliła ona autokefalię (uniezależnienie tego kościoła od czynników zew.), ustanowienie własnego konsystorza
gdzie po raz pierwszy pojawiła się zasada parlamentaryzmu
commencer à apprendre
W konstytucji 3-go Maja
co nadała Ustawa o miastach z 18 IV 1791
commencer à apprendre
nadała mieszczanom nietykalność bez wyroku sądowego, możliwość nabywania dóbr ziemskich, piastowania niższych urzędów admin. I sądowych, ułatwienia możliwości nobilitacji
Senat według konstytucji 3 –go Maja składał się z:
commencer à apprendre
Wojewodów i kasztelanów(102), poza tym biskupi diecezjalni i ministrowie (30)
Straży Praw podlegały
commencer à apprendre
– Komisje wielkie – kolegialne zorganizowane ministerstwa - tzn. komisja Policji (dla miast), Wojska, Skarbu, oraz Edukacji Narodowej
Do Straży Praw ministrów powoływał
commencer à apprendre
król.
Ministrowie odpowiadali:
commencer à apprendre
parlamentarnie, konstytucyjnie przed sądem sejmowym złożonym z posłów i senatorów
Wg Konstytucji 3–go Maja (Senat)
commencer à apprendre
senatorowie nie mieli inicjatywy ustawodawczej, senat posiadał veto zawieszające w sprawach politycznych
Po raz pierwszy organy administracyjnego stopnia gminnego pojawiły się
commencer à apprendre
w czasie powstania kościuszkowskiego i nosiły nazwę dozorów
Uniwersał Połaniecki wydany został
commencer à apprendre
7 maja 1794r – w celu rozwiązania sporów dotyczących reform uwłaszczenia chłopów, wydany został przez
Co było wyłomem w stanowej strukturze sądownictwa w XVIII?
commencer à apprendre
Poddanie ogółu ludności kraju, bez względu na stan, sądom Komisji Skarbowej i komisji porządkowych w sprawach skarbowych, handlowych, wekslowych i związanych z czynnościami aparatu władzy.
Jakie nowe sądy miejskie pojawiły się w XVIII?
commencer à apprendre
Magistratów miejskich, sądy apelacyjne wydziałowe.
Jaki sąd zreformowany w XVIII orzekał o winie ministrów z tytułu odpowiedzialności konstytucyjnej za naruszenie prawa i kto wchodzi w jego skład?
commencer à apprendre
Sąd sejmowy, 12 senatorów, 24 posłów
Co w Księstwie Warszawskim mogło stać się istotnym czynnikiem niezawisłości sędziów?
commencer à apprendre
Zasady ich dożywotniego mianowania.
Jacy sędziowie nie byli mianowani?
commencer à apprendre
Sędziowie Pokoju.
Podaj datę konstytucji Księstwa Warszawskiego!
commencer à apprendre
22.07.1807r (Drezno)
Kto przedstawiał kandydatów na sędziów pokoju w Księstwie Warszawskim?
commencer à apprendre
Sejmiki ziemskie
Jaki sąd w Księstwie Warszawskim był sądem kasacyjnym w sprawach cywilnych?
commencer à apprendre
Rada Stanu (a od 1810 Sąd Kasacyjny)
Kto powoływał sędziów w Księstwie Warszawskim?
commencer à apprendre
Król
Skład senatu w księstwie warszawskim po 1809 r.:
commencer à apprendre
10 biskupów, 10 wojewodów, 10 kasztelanów
Wymień funkcje sądownicze Rady Stanu Księstwa Warszawskiego!
-orzecznictwo kasacyjne
commencer à apprendre
-rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami sądowymi i administracyjnymi oraz rozpatrywanie sporów administracyjnych, orzekanie o oddaniu pod sąd ministrów i urzędników
Kto wchodził w skład Rady Stanu w Księstwie Warszawskim?
commencer à apprendre
Król (przewodniczył) lub w jego zastępstwie wicekról a w zastępstwie wicekróla Prezes Rady, sekretarz Rady, ministrowie i 4 referendarze(po 1810 było ich 6) a w 1808 roku wprowadzono w skład rady 6 radców stanu, po 1810 było ich 10
Co w Księstwie Warszawskim mogło stać się istotnym czynnikiem niezawisłości sędziów?
commencer à apprendre
Zasady ich dożywotniego mianowania.
Z jakich dwóch grup przedstawicieli społeczeństwa składała się Izba Poselska Księstwa Warszawskiego i jakie organy wybierały tych przedstawicieli?
-Deputowani(66)-mieszczanie i chłopi- wybierani na zgromadzeniach gminnych
commencer à apprendre
–Posłowie szlacheccy(100)-szlachta- wybierana na sejmikach
Kto miał prawo Inicjatywy ustawodawczej w Sejmie Księstwa Warszawskiego?
commencer à apprendre
Wyłącznie król, a realizował je przy pomocy Rady Stanu.
Jaki organ centralny Księstwa Warszawskiego oparty był ściśle na wzorach francuskich?
commencer à apprendre
Rada Stanu
Co było przyczyną zmiany konstytucji Księstwa Warszawskiego?
commencer à apprendre
Dekret o przystosowaniu ustawy konstytucyjnej Księstwa Warszawskiego do kraju poaustriackiego z dnia 24 II 1810 r
Określ daty graniczne istnienia Rzeczypospolitej Krakowskiej!
commencer à apprendre
1815-1846
Kiedy zostały uchwalone ustawy konstytucyjne określające ustrój Rzeczypospolitej Krakowskiej?
1833
commencer à apprendre
1815-1818
Jak nazywał się rząd Wolnego Krakowa?
commencer à apprendre
Senat
Z ilu członków składał się rząd Wolnego Miasta Krakowa?
commencer à apprendre
14 członków + prezes
Wymień organy wybierające członków rządu Wolnego Miasta Krakowa!
commencer à apprendre
Kapituła Krakowska, Uniwersytet Krakowski, Zgromadzenie Reprezentantów
Jak nazywał się organ ustawodawczy Rzeczypospolitej Krakowskiej?
commencer à apprendre
Zgromadzenie Reprezentantów.
Określ skład organu ustawodawczego Wolnego Miasta Krakowa!
commencer à apprendre
41członków: 3 przedstawicieli Senatu, 3 Kapituły, 3 UJ, 6 sędziów pokoju, 26 deputowanych gmin
Kto miał inicjatywę ustawodawczą w parlamencie Rzeczypospolitej Krakowskiej?
commencer à apprendre
Senat
Rzeczpospolita Krakowska została włączona do Galicji
commencer à apprendre
16 XI 1846
Określ skład Tymczasowej Rady Stanu!
commencer à apprendre
Rada składała się z 25 osób, 15 z okupacji niemieckiej, 10 z okupacji Austriackiej
Określ skład Rady Regencyjnej!
commencer à apprendre
Arcybiskup warszawski, później kardynał Aleksander Kakowski, Hrabia Ostrowski- prezydent Warszawy,
Kto miał prawo weta w stosunku do uchwał Rady Regencyjnej?
commencer à apprendre
2Generałów-Gubernatorów
Jakie uprawnienia sądowe miał senat w Królestwie Polskim?
commencer à apprendre
Jako sąd sejmowy sądził zbrodnie stanu oraz ministrów.
Jakie uprawnienia w dziedzinie sądowniczej przysługiwały prezydentowi na podstawie Konstytucji marcowej?
commencer à apprendre
Mianowanie sędziów, stosowanie prawa łaski
Podaj datę konstytucji Królestwa Polskiego!
commencer à apprendre
27.11.1815r(Aleksander I w Warszawie)
Na założeniach jakiego aktu opierała się w dużej mierze konstytucja Królestwa Polskiego?
commencer à apprendre
Na „Karcie Konstytucyjnej” Ludwika XVIII z 1814 r.
Na ile województw dzieliło się Królestwo Polskie?
commencer à apprendre
8 województw (39 obwodów, 77 powiatów)
Na czym polegało władztwo administracyjne?
commencer à apprendre
Na zastosowaniu przymusu dla realizacji aktów administracyjnych
Podaj skład Sejmu Królestwa Polskiego!
commencer à apprendre
Sejm składał się z senatu, izby poselskiej i króla
Przedstaw kompetencje ustawodawcze Sejmu Królestwa Polskiego!
4) ustawodawstwo konstytucyjne
2) stanowienie o systemie menniczym, podatkach i budżecie
commencer à apprendre
1) ustawodawstwo w zakresie prawa sądowego i administracyjnego
Jakie przestępstwa sądził Senat w Królestwie Polskim?
3) decydowanie o zaciągu do wojska
Zbrodnie stanu, pociąganie ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej
Komisje rządowe: komisje: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Spraw Wewnętrznych i Policji, Wojny, Przychodów i Skarbu, Sprawiedliwości.
commencer à apprendre
Jakie organy stały w Królestwie Polskim na czele poszczególnych resortów?
Jak nazywały się organy zarządzające(8) województwami Królestwa Polskiego?
commencer à apprendre
Komisje wojewódzkie
Co wydarzyło się w Królestwie 25.01.1831 ?
commencer à apprendre
detronizacja cara Mikołaja I
Podaj nazwę i datę aktu ograniczającego odrębność państwową Królestwa Polskiego po powstaniu listopadowym!
commencer à apprendre
Statut organiczny z 1832r
Towarzystwo Demokratyczne ogłosiło Manifest Poitierski
commencer à apprendre
W 1836 r. powstał w Poznaniu Związek Plebejuszy pod przewodem księgarza i wydawcy Walentego Stefańskiego oraz młynarza Józefa Essmana W 1842 roku
Pierwszym programem polskich Socjalistów był
commencer à apprendre
„program Brukselski „ wydany w 1878r
Związek Robotników Polskich
commencer à apprendre
W 1889 roku Julian Marchlewski i J. Leder założyli w Królestwie Polskim
W latach 1879 – 1897 kuratorem warszawskiego okręgu naukowego był
commencer à apprendre
Aleksander Apuchtin
Manifestem ideowym endecji stała się książka
commencer à apprendre
R. Dmowskeigo „ Myśl nowoczesnego Polaka” wydana w 1903r
Kto stał na czele autonomii Galicji?
commencer à apprendre
Namiestnik
Kto stał na czele zarządu krajowego w Galicji w okresie autonomii?
commencer à apprendre
Marszałek Sejmu
władze austriackie uwłaszczyły chłopów w Galicji
commencer à apprendre
22 IV 1848r.
Co było stolica Galicji?
commencer à apprendre
Lwów - Lemberg
Związek między marmotą a Lembergiem:
commencer à apprendre
Lemberg to Lwów a tam był sejm galicyjski, który uchwalił ustawę o ochronie świstaka czyli marmoty
Wymień organy administracji rządowej Galicji!
commencer à apprendre
Minister do spraw Galicji w Wiedniu, namiestnik z namiestnictwem, starostowie powiatowi.
Określ skład galicyjskiego Sejmu Krajowego!
commencer à apprendre
161 członków: 12 wirylistów (– 3 abp lwowskich, 5 bp katolickich, prezes Akademii Umiejętności, rektorzy uniwersytetów w K i L, rektor Politechniki Lwowskiej), pozostali z wyborów
Wymień kurie wyborcze Sejmu Krajowego.
commencer à apprendre
1 wielkiej własności ziemskiej 2. izb przemysłowo-handlowych 3. większych miast 4. mniejszych miast i gmin wiejskich
do kiedy obowiązywał System kurialny w Galicji
commencer à apprendre
1907r
Organy samorządu Galicji to:
commencer à apprendre
Rada Szkolna Krajowa, Sejm Krajowy i Wydział Krajowy
siedziba Niemieckiego Komisariatu Plebiscytowego na Śląsku
commencer à apprendre
W Katowicach znajdowała się
Kto wydał akt z 5.11.1916?
commencer à apprendre
Cesarze Niemiec i Austrii- Wilhelm II i Franciszek Józef I
Jak nazywał się pierwszy polski niezależny organ utworzony w Krakowie 28.10.1918?
commencer à apprendre
Polska Komisja Likwidacyjna (PKL- na czele Wincenty Witos)
Jaki akt prawny stanowił podstawę ustroju Polski od listopada 1918(Pierwszy tytuł aktu ustrojowego II RP) do wydania małej konstytucji?
commencer à apprendre
Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej(22. XI)
Jak akt stanowił punkt wyjścia dla ustalenia południowej granicy Polski po I wojnie światowej i jaka była jego data?
commencer à apprendre
Traktat z Austria –10.09.1919. w Saint- Germain-en-Laye
Jak nazywał się organ państwa powołany w czasie wojny polko-rosyjskiej z 1920r i jaką ustawą oraz kiedy został powołany?
commencer à apprendre
Rada Obrony Państwa ustawą sejmu "o Radzie Obrony Państwa" z 1 VII 1920 r (kompetencje ustawodawcze i wykonawcze łącznie) z Piłsudzkim na czele.
Pierwszy akt ustrojowy II RP
commencer à apprendre
22 XI 1918 r. dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej
Data powołania i skład ROP – u:
commencer à apprendre
1 VII 1920. Naczelnik Państwa jako przewodniczący, premier, marszałek sejmu ustawodawczego, 10 posłów,
Autorstwo dwóch projektów ustawy o autonomii Śląska:
commencer à apprendre
Józef Buzek oraz Komisja Samorządowa Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu
Autonomia Śląska została zagwarantowana ustawą konstytucyjną z
commencer à apprendre
15 lipca 1920
Nowela do ustawy konst.
commencer à apprendre
Z 15 VII 1920 roku dotyczyła ustawy konstytucyjnej zawierającej statut województwa Śląskiego
Organy samorządu śląskiego to:
commencer à apprendre
Śląska Rada Wojewódzka(organ wykonawczy) składała się z członków delegowanych przez organy samorządu
Kiedy po raz pierwszy została znowelizowane ustawa konstytucyjna z 15 VII 1920r zawierająca statut organiczny województwa Śląskiego?
commencer à apprendre
8 III 1921
Jakie przywileje przyznała Śląskowi pierwsza nowelizacja statutu organicznego?
commencer à apprendre
Nie można przenosić urzędników i funkcjonariuszy ze Śląska bez ich zgody, pierwszeństwo przy obsadzie stanowisk na Śląsku
Podaj datę i treść „umowy paryskiej”!
commencer à apprendre
9. XI. 1920r. O utworzeniu miasta- z Gdańska i jego najbliższych terenów
Wymień uprawnienia prezydenta w zakresie wymiaru sprawiedliwości na podstawie konstytucji marcowej!
commencer à apprendre
Mianowanie sędziów i stosowanie prawa łaski
Która z Izb parlamentu miała w konst. marcowej większe znaczenie i dlaczego?
commencer à apprendre
Sejm ustawodawczy, zgoda na ustawę, inicjatywa ustawodawcza z rządem, wypowiadanie wojny
Wymień skład trybunału Stanu według konst. marcowej!
commencer à apprendre
12 członków(8 sejm 4 senat) pod przewodnictwem I Prezesa Sądu Najwyższego.
Inicjatywę ustawodawczą miał w konstytucji Marcowej
commencer à apprendre
Rząd i Sejm
Funkcje sejmu konstytucji Marcowej
commencer à apprendre
prawo pociągania do odpowiedzialności parlamentarnej i konstytucyjnej, kompetencje ustawodawcze,
Liberalizm w konstytucji Marcowej wyrażał się poprzez
commencer à apprendre
prawa polityczne, obywatelskie, społeczne, wolnościowe(wolność sumienia i wyznania,
Kompetencje elekcyjne wg. Konstytucji marcowej:
commencer à apprendre
polegały na oborze przez sejm i senat połączone w ZN prezydenta
Co gwarantowało niezawisłość sędziów w XX-leciu międzywojennym?
commencer à apprendre
Zakaz usuwania i przenoszenia sędziów, immunitet sądowy(art. 77 konstytucji marcowej)
Na mocy czego i kiedy został powołany Najwyższy Trybunał Administracyjny?
commencer à apprendre
Mocą 73art. Konstytucji marcowej z 1922r
Najwyższy Trybunał Administracyjny - kiedy został powołany
commencer à apprendre
Dla realizacji sądowej kontroli administracji powołany został w roku 1922
Wymogi pozwalające być sędzią TS z roku 1923 :
commencer à apprendre
nie mogli należeć do sejmu i senatu, polowa członków musiała mieć skończone wyższe studia prawa, I prezes SN (który przewodniczył TS) musiał mieć ukończone 40 lat
Kto wchodził w skład Trybunału Kompetencyjnego?
commencer à apprendre
(ustaw z 1925r) 2 prezesów, 14 członków mianowanych przez prezydenta na wniosek Rady Ministrów
Dwa rodzaje rozporządzeń w noweli sierpniowej!
commencer à apprendre
Rozporządzenia między kadencjami izb ustawodawczych w razie nagłej konieczności państwowej oraz rozporządzenia w okresie kadencji na podstawie upoważnienia ustawowego.
Wymień organy administracji skarbowej II instancji w II RP!?
commencer à apprendre
Izby skarbowe i dyrekcje ceł
Urzędnicy administracji ogólnej II RP to:
commencer à apprendre
Wojewoda, komisarz rządu, Starosta powiatowy (od 1932 Starosta grodzki), w Warszawie – Komisarz Rządu miasta stołecznego Warszawy.
Formy kontroli państwowej wykonywanej w II RP przez parlament:
commencer à apprendre
przy uchwalaniu budżetu, przy rozpatrywaniu zamknięć rachunków państwa przedstawionych przez NIK, Interpelacje, Komisja kontroli długów państwa
Co stanowiło wyjątek w uprawnieniach sędziów II RP?
commencer à apprendre
Była to zasada wyłączenia z kompetencji sądów uprawnienia do badań legalności ustaw z konstytucją
Zarząd terytorialny II RP!
commencer à apprendre
Województwa- wojewoda, powiaty- starosta, gminy miejskie i wiejskie
Jakie sądy były od 1928r Sądami powszechnymi I instancji?
commencer à apprendre
Sąd Grodzki, Sąd Okręgowy, Sąd Apelacyjny
W jakich sądach występowali przedstawiciele społeczeństwa realizując zasadę udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości w okresie międzywojennym?
commencer à apprendre
Przez wybór sędziów Pokoju i udział obywateli w sądach przysięgłych, sądach handlowych i sądach pracy.
W jakiej części Polski istniały sądy przysięgłych i na podstawie jakich przepisów funkcjonowały?
commencer à apprendre
W byłej Galicji, na podstawie przepisów austriackich.
Na mocy czego działała w międzywojennej Polsce prokuratura?
commencer à apprendre
Początkowo na przepisach zaborczych, a od 1928r normowały ją ustawy o ustroju sądów powszechnych.
Wymień Izby Sądy Najwyższego.
commencer à apprendre
Cywilna, Karna, dla spraw adwokatury
Na jakim obszarze II RP funkcjonowały sądy wyznaniowe?
commencer à apprendre
Byłego zaboru rosyjskiego
Jakie były organy samorządowe w województwach w II RP?
commencer à apprendre
wojewodowie, komisarz rządu miasta stołecznego(rada gminna i zarząd gminy, rada miejska i zarząd miejski, rada powiatowa i wydział powiatowy, rada wojewódzka i wydział wojewódzki)
Jak dzielił się samorząd?
commencer à apprendre
zawodowy, gospodarczy, terytorialny
Wymień sądy rozstrzygające w zakresie stosunków publicznoprawnych w II RP?
commencer à apprendre
Najwyższy Trybunał Administracyjny, Trybunał Kompetencyjny, Trybunał Stanu
Jakie były funkcje Prokuratorii generalnej II RP?
commencer à apprendre
Obsługa prawna skarbu państwa, instytucji i przedsiębiorstw państwowych oraz zakładów finansowanych przez państwo, udzielenie opinii prawnych organom państwowym.
Komu podlegała Adwokatura?
commencer à apprendre
Sądowi Najwyższemu, ministrowi sprawiedliwości(najwyższy organ samorządu adwokackiego to Naczelna
W jakich województwach istniała 3-instancyjna struktura sądownictwa administracyjnego?
commencer à apprendre
Pomorskie, Poznańskie, Śląskie
W jakim województwie istniały dwie struktury sądownictwa administracyjnego?
commencer à apprendre
W Śląskim
Kto mianował sędziów grodzkich w II RP?
commencer à apprendre
Minister sprawiedliwości do 1930r, potem prezydent.
Kazimierz Bartel był pięciokrotnie premierem RP w latach
commencer à apprendre
1926–30
kiedy podpisano polsko – radziecki pakt o nieagresji
commencer à apprendre
25 II 1932 r.
Ile sądów okręgowych, apelacyjnych, funkcjonowało w międzywojennej Polsce?
commencer à apprendre
Okręgowych 45 , apelacyjnych 7 (548 grodzkich) dane z 1936 roku
Wg konstytucji z 1935 r. Prezydent RP nie ponosił odpowiedzialności
commencer à apprendre
konstytucyjnej
„Ustawa scaleniowa” z 23 III 1933r.
commencer à apprendre
Okólnik prezesa Rady Ministrów z 13 VII 1936 - przewidywał, że pierwszą po prezydencie osobą w państwie jest generalny inspektor sił zbrojnych Edward Rydz – Śmigły
Stronnictwo Pracy powstało
commencer à apprendre
w 1937 z połączenia się Chrześcijańskiej Demokracji i Narodowej Partii Robotniczej
Dystrykty Generalnego Gubernatorstwa:
commencer à apprendre
krakowski, warszawski, lubelski, radomski + Galicja
którędy miała przebiegać granica z układa z 23 VII 1939
commencer à apprendre
Wzdłuż Wisły, Narwi i Sanu
Na czym opierała się organizacja sądownictwa powszechnego na ziemiach przyłączonych do Niemiec podczas II wojny światowej?
commencer à apprendre
Na dekrecie ministra sprawiedliwości z 26.11.1940r
Na czym opierało swoją działalność sądownictwo polskie w Generalnej Guberni?
commencer à apprendre
Na rozporządzeniach Generalnego Gubernatora Hansa Franka z 26.10.1939 i 19.02.1940 r
Żegota utworzona w 1942 r. zajmowała się
commencer à apprendre
pomocą dla prześladowanych Żydów
„O co walczymy” to tytuł
commencer à apprendre
tzw. Dużej deklaracji
Istota systemu d`Hondte`a:
commencer à apprendre
System belgijski-sprawdzanie zasady wyborów proporcjonalnych, podział mandatów pomiędzy poszczególne listy obliczano w ten sposób, że dzielono je proporcjonalnie do liczby posłów.
kiedy obniżono cenzus wieku z 21 lat do 18 lat
commencer à apprendre
W 1971r. (XXVI Nowela)
Na jakie dwa piony dzieliły się terytorialne organy administracji rządowej II RP?
commencer à apprendre
ogólna i specjalna
Komu podlegał pion służby śledczej II RP?
commencer à apprendre
Naczelnikom wydziału bezpieczeństwa (później społeczno-politycznych) w urzędach wojewódzkich (formalnie organom wymiaru sprawiedliwości)
Jakie organy wykonywały funkcję administracji ogólnej w gminach?
commencer à apprendre
organy wykonawcze samorządu terytorialnego
Kto wchodził w skład komitetu ekonomicznego RM?
commencer à apprendre
Ministrowie stojący na czele resortów gospodarczych
Kto wchodził w skład rady wojewódzkiej II RP?
commencer à apprendre
członkowie delegowani przez organy samorządu powiatowego przewodniczył jej z urzędu wojewoda
Komu pod względem osobowym i służbowym podlegał starosta?
commencer à apprendre
Wojewodzie
Kto sprawował administrację w miastach wydzielonych liczących powyżej 75 tyś. mieszkańców (od 1932)?
commencer à apprendre
starosta grodzki
Kto kierował administracją powiatu miejskiego w Gdyni od 1932?
commencer à apprendre
komisarz rządu
Kto mógł wprowadzić w Polsce (do 1935) stan wyjątkowy?
commencer à apprendre
rada ministrów za zgodą prezydenta (później prezydent)
Wymień podstawy prawne autonomii Galicji?
commencer à apprendre
dyplom październikowy 1860 , patent lutowy 1861.
Wymień wirylistów Sejmu Krajowego w Galicji?
commencer à apprendre
3 arcybiskupów lwowskich, 5 biskupów katolickich, prezes Akademii Umiejętności, rektorzy uniwer. krakowskiego, lwowskiego, Politechniki Lwowskiej

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.