Environment skauki

 0    139 fiche    pokornowskilukasz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
siedlisko naturalne
commencer à apprendre
habittat
środowisko
commencer à apprendre
environment
wyginąć, wymrzeć
commencer à apprendre
become extinct
wymarły gatunek
commencer à apprendre
extinct species
alternatywne źródła energii (also: alternative resources)
commencer à apprendre
alternative energy sources (also: alternative resources)
atmosfera
commencer à apprendre
atmosphere
biosfera
commencer à apprendre
biosphere
bogactwa naturalne
commencer à apprendre
natural resources
chemikalia przemysłowe
commencer à apprendre
industrial chemicals
chlorofluorki
commencer à apprendre
chlorofluorides
dwutlenek siarki
commencer à apprendre
Sulphur dioxide
dwutlenek węgla
commencer à apprendre
carbon dioxide
dziura ozonowa
commencer à apprendre
ozone hole
efekt cieplarniany
commencer à apprendre
greenhouse effect
ecosfera
commencer à apprendre
ecosphere
ekosystem
commencer à apprendre
ecosystem
emisja zanieczyszczeń przemysłowych
commencer à apprendre
factory emission
energia odnawialna | Energy produced using sun, wind or crops rather than coal o
commencer à apprendre
renewable energy
erozja gleb
commencer à apprendre
soil erosion
gatunek
commencer à apprendre
species
gatunek zagrożony
commencer à apprendre
Endangered species
globalne zmiany pogodowe
commencer à apprendre
global weather changes
hydrosfera
commencer à apprendre
hydrosphere
komin fabryczny
commencer à apprendre
factory chimney
kwaśny deszcz
commencer à apprendre
acid rain
łańcuch pokarmowy
commencer à apprendre
the food chain
las tropikalny
commencer à apprendre
tropical forest / rain forrest
litosfera
commencer à apprendre
lithosphere
mieszkańcy
commencer à apprendre
inhabitants
nawozy
commencer à apprendre
fertilizers
niszczenie lasów deszczowych
commencer à apprendre
destruction of rainforests
ochrona środowiska
commencer à apprendre
environmental Protection
ochrona przyrody
commencer à apprendre
wildlife/nature conservation
ochrona warstwy ozonowej
commencer à apprendre
ozone layer protection
ocieplenie klimatu ziemskiego
commencer à apprendre
global warming
oczyszczalnia ścieków
commencer à apprendre
sewage treatment plant
odpady
commencer à apprendre
waste
odpady nuklearne
commencer à apprendre
nuclear waste
odpady przemysłowe
commencer à apprendre
industrial waste
opad nuklearny
commencer à apprendre
nuclear fallout
paliwa kopalne (coal, oil, gas)
commencer à apprendre
fossil fuels (coal, oil, gas)
planeta
commencer à apprendre
a planet
pracownik ochrony środowiska
commencer à apprendre
environmental officer
problem ludnościowy
commencer à apprendre
population problem
produkcja żywności
commencer à apprendre
food production
promienie ultrafioletowe
commencer à apprendre
ultraviolet rays
przetwarzanie odpadów
commencer à apprendre
waste treatment/recycling
przyrodnik
commencer à apprendre
naturalist
radioaktywność
commencer à apprendre
radioactivity
rezerwy naturalne
commencer à apprendre
natural reserves
równowaga ekologiczna
commencer à apprendre
ecological balance
ścieki
commencer à apprendre
sewage
ścieki nieoczyszczone
commencer à apprendre
untreated sewage
składowanie odpadów
commencer à apprendre
storage of waste
śmieci
commencer à apprendre
rubbish/litter/thrash
śmiercionośne powietrze
commencer à apprendre
deadly air/lethal air
smog
commencer à apprendre
smog
spaliny
commencer à apprendre
fumes/exhaust gases
środki owadobójcze
commencer à apprendre
insecticides/pesticides
środki zatruwające środowisko
commencer à apprendre
pollutants
surowce
commencer à apprendre
raw materials
tlen
commencer à apprendre
oxygen
uszkodzenie
commencer à apprendre
damage
walka o przetrwanie
commencer à apprendre
struggle for survival
warstwa ozonowa
commencer à apprendre
the ozone layer
wycinanie lasów
commencer à apprendre
deforestation
wymarcie/wyginięcie
commencer à apprendre
extinction / extinction
wypadek nuklearny
commencer à apprendre
nuclear accident
wysypisko
commencer à apprendre
dump
wysypisko chemiczne
commencer à apprendre
chemical dump
wysypisko odpadów nuklearnych
commencer à apprendre
nuclear dump
wyziewy trujące
commencer à apprendre
poisonous fumes / toxic fumes
zalesianie
commencer à apprendre
afforestation
zależność wzajemna
commencer à apprendre
interdependence
zanieczyszczenie
commencer à apprendre
pollution
zanieczyszczenie powietrza
commencer à apprendre
air pollution
zanieczyszczenie wody
commencer à apprendre
water pollution
zasoby odnawialne
commencer à apprendre
renewable resources
zatrucie
commencer à apprendre
intoxication
zniszczenie
commencer à apprendre
destruction
źródła pożywienia
commencer à apprendre
food sources
ginący
commencer à apprendre
dying
narażony na poważne ryzyko
commencer à apprendre
exposed to serious risk / at serious risk
nieskażony
commencer à apprendre
uncontaminated / pure
nieszkodliwy
commencer à apprendre
harmless
odnawialny
commencer à apprendre
renewable
przeludniony
commencer à apprendre
overpopulated
radioaktywny
commencer à apprendre
radioactive
rozkładalny biologicznie
commencer à apprendre
biologically degradable / biodegradable
rozrzutny
commencer à apprendre
wasteful
rozwijający się
commencer à apprendre
developing
rozwinięty
commencer à apprendre
developed
rzadki gatunek
commencer à apprendre
rare species
szkodliwy
commencer à apprendre
detrimental / harmful
środowiskowy
commencer à apprendre
environmental
światowy problem
commencer à apprendre
world problem
w niebezpieczeństwie
commencer à apprendre
in distress / in danger
wytrzymały
commencer à apprendre
sturdy / sustainable
zagrożony
commencer à apprendre
endangered / under threat
zatruty/zanieczyszczony
commencer à apprendre
poisoned / contaminated / polluted
zielony
commencer à apprendre
green
chronić przyrodę
commencer à apprendre
protect nature / to conserve nature
chronić środowisko
commencer à apprendre
to protect the environment
dostosować do potrzeb środowiska
commencer à apprendre
to adapt to the environment
emitować
commencer à apprendre
radiate / to emit
kształtować środowisko
commencer à apprendre
to create the environment
monitorować środowisko
commencer à apprendre
monitor the environment
narażać na niebezpieczeństwo
commencer à apprendre
put in danger / to endanger
oszczędzić/ocalić
commencer à apprendre
save
polować
commencer à apprendre
to hunt
poprawić stan środowiska
commencer à apprendre
improve the environment
przetrwać
commencer à apprendre
to survive
przetwarzać odpady
commencer à apprendre
to recycle
przyjmować/chłonąć
commencer à apprendre
receive / absorb / to take in
rozwiązać
commencer à apprendre
to solve
utracić środowisko naturalne
commencer à apprendre
lose the environment
wchłaniać
commencer à apprendre
absorb / to soak up
współpracować
commencer à apprendre
to collaborate / to work together / to cooperate
wydzielać
commencer à apprendre
to release / to give off
wyginąć
commencer à apprendre
vanish / to die out
wymierać
commencer à apprendre
to become extinct
wyrzucać na wysypisko
commencer à apprendre
to dump
zagrażać
commencer à apprendre
to threaten
zakazać
commencer à apprendre
to ban
zakłócać
commencer à apprendre
to disrupt / to disturb
zanieczyszczać
commencer à apprendre
to pollute
zatruwać
commencer à apprendre
to poison
zmieniać środowisko
commencer à apprendre
to change the environment / to alter the enviroment
zniszczyć
commencer à apprendre
to destroy
żyć w harmonii
commencer à apprendre
to live in harmony
Co możesz zrobić dla Twojej planety?
commencer à apprendre
What can you do for your planet?
fanatyk ekologii
commencer à apprendre
eco-freak
myślenie ekologiczne
commencer à apprendre
green thinking
nieszkodlIwy dla środowiska
commencer à apprendre
enviroment friendly
Ocal planetę!
commencer à apprendre
Save the planet!
prowadzić kampanię ekologiczną
commencer à apprendre
lead an ecological campaign
rolnictwo ekologiczne
commencer à apprendre
organic farming / eco farming
Ruch Przyjaciół Ziemi
commencer à apprendre
Friends of the Earth
wprowadzać ustawy proekologiczne
commencer à apprendre
to introduce environmental laws / to enforce ecological laws

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.