Education – Basic Polish Vocabulary

5  1    42 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
bad marks
My parents won't take me to the cinema because of my bad marks at school.
commencer à apprendre
złe oceny
Moi rodzice nie zabiorą mnie do kina z powodu moich złych ocen.
blackboard
I'd like John to write the sentence on the blackboard.
commencer à apprendre
tablica
Chciałbym, żeby John zapisał zdanie na tablicy.
certificate
Dorothy passed her French exam and now she's waiting for the certificate.
commencer à apprendre
certyfikat
Dorota zdała egzamin z francuskiego i teraz czeka na certyfikat.
class
I'm in class 6b this year.
commencer à apprendre
klasa
W tym roku jestem w klasie 6b.
classmate
Tim is my classmate and we sit at the same desk.
commencer à apprendre
kolega z klasy
Tim jest kolegą z klasy, razem siedzimy w ławce.
classroom
The pupils decorated their classroom with pictures and paper flowers.
commencer à apprendre
klasa
Uczniowe udekorowali klasę rysunkami i kwiatkami z papieru.
diploma
Last year I got a diploma in Law.
commencer à apprendre
dyplom
W ubiegłym roku uzyskałem dyplom na Wydziale Prawa.
education
Education in Poland starts at the age of five or six for the 0 class.
commencer à apprendre
edukacja
Obowiązek szkolny w Polsce zaczyna się od 5 lub 6 roku życia klasą zerową.
exam
I'm always stressed out before oral exams.
commencer à apprendre
egzamin
Jestem zawsze zestresowany przed ustnymi egzaminami.
good marks
Ann is the best student in our class and always gets the highest marks.
commencer à apprendre
dobre oceny
Ann jest najlepszą uczennicą w klasie i zawsze uzyskuje najwyższe oceny.
graduate
I'm a recent graduate from York University.
commencer à apprendre
absolwent
Jestem świeżo upieczonym absolwentem Uniwersytetu York.
knowledge
My knowledge of history is very limited.
commencer à apprendre
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.
lecture
Sometimes Mark falls asleep during lectures.
commencer à apprendre
wykład
Marek czasami zasypia podczas wykładów.
lecturer
The new lecturer turned out to be a young, nice-looking woman.
commencer à apprendre
wykładowca
Nowym wykładowcą okazała się być młoda, atrakcyjnie wyglądająca kobieta.
library
We're going to have a silent dance party in the library tonight.
commencer à apprendre
biblioteka
Dziś wieczorem organizujemy w bibliotece "cichą"dyskotekę.
mark
My son gets very good marks at school.
commencer à apprendre
ocena
Mój syn otrzymuje bardzo dobre oceny w szkole.
paper
I am preparing to deliver a paper at a conference.
commencer à apprendre
referat
Przygotowuję się do wygłoszenia referatu podczas konferencji.
professor
He is Professor of Political Science at the University of California.
commencer à apprendre
profesor
On jest profesorem Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Kalifornii.
pupil
There are twenty pupils in each class.
commencer à apprendre
uczeń
W każdej klasie jest dwadzieścioro dzieci.
scholarship
Ann has applied for a scholarship even though she got one last year.
commencer à apprendre
stypendium naukowe
Anna wystąpiła o stypendium mimo, że otrzymała już jedno w ubiegłym roku.
school
Do you remember what your first day at primary school was like?
commencer à apprendre
szkoła
Czy pamiętasz jak wyglądał twój pierwszy dzień w szkole podstawowej?
schoolmate
I often meet my schoolmates after school.
commencer à apprendre
kolega ze szkoły
Często spotykam kolegów ze szkoły po lekcjach.
speech
Paul is good at giving speeches.
commencer à apprendre
przemowa
Paul jest specjalistą w wygłaszaniu przemówień.
student
There are over 5000 international students from 150 countries at the University.
commencer à apprendre
student
Na uczelni jest ponad 5000 studentów z zagranicy reprezentujących 150 krajów.
teacher
Lara would like to be a teacher in the future.
commencer à apprendre
nauczyciel
Lara chciałaby być nauczycielką w przyszłości.
textbook
Students don't have to buy new textbooks.
commencer à apprendre
podręcznik
Studenci nie muszą kupować nowych podręczników.
to attend lectures
Students have to attend all lectures.
commencer à apprendre
chodzić na wykłady
Studenci muszą chodzić na wszystkie wykłady.
to count
I learnt to count at the age of three.
commencer à apprendre
liczyć
Nauczyłem się liczyć w wieku trzech lat.
to fail an exam
Unfortunately, Steve failed one of the exams.
commencer à apprendre
oblać egzamin
Niestety Stefan oblał jeden z egzaminów.
to graduate from university
I graduated from the Oxford University in 2004.
commencer à apprendre
ukończyć uniwersytet
Ukończyłem uniwersytet w Oksfordzie w 2004 roku.
to learn
What are your learning habits?
commencer à apprendre
uczyć się
Jaką masz metodę uczenia się?
to learn by heart
I'd like to learn this beautiful poem by heart.
commencer à apprendre
nauczyć się na pamięć
Chciałabym nauczyć się tego pięknego wiersza na pamięć.
to memorize
Our homework is to memorize 100 new German words.
commencer à apprendre
zapamiętywać
Nasza praca domowa polega na zapamiętaniu stu niemieckich słówek.
to pass an exam
My plan is to pass all exams and leave for holidays.
commencer à apprendre
zdać egzamin
Mój plan polega na zdaniu wszystkich egzaminów i wyjechaniu na wakacje.
to play truant
More and more pupils play truant these days.
commencer à apprendre
wagarować
Obecnie coraz więcej uczniów wagaruje.
to read
I'm reading a book in French, but it's very difficult.
commencer à apprendre
czytać
Czytam książkę po francusku, ale to jest bardzo trudne.
to study
I can't go out tonight because I have to study for the exam.
commencer à apprendre
studiować, uczyć się
Dziś wieczorem nie mogę wyjść, gdyż muszę się uczyć do egzaminu.
to teach
It's difficult to teach students with dyslexia.
commencer à apprendre
nauczać
Trudno jest uczyć studentów z dysleksją.
to write
Don't write in the books, please.
commencer à apprendre
pisać
Proszę nie pisać w książce.
training
Teacher training courses are available in England and Wales.
commencer à apprendre
szkolenie
Kursy szkoleniowe dla nauczycieli są dostępne na terenie Anglii i Walii.
university
What university do you go to?
commencer à apprendre
uniwersytet
Na jakim uniwersytecie studiujesz?
education
Do you know anything about Australian Education System?
commencer à apprendre
edukacja
Czy wiesz coś o Australijskim systemie edukacji?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.