Ecology – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    22 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
civilization
The lecture is on the civilization of the Mayans.
commencer à apprendre
cywilizacja
Wykład poświęcony jest cywilizacji Majów.
climate change
Politicians do not take climate change seriously.
commencer à apprendre
zmiana klimatu
Politycy nie traktują problemu zmiany klimatu zbyt poważnie.
Environmental disaster
Nuclear power plant explosion in Chernobyl was one of the biggest environmental disasters in history.
commencer à apprendre
katastrofa ekologiczna
Wybuch w elektrowni w Czernobylu należy do największych katastrof ekologicznych wszechczasów.
ecosystem
What are the world's most endangered ecosystems?
commencer à apprendre
ekosystem
Które ekosystemy są najbardziej zagrożone?
emergency
My parents will not be able to reach me in an emergency.
commencer à apprendre
nagły wypadek
Moi rodzice nie będą w stanie skontaktować się ze mną w razie nagłego wypadku.
energy-saving
I always buy energy-saving light bulbs.
commencer à apprendre
energooszczędny
Zawsze kupuję energooszczędne żarówki.
environment-friendly
There are more and more environment friendly products in our shops.
commencer à apprendre
przyjazny dla środowiska
Nasze sklepy oferują coraz więcej artykułów przyjaznych dla środowiska.
extinct
Since 1500, over 190 species of birds have become extinct.
commencer à apprendre
wymarły
Od 1500 roku wymarło ponad 190 gatunków ptaków.
global warming
Global warming is one of the most serious challenges of the 21st century.
commencer à apprendre
globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie to jedno z największych wyzwań 21 wieku.
greenhouse effect
The destruction of forests is contributing to the greenhouse effect.
commencer à apprendre
efekt cieplarniany
Wycinka lasów przyczynia się do efektu cieplarnianego.
natural resources
Poland’s most important natural resources are hard coal, copper, zinc and lead.
commencer à apprendre
bogactwa naturalne
Najważniejszymi bogactwami naturalnymi Polski są węgiel kamienny, miedź, cynk i ołów.
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
commencer à apprendre
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
recycling
The company specializes in recycling your computer electronics.
commencer à apprendre
recycling
Firma specjalizuje się w recyklingu elektroniki komputerowej.
smog
Smog is a mixture of fog and smoke.
commencer à apprendre
smog
Smog jest mieszanką mgły z dymem.
solar energy
Solar energy is used in homes.
commencer à apprendre
energia słoneczna
Energia słoneczna wykorzystywana jest w domach.
to poison
Are we being poisoned without knowing it?
commencer à apprendre
zatruwać
Czy jesteśmy truci bez naszej wiedzy?
to protect endangered species
We should protect endangered species.
commencer à apprendre
chronić zagrożone gatunki
Powinniśmy chronić zagrożone gatunki.
to re-use
Some glass bottles can be re-used.
commencer à apprendre
użyć ponownie
Niektóre szklane butelki mogą być wykorzystane powtórnie.
to recycle
Is it possible to recycle computers?
commencer à apprendre
poddać recyclingowi
Czy komputery można poddać recyclingowi?
to save the planet
Can vegetarians save the world?
commencer à apprendre
ocalić planetę
Czy wegetarianie mogą ocalić planetę?
to save water
The landlord asked the guests to save the water.
commencer à apprendre
ograniczać zużycie wody
Gospodarz poprosił gości o ograniczenie zużycia wody.
ecology
Are you interested in ecology?
commencer à apprendre
ekologia
Czy interesujesz się ekologią?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.