Daily Routines – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    48 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to wake up
I usually wake up at eight.
commencer à apprendre
budzić się
Zazwyczaj budzę się o ósmej.
free time
What do you usually do in your free time?
commencer à apprendre
czas wolny
Co zazwyczaj robisz w czasie wolnym?
to comb hair
Susan loves to comb her hair.
commencer à apprendre
czesać włosy grzebieniem
Susan uwielbia czesać swoje włosy.
to read newspapers
Peter goes to the library every day to read newspapers.
commencer à apprendre
czytać gazety
Peter codziennie chodzi do czytelni czytać gazety.
to read magazines
Mary is reading her favourite fashion magazine.
commencer à apprendre
czytać gazety kolorowe
Mary czyta swoje ulubione czasopismo poświęcone modzie.
to read books
Parents should read books to their children.
commencer à apprendre
czytać książki
Rodzice powinni czytać książki swoim dzieciom.
to shave
How often do you shave?
commencer à apprendre
golić się
Jak często się golisz?
to do the cooking
The actress loves to do the cooking, especially for her husband.
commencer à apprendre
gotować
Aktorka uwielbia gotować, zwłaszcza dla swojego męża.
to go to work/school
I'm not going to work today, because I don't feel well.
commencer à apprendre
iść do pracy/szkoły
Dzisiaj nie idę do pracy z powodu złego samopoczucia.
to eat
I'm a vegetarian, so I don't eat meat.
commencer à apprendre
jeść
Jestem wegetarianką, więc nie jem mięsa.
to eat out
At weekends we always eat out.
commencer à apprendre
jeść „na mieście”
W weekendy zawsze jemy na mieście.
to have breakfast/dinner/supper/lunch
The office workers have breakfast in the new cafeteria.
commencer à apprendre
jeść śniadanie/obiad/kolację/lunch
Pracownicy biurowi jedzą śniadanie w nowej stołówce.
to go to bed
My son hardly ever goes to bed before midnight.
commencer à apprendre
kłaść się spać
Mój syn rzadko kiedy kładzie się spać przed północą.
to finish work/school
What time do you finish school today?
commencer à apprendre
kończyć pracę/szkołę
O której kończysz dziś szkołę?
to brush one's teeth
The dentist told me to brush my teeth at least three times a day.
commencer à apprendre
myć zęby
Dentysta kazał mi myć zęby przynajmniej trzy razy dziennie.
domestic duties
I share my domestic duties with other members of my family.
commencer à apprendre
obowiązki domowe
Dzielę obowiązki domowe z innymi członkami mojej rodziny.
to hoover
The cleaner is vacuum cleaning our office.
commencer à apprendre
odkurzać
Sprzątaczka odkurza nasze biuro.
to have a rest
It's important to have a rest after dinner.
commencer à apprendre
odpoczywać
Ważne jest, żeby odpocząć po obiedzie.
to rest
My brother doesn't know how to rest.
commencer à apprendre
odpoczywać
Bój brat nie wie jak odpoczywać.
to do homework
The teacher forgot to tell her pupils to do homework for the next day.
commencer à apprendre
odrabiać pracę domową
Nauczycielka zapomniała powiedzieć uczniom, żeby odrobili pracę domową na następny dzień.
to watch TV
Tom has been watching TV for over two hours.
commencer à apprendre
oglądać telewizję
Tom ogląda telewizję od ponad dwóch godzin.
to make the bed
I forgot to make the bed again!
commencer à apprendre
posłać łóżko
Znowu zapomniałem posłać łóżko!
housework
My mother does all the housework.
commencer à apprendre
prace domowe
Moja mama wykonuje wszystkie prace domowe.
to work at home
Sonia decided to work at home, so she could spend more time with her kids.
commencer à apprendre
pracować w domu
Sonia postanowiła pracować w domu, aby spędzać więcej czasu z dziećmi.
to do the ironing
I do the ironing every day.
commencer à apprendre
prasować
Codziennie prasuję.
to run the home
Susan looks after her children and runs the home.
commencer à apprendre
prowadzić dom
Susan opiekuje się dziećmi i prowadzi dom.
to prepare meals
The cook is preparing 100 meals every day.
commencer à apprendre
przygotowywać posiłki
Kucharz przygotowuje sto posiłków dziennie.
to do the washing
When we bought the new washing machine, my husband wanted to do the washing all the time.
commencer à apprendre
robić pranie
Kiedy kupiliśmy nową pralkę, mój mąż chciał ciągle prać.
to do shopping
Ann went to the supermarket to do the shopping.
commencer à apprendre
robić zakupy
Anna poszła do supermaketu zrobić zakupy.
to sleep
Be quiet! Mary is still sleeping.
commencer à apprendre
spać
Bądż cicho! Mary jeszcze śpi.
to spend time
How did you spend your time in Paris?
commencer à apprendre
spędzać czas
Jak spędziłeś czas w Paryżu?
to spend time outdoors/indoors
My sixteen-year-old neighbour hardly ever spends time outdoors.
commencer à apprendre
spędzać czas na powietrzu/w pomieszczeniach
Mój szesnastoletni sąsiad rzadko kiedy spędza czas na powietrzu.
to clear up
Students promised to clear up after the party.
commencer à apprendre
sprzątać
Studenci obiecali, że posprzątają po zabawie.
to clean the house
The housemates couldn't decide who was going to clean the house.
commencer à apprendre
sprzątać dom
Współlokatorzy nie mogli zdecydować kto ma posprzątać dom.
to clear the table
After the meal the kids asked if they could clear the table.
commencer à apprendre
sprzątać ze stołu
Po posiłku dzieci zapytały czy mogą sprzątnąć ze stołu.
to brush hair
She brushes her hair twice a day.
commencer à apprendre
szczotkować włosy
Szczotkuje włosy dwa razy dziennie.
to dust
We dust the furniture every day.
commencer à apprendre
ścierać kurze
Codziennie ścieramy kurze z mebli.
to get dressed
I got up, took a shower and got dressed.
commencer à apprendre
ubrać się
Wstałam, wzięłam prysznic i ubrałam się.
to come home
I told my children to come home before midnight.
commencer à apprendre
wracać do domu
Kazałam swoim dzieciom wrócić do domu przed północą.
to get up
What time do you get up every day?
commencer à apprendre
wstawać z łóżka
O której codziennie wstajesz?
to go for holiday
I still don't know where to go for holiday.
commencer à apprendre
wyjechać na wakacje
W dalszym ciągu nie wiem gdzie wyjechać na wakacje.
to do housework
I do the housework once a week.
commencer à apprendre
wykonywać obowiązki domowe
Wykonuję prace domowe raz w tygodniu.
to walk the dog
We walk our dog three times a day.
commencer à apprendre
wyprowadzać psa
Wyprowadzamy naszego psa trzy razy dziennie.
to take a shower
When Mark was taking a shower, the telephone rang.
commencer à apprendre
wziąć prysznic
Gdy Marek brał prysznic, zadzwonił telefon.
to put sth on
It's cold, so put something warm on.
commencer à apprendre
założyć coś na siebie
Jest chłodno, więc włóż coś ciepłego.
to take a nap
Doctors recommend to take a nap in the afternoon.
commencer à apprendre
zdrzemnąć się
Lekarze polecają zdrzemnąć się po południu.
to do the washing-up
I never liked to wash the dishes so I bought the dishwasher.
commencer à apprendre
zmywać
Nigdy nie lubiłem zmywać naczyń, więc kupiłem zmywarkę.
to live
John decided to live with his uncle in a semi-detached house.
commencer à apprendre
żyć/mieszkać
John postanowił zamieszkać z wujem w bliźniaku.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.