criminal law

 0    162 fiche    dariamilko
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wspólnik (przestępstwa)
commencer à apprendre
accomplice
oskarżony / oskarżona
commencer à apprendre
accused
uniewinnienie
commencer à apprendre
acquittal
dotknięty przestępstwem
commencer à apprendre
affected by the crime
zaostrzony atak
commencer à apprendre
aggravated assault
oddziaływanie/impakt
commencer à apprendre
an impact
arbitralny/samowolny
commencer à apprendre
arbitrary
zabójstwo/zamach
commencer à apprendre
assassination
napad
commencer à apprendre
assault
cecha/atrybut
commencer à apprendre
attribute
kaucja
commencer à apprendre
bail
zakaz/wyjęcie spod prawa
commencer à apprendre
ban
wiazacy
commencer à apprendre
binding
szantaż
commencer à apprendre
blackmail
oskarżony o
commencer à apprendre
blamed for
wyłom/naruszenie prawa
commencer à apprendre
breach
łapówkarstwo
commencer à apprendre
bribery
zabudowania
commencer à apprendre
buildings
włamanie
commencer à apprendre
a burglary
okoliczności
commencer à apprendre
circumstances
pretendent/rościciel
commencer à apprendre
claimant
popełnić czyn zabroniony
commencer à apprendre
commit a prohibited act
zobowiązany/popełnić
commencer à apprendre
commited
prace społecznościowe
commencer à apprendre
community service
zrekompensować ofierze
commencer à apprendre
compensate the victim
wyrównawczy/kompensacyjny
commencer à apprendre
compensatory
spełnienie
commencer à apprendre
compliance
wspólnik/sprzymierzeniec
commencer à apprendre
confederate
przekonanie/wyrok
commencer à apprendre
conviction
odpowiedzialność karna
commencer à apprendre
criminalliability
1. areszt 2. opieka prawna
commencer à apprendre
custody
kara śmierci
commencer à apprendre
deathpenalty
deklaracja
commencer à apprendre
declaration
czyny
commencer à apprendre
deeds
pozwany
commencer à apprendre
defendant
pozbawienie/utrata/odjecie
commencer à apprendre
deprivation
przetrzymanie/zatrzymanie
commencer à apprendre
detainment
powstrzymać/odstraszyć
commencer à apprendre
deters
zatrzymanie
commencer à apprendre
dettention
godność
commencer à apprendre
dignity
odwołać
commencer à apprendre
dismiss
zachęca do przestrzegania przepisów
commencer à apprendre
encourages compliance
poparcie
commencer à apprendre
endorsement
angażowanie się w pewne aktywności działalności gospodarczej
commencer à apprendre
engaging in certain exonomic activies
pociąga za sobą
commencer à apprendre
entails
wykluczać
commencer à apprendre
exclude
władza wykonawcza w państwie
commencer à apprendre
executive power in a state
wina
commencer à apprendre
fault
prawomocny wyrok
commencer à apprendre
finał judgement of guilty
grzywna
commencer à apprendre
fine
odciski palców
commencer à apprendre
fingerprints
cudzoziemcy
commencer à apprendre
foreigners
konfiskata/utrata
commencer à apprendre
forfeiture
uznany winnym
commencer à apprendre
foundguilty
oszustwo
commencer à apprendre
fraud
kuratela/opieka
commencer à apprendre
guardianship
wina
commencer à apprendre
guilt
uprowadzenie
commencer à apprendre
hijacking
kara pozbawienia wolności i dożywotnie więzienie
commencer à apprendre
imprisonment and lifetime imprisonment
nieudolność
commencer à apprendre
incapacity
podżegać
commencer à apprendre
instigate
szkody niematerialne
commencer à apprendre
intangible damages
zakaz prowadzenia pojazdów
commencer à apprendre
interdiction on driving vehicles
zakaz/ zapobiega. zakazom
commencer à apprendre
interdiction preventing
Sądowy/sprswiedliwy
commencer à apprendre
judical
wyrok
commencer à apprendre
judgement
błąd
commencer à apprendre
justifible mistake
zgodny z prawem/legalny
commencer à apprendre
lawful
upublicznienie sentencji
commencer à apprendre
making the sentence publicly known
łagodzenie
commencer à apprendre
mitigation
rabunek
commencer à apprendre
mugging
obowiązek naprawienia szkody
commencer à apprendre
obligation to redress the damage
przestępstwo
commencer à apprendre
offence in question
przestępca
commencer à apprendre
offender
szczególne okrucieństwo
commencer à apprendre
particular cruelty
wynagrodzenie pieniężne
commencer à apprendre
pecuniary consideration
środek karny
commencer à apprendre
penalmeasure
kara
commencer à apprendre
penalty
krzywoprzysięstwo
commencer à apprendre
prejury
sprawca
commencer à apprendre
perpetrator
lokal
commencer à apprendre
premises
nakazać
commencer à apprendre
prescribed
wyrok w zawieszeniu
commencer à apprendre
probation
zakazany
commencer à apprendre
prohibited
oskarżenie
commencer à apprendre
prosecurion
gwałt
commencer à apprendre
rape
wyrównać
commencer à apprendre
redress
zwolnić
commencer à apprendre
remand
przywracać
commencer à apprendre
restore
testy naukowe
commencer à apprendre
scientifictest
kradzież sklepowa
commencer à apprendre
shoplifting
przemyt
commencer à apprendre
smuggling
szkodliwe społecznie
commencer à apprendre
socially harmful
ukraść
commencer à apprendre
steal
dopłata do poszkodowanego w celu publicznym
commencer à apprendre
supplementary payment to the injured for a public purpose
stronnik
commencer à apprendre
supporter
podejrzany
commencer à apprendre
suspect
dostosowane
commencer à apprendre
tailored
podjąć oświadczenie
commencer à apprendre
take a statement
materialny
commencer à apprendre
tangible
rozwiązać
commencer à apprendre
terminate
kradzież
kradzież
commencer à apprendre
theft
znamię
commencer à apprendre
traits
popierać
commencer à apprendre
uphold
wandalizm
commencer à apprendre
vandalism
ofiara
commencer à apprendre
victim
wycofać
commencer à apprendre
withdraw
prawo kryminalne
commencer à apprendre
criminal law
odpowiedzialność karna
commencer à apprendre
criminal liability
pociąga za sobą
commencer à apprendre
entails
przypisać
commencer à apprendre
attribute
przestępca
commencer à apprendre
perperator
zarzucać/obwiniać
commencer à apprendre
blamed for
środek karny
commencer à apprendre
penal measure
nakładac
commencer à apprendre
prescibed
wydawać wyrok
commencer à apprendre
passing sentence
dostosowane
commencer à apprendre
tailored
wpływ
commencer à apprendre
an impast
odstraszyć
commencer à apprendre
detres
odszkodowanie
commencer à apprendre
damages
steonniczy/samowolny
commencer à apprendre
arbitrary
obejmuje
commencer à apprendre
encompasses
wspólnik (przestępstwa)
commencer à apprendre
accomplice
napad
commencer à apprendre
assault
naruszenie
commencer à apprendre
breach
włamanie
commencer à apprendre
burglary
wiązanie
commencer à apprendre
binding
zgodność
commencer à apprendre
compliance
skazanie
commencer à apprendre
conviction
1. areszt 2. opieka prawna
commencer à apprendre
custody
pozbawienie wolności
commencer à apprendre
deprivation of liberty
zatwierdzenie
commencer à apprendre
ednorsement
konfiskować
commencer à apprendre
forfeiture
wykroczenie
commencer à apprendre
offence
nadzór kuratorski / probacja
commencer à apprendre
probation
zgodność z przepisami
commencer à apprendre
compliance with the regulation
zgodnie z postanowieniami niniejszego Kodeksu
commencer à apprendre
under the provisions of this Code
jest zwolniony z obowiązku
commencer à apprendre
he is exempt himself from the duty
kara zostanie nałożona na każdego
commencer à apprendre
punishment shall be imposed on anyone
skazany za zabójstwo
commencer à apprendre
convicted for homicide
pozbawienie wolności na całe życie
commencer à apprendre
deprivation of liberty for life
złożyć zeznanie
commencer à apprendre
take a statement
zostaniesz zatrzymany w areszcie
commencer à apprendre
you Will be remanded in custody
zostać oskarżonym o włamanie
commencer à apprendre
to be charged with burglary
będziesz prawdopodobnie uznany za winnego
commencer à apprendre
you are still likely to be fund guilty
Utrzymać werdykt
commencer à apprendre
uphold a verdict
ataki
commencer à apprendre
attacks
Haker
commencer à apprendre
hacker
przestępcy
commencer à apprendre
criminals
ochrona
commencer à apprendre
security
fałszywy
commencer à apprendre
false
Obowiązek odpowiedzialności karnej
commencer à apprendre
A duty of criminal responsibility
Pozbawienie wolności
commencer à apprendre
A deprivation of Liberty
naruszenie prawa międzynarodowego
commencer à apprendre
violation of international law
konfiskata przedmiotów
commencer à apprendre
forfeiture of items
wykluczenie opieki
commencer à apprendre
exclusion of care
zasada humanitarności
commencer à apprendre
the principle of humanitarism
być pod nadzorem
commencer à apprendre
put on probation
złagodzenie kary
commencer à apprendre
mitigation of penalty
obowiązek naprawienia szkody
commencer à apprendre
obligation to redress the damage
warunkowe zawieszenie wykonania kary
commencer à apprendre
conditional suspension of execution of the penalty
przedterminowe zwolnienie
commencer à apprendre
put on probation

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.