Business English 2

 0    21 fiche    aleksandrasokol1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Proces rekrutacji personelu ma u nas cztery etapy
commencer à apprendre
Our personal recruitment procedure has four stages
Zaproponowali Jeffowi ciekawą pracę w marketingu
commencer à apprendre
They offered Jeff an interesting job in marketing
Minimalnymi wymaganiami są: dwa języki obce i dyplom ukończenia studiów
commencer à apprendre
The minimum requirements are: two foreign language and a college degree
Muszę dotrzymać terminu
commencer à apprendre
I have to meet the deadline
Skontaktujemy się z wybranym kandydatem w przyszłym tygodniu
commencer à apprendre
The chosen candidate for the position will be contacted next week
Zaoferowano mi stanowisko nauczyciela za granicą
commencer à apprendre
I have been offered a teaching post abroad
Po rezygnacji Susan zwolniła się posada senior brand managera
commencer à apprendre
The position of senior brand manager has opened up following Susan's resignation
Prosimy przynieść kopię CV na rozmowę kwalifikacyjną
commencer à apprendre
Please bring a copy of your CV to the job interview
Brad zawsze nosi ze sobą listy rzeczy do zrobienia
commencer à apprendre
Brad is always carrying around his to-do lists
On ma świetne referencje
commencer à apprendre
He has great references
Ta agencja reklamowa ma imponujące portfolio
commencer à apprendre
This advertising agency has a really impressive portfolio
W poniedziałek mam w Madrycie rozmowę o pracę
commencer à apprendre
I have a job interview in Madrid on Monday
Nie podpisuj umowy, dopóki nie podadzą ci pełnego zakresu obowiązków
commencer à apprendre
Do not sign the contract until you are given a full job description
Wszyscy kandydaci muszą przejść badanie lekarskie
commencer à apprendre
A medical examination is necessary for all applicants
Czy ma Pan jakieś doświadczenie w sprzedaży?
commencer à apprendre
Do you have any experience in sales?
Jakie ma Pani wymagania dotyczące wynagrodzenia?
commencer à apprendre
What are your salary requirements?
Rekrutujacy często pytają kandydatów o ich poprzednią pracę
commencer à apprendre
Recruiters often ask job seekers about their previous job
Tom stracił pracę, ponieważ nie radził sobie z presją
commencer à apprendre
Tom lost his job because he couldn't handle the pressure
Jake musi nauczyć się jak radzić sobie z gniewem w pracy
commencer à apprendre
Jake needs to learn how to deal with his anger at work
Sądzę, że moja mocna stroną jest to, że potrafię rozwiązywać problemy
commencer à apprendre
I think one of my strengths is as a problem solver
Muszę popracować nad moimi słabymi stronami
commencer à apprendre
I need to work on my weaknesses

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.