business book unit 4: everyday tasks

 0    42 fiche    cookievtps4
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zakres obowiązków
Jaki jest zakres jego obowiązków?
commencer à apprendre
scope
What's the scope of his duties?
wolny strzelec
commencer à apprendre
freelancer
samozatrudniony
Teraz jestem samozatrudniony, ale kiedyś pracowałem jako dyrektor finansowy w korporacji.
commencer à apprendre
self-employed
Now, I am self-employed, but I used to work as the finance manager in a corporation.
obowiązek
commencer à apprendre
duty, responsibility
dyrektywy, wytyczne, wskazówki
commencer à apprendre
guidelines
priorytet
Mam tyle pracy, że muszę zrobić listę priorytetów.
commencer à apprendre
a priority
I have so much work that I have to make a list of priorities.
zapytanie
Stara się utrzymywać dobre relacje z klientami. Zajmuje się ich zapytaniami i pozyskuje nowe kontrakty.
commencer à apprendre
a query
He tries to maintain good relations with the clients. He deals with their querries and he wins new contracts.
robota papierkowa
commencer à apprendre
paperwork
pomoc techniczna
commencer à apprendre
Technical Support
przedstawiciel handlowy
On jest częścią naszego zespołu ds. sprzedaży. Jest przedstawicielem handlowym i zajmuje się klientami zagranicznymi.
commencer à apprendre
a sales representative
He is part of our sales team. He is sales representative, and he deals with international customers.
reklamacja, skarga
Ostatnio otrzymujemy wiele reklamacji.
commencer à apprendre
a complaint
We've been receiving a lot of complaints recently.
nadzorować
commencer à apprendre
to supervise
oceniać
Muszę sprawdzić szczegóły kontraktu i ocenić wyniki badań rynku.
commencer à apprendre
to evaluate
I have to check the contract details and evaluate the results of the market research.
robić rozliczenia
W dziale księgowości robimy rozliczenia i dostarczamy dane do działu finansów.
commencer à apprendre
to do the accounts
In the Accounts Department, we do the accounts and provide data to the Finance Department.
oddelegować, zlecić
Nasz szef zleca zadania członkom zespołu, zbiera i analizuje dane i wyniki ich pracy.
commencer à apprendre
to delegate
Ous boss delegates tasks to the team members, gives them guidelines, gathers and anylyses data and the results of their work.
przydzielić (zadania) / przeznaczyć (czas)
Jest niezmiernie ważne, aby przydzielać wystarczająco dużo czasu do każdego projektu i nadzorować jego postęp.
commencer à apprendre
assign (tasks) / allocate (time)
It's extremely important to allocate enough time to each project and supervise it's progress.
utrzymywać
commencer à apprendre
to maintain
składać zamówienia
Osoby, które pracują w dziale zakupów, składają zamówienia, prowadzą negocjacje z dostawcami i rozwiązują problemy z dostawami.
commencer à apprendre
to place orders
People who work in Purchasing Department place orders conduct negotiations with suppliers and sort out problems with deliveries.
zdobyć klienta / kontrakt
commencer à apprendre
to win client / contract
przeprowadzić (negocjacje, kampanię)
Właśnie przeprowadzam negocjacje i przygotowuję ofertę dla naszych nowych klientów.
commencer à apprendre
to conduct (negotiations, a campaign)
I'm conducting negotiations and preparing an offer for our new clients.
zbadać, przeanalizować, sprawdzić
Muszę sprawdzić, co jest nie tak i rozwiązać ten problem możliwie jak najszybciej.
commencer à apprendre
to look into
I have to look into what's wrong and sort this problem out as soon as possible.
rozwiązać
commencer à apprendre
to sort out, to solve
być w dobrych stosunkach z
Jestem w dobrych stosunkach z moimi kolegami z działu pomocy technicznej.
commencer à apprendre
to get on well with
I get on well with my colleagues from technical support.
liczyć na
Kiedy mam problem z komputerem mogę liczyć na ich pomoc.
commencer à apprendre
to count on
When I have a problem with my PC I can count on their help.
mianować
Osiągnął bardzo dobre wyniki i został mianowany dyrektorem finansowym.
commencer à apprendre
to appoint
He achieved very good results and was appointed finance director.
przystosować się do czegoś
commencer à apprendre
to adapt to something
trzymać się (np. harmonogramu)
Musimy dobrze zaplanować naszą pracę i trzymać się harmonogramu, jeśli chcemy być bardziej wydajni.
commencer à apprendre
to follow, to stick to (e.g. schedule)
We have to plan our work well and stick to the schedule if we want to be more efficient.
odgrywać rolę
commencer à apprendre
to play a role
zbierać dane
Szef poprosił nas, żebyśmy zebrali informacje na temat nowych produktów.
commencer à apprendre
to collect / to gather data
The boss asked us to gather information on the new products.
analizować
commencer à apprendre
to analyse (BrE), analyze (AmE)
szybko się uczyć
Nie zajęło mi to dużo czasu, by przystosować się do mojej nowej pracy, ponieważ szybko się uczę.
commencer à apprendre
to be a fast learner
It didn't take me a long time to adapt to my new job as I'm a fast learner.
administracyjny
Niektóre zadania administracyjne zostały przydzielone pracownikom recepcji.
commencer à apprendre
administrative
Some administrative tasks have been allocated to the reception employees.
ambitny, wymagający, stawiający wyzwanie
commencer à apprendre
challenging
dający satysfakcję
Chociaż moja praca obejmuje dużo papierkowej roboty, dla mnie jest bardzo satysfakcjonująca.
commencer à apprendre
rewarding
Although my job involves a lot of paperwork, for me it's very rewarding.
podjąć się zadania
commencer à apprendre
to undertake a task
wykonać zadanie
commencer à apprendre
to perform / to carry out a task
zrealizować zadanie
commencer à apprendre
to accomplish / to achieve a task
przydzielić zadanie
commencer à apprendre
to allocate a task
wypełnić zadanie
commencer à apprendre
to complete a task
zająć się zapytaniem (np. od klienta)
commencer à apprendre
to deal with a query (e.g. from a customer)
zająć się klientem
commencer à apprendre
to deal with a client
zająć się kwestią / sprawą
commencer à apprendre
to deal with an issue / a matter

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.