AW Planner

 0    18 fiche    slepyszifo3
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Zajmiemy się tym teraz
commencer à apprendre
We’re gonna take care of that right now
Wystarczy pomyśleć o odpowiedzi
commencer à apprendre
All you do is think of the answer
Jaka jest najdziwniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłeś, aby zarabiać pieniądze?
commencer à apprendre
What’s the weirdest thing you’ve ever done to make money?
Powiedz nam kłamstwo, które niedawno powiedziałeś.
commencer à apprendre
Tell us a lie that you’ve recently told.
Jaka jest najbardziej buntownicza rzecz, którą zrobiłeś jako nastolatek?
commencer à apprendre
What’s the most rebellious thing you did as a teenager?
Wszyscy się zastanawiają, kto to jest.
commencer à apprendre
Everybody’s wondering who it is.
Oprócz kochania się
commencer à apprendre
Besides making love
Co tak naprawdę wprowadza Cię w świąteczny nastrój?
commencer à apprendre
What really gets you in the holiday spirit?
Zaraz wrócimy.
commencer à apprendre
We’ll be right back.
Wystarczy pomyśleć o...
commencer à apprendre
All you need is think of...
Kto był Twoim pierwszym zauroczeniem gwiazdą?
commencer à apprendre
Who was your first celebrity crush?
Jakie są trzy rzeczy, które musisz robić każdego dnia?
commencer à apprendre
What are three things that you must do every day?
Co jest czymś, co zawsze lubiłeś robić?
commencer à apprendre
What is something that you’ve always enjoyed doing?
Co takiego zawsze robisz oprócz pracy, jedzenia i spania?
commencer à apprendre
What is it that you always do besides working, eating, and sleeping?
O czym wszyscy w Twoim miejscu pracy mówią / zastanawiają się?
commencer à apprendre
What is everybody in your workplace talking about/wondering?
Kiedy po raz pierwszy twoje umiejętności językowe wyszły na jaw? Opisz moment.
commencer à apprendre
When did your English skills turn the corner for the first time? Describe the moment.
Czym się zajmiesz w tym roku?
commencer à apprendre
What are you gonna take care of this year?
Co wprawia Cię w świąteczny nastrój?
commencer à apprendre
What gets you in the holiday spirit?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.