Antybiotyki β-laktamowe: Penicyliny

 0    77 fiche    Mimisia
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
antybiotyki β-laktamowe
commencer à apprendre
penicyliny, cefalosporyny, cefamycyny, karbapenemy, monobaktamy, inhibitory β-laktamaz
penicyliny - budowa chemiczna
commencer à apprendre
kwas 6-aminopenicylanowy, zawierają pierścień β-laktamowy i pierścień tiazolidynowy
penicyliny - mechanizm działania
commencer à apprendre
hamowanie syntezy ściany bakteryjnej poprzez przyłączenie penicylin do PBP (penicilin-binding protein) - receptora dla leku, zahamowanie enzymów: transpeptydazy, karboksypeptydazy, endopeptydazy, co uniemożliwia tworzenie wiązań krzyżowych pomiędzy łańcuchami peptydoglikanowymi oraz aktywację enzymów autolitycznych bakterii
penicyliny - spektrum działania
commencer à apprendre
brzuszny
czynniki decydujące o aktywności penicylin
commencer à apprendre
powinowactwo do PBP, wrażliwość na β-laktamazy i zdolność penetracji przez ścianę bakteryjną
penicyliny a pH środowiska
commencer à apprendre
penicyliny są nietrwałe w środowisku kwaśnym
penicyliny - penetracja tkankowa
commencer à apprendre
słabo penetrują do gruczołu krokowego, oka, płynu mózgowo-rdzeniowego,
penicyliny - wydalanie
commencer à apprendre
większość wydalana przez nerki; nafcylina, oksacylina i ureidopenicyliny wydalane są z żółcią
penicyliny - interakcje
commencer à apprendre
działają antagonistycznie z tetracyklinami, makrolidami, linkozamidami, sulfonamidami i chloramfenikolem; salicylany i NLPZ zwiększają poziom wolnej frakcji penicylin we krwi, środki zobojętniające zmniejszają wchłanianie penicylin
penicyliny a pokarm
commencer à apprendre
pokarm zmniejsza wchłanianie penicylin z wyjątkiem amoksycyliny
penicyliny - klasyfikacja
commencer à apprendre
penicyliny naturalne, penicyliny półsyntetyczne, penicyliny z inhibitorami β-laktamaz
penicyliny naturalne
commencer à apprendre
penicylina benzylowa G, penicylina fenoksometylowa, benzylopenicylina prokainowa, benzylopenicylina benzatynowa
penicyliny półsyntetyczne
commencer à apprendre
penicyliny izoksazolilowe, aminopenicyliny, karboksypenicyliny, ureidopenicyliny, amidynopenicyliny, penicyliny oporne na β-laktamazy
penicyliny z inhibitorami β-laktamaz
commencer à apprendre
amoksycylina + kwas klawulonowy, ampicylina + sulbaktam, tikarcylina + kwas klawulonowy, piperacylina + tazobaktam
penicylina benzylowa G - spektrum działania
commencer à apprendre
paciorkowce β-hemolizujące: S. pneumoniae, S. pyogenes, S. viridans, laseczki Gramm+ (Bacillus anthracis, Clostridium spp.), ziarenkowce Gramm- (N. meningitidis, N gonnorhoeae)
mikroorganizmy oporne na penicylinę G
commencer à apprendre
gronkowce wytwarzające penicylinazę, pałeczki Gramm-, Pseudomonas, Nocardia, Mycoplasma, riketsje
penicylina G - okres półtrwania
commencer à apprendre
0,5 - 1 h
penicylina G - wskazania kliniczne
commencer à apprendre
zapalenia płuc, opłucnej, oskrzeli, ropnie, anginy, zapalenie opon m-r, zapalenie wsierdzia, kiła, rzeżączka, promienica, listerioza
penicylina G - działania niepożądane
commencer à apprendre
alergiczne odczyny skóry, wstrząs anafilaktyczny, drgawki, skurcze mięśni
penicylina G - dawkowanie
commencer à apprendre
2 - 4 mln jm./ 24 h w dawkach (1 mln jm. = 0,6 g)
penicylina G - drogi podania
commencer à apprendre
dożylnie, dokanałowo, domięśniowo, dostawowo
penicyliny naturalne - nazwy handlowe
commencer à apprendre
Debecylina, Penicillin G Sodium Sandoz, Penicillium Crystallisatum TZF
penicylina prokainowa
commencer à apprendre
połączenie benzylpenicyliny z prokainą
penicylina prokainowa - wskazania
commencer à apprendre
podobne do penicyliny G, gonokokowe zakażenia układu moczowego
penicylina prokainowa - działania niepożądane
commencer à apprendre
zespół Hoigne
zespół Hoigne
commencer à apprendre
występuje po podaniu domięśniowym, objawy: niepokój chorego, przyspieszenie tętna, niewielki wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia świadomości, smaku, mowy
penicylina prokainowa - dawkowanie
commencer à apprendre
1 200 000 - 2 400 000 jm. Co 12 - 24 h
penicylina benzatynowa
commencer à apprendre
inaczej debecylina, 2 cząsteczki benzylpenicyliny + dibenzyloetylenodiamina
penicylina benzatynowa - wskazania kliniczne
commencer à apprendre
przewlekła zakażenia bakteriami wrażliwymi na penicyliny, choroby reumatyczne, kiła, rzeżączka, zakażenia ukł. oddechowego
penicylina benzatynowa - dawkowanie
commencer à apprendre
600 000 - 1 200 000 jm, co 7 dni lub 1 800 000 jm. Co 14 dni
fenoksymetylopenicylina
commencer à apprendre
inaczej v-cylina
fenoksymetylopenicylina a HCl
commencer à apprendre
oporna na działanie HCl
fenoksymetylopenicylina - wskazania kliniczne
commencer à apprendre
infekcje gardła, dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego
fenoksymetylopenicylina - dawkowanie
commencer à apprendre
3 - 4,5 mln jm./ 24 h w 2 - 3 dawkach podzielonych
penicylina izoksazolilowe - przedstawiciele
commencer à apprendre
oksacylina, kloksacylina, dikloksacylina, flukloksacylina
mikroorganizmy oporne na penicyliny izoksazolilowe
commencer à apprendre
pałeczki Gramm- i bakterie Enterococcus spp.
penicyliny izoksazolilowe - schemat podawania
commencer à apprendre
początkowo domięśniowo lub dożylnie, po 48 - 72 h doustnie
penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie doustne
commencer à apprendre
500 mg - 2 g co 6 h
penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie dożylne i domięśniowe
commencer à apprendre
500 mg co 6 h
aminopenicyliny - przedstawiciele
commencer à apprendre
ampicylina, amoksycylina
ampicylina
commencer à apprendre
pierwsza penicylina półsyntetyczna
ampicylina - spektrum działania
commencer à apprendre
bakterie Gramm+ i Gramm- (Salmonella, Shigella, E. coli, H. influenzae, B. pertussis, Proteus mirabilis)
mikroorganizmy oporne na ampicylinę
commencer à apprendre
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Klebsiella, Serratia
ampicylina - wskazania kliniczne
commencer à apprendre
zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, nosicielstwo duru i paraduru
ampicylina - działania niepożądane
commencer à apprendre
skórne odczyny alergiczne, nudności, wymioty, biegunki, niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia, zapalenia jamy ustnej
ampicylina - dawkowanie domięśniowe
commencer à apprendre
500 mg - 1 g co 6 h
ampicylina - dawkowanie dożylne
commencer à apprendre
4 - 8 g/ 24 h
ampicylina - nazwy handlowe
commencer à apprendre
Ampicillin TZF, Unasyn (ampicylina + sulbaktam)
ampicylina + sulbaktam - wskazania kliniczne
commencer à apprendre
zakażenia układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, kości, tkanek miękkich, rzeżączka
ampicylina + sulbaktam - dawkowanie dożylne i domięśniowe
commencer à apprendre
1,5 - 3 g co 6 h
amoksycylina
commencer à apprendre
podstawowy antybiotyk grupy aminopenicylin
amoksycylina - wchłanianie
commencer à apprendre
całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego
amoksycylina a pokarm
commencer à apprendre
pokarm nie wpływa na wchłanianie amoksycyliny
amoksycylina - wskazania
commencer à apprendre
zakażenia dróg moczowych, żółciowych, rzeżączka, zapalenie ucha środkowego, zapalenie oskrzeli, eradykacja H. pylori
amoksycylina - dawkowanie doustne
commencer à apprendre
500 mg co 8 h
amoksycylina - dawkowanie domięśniowe
commencer à apprendre
500 mg co 8 h
amoksycylina - dawkowanie dożylne
commencer à apprendre
w posocznicach, 1 g co 6 h
amoksycylina - nazwy handlowe
commencer à apprendre
Amotaks, Duomox, Hiconcil, Ospamox
amoksycylina + kwas klawulonowy - wskazania kliniczne
commencer à apprendre
zakażenia H. influenzae, zakażenia bakteriami Gramm+ (gronkowce) i Gramm- (pałeczki jelitowe, beztlenowce)
amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie doustne
commencer à apprendre
375 - 625 mg co 8 h
amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie dożylne
commencer à apprendre
600 mg - 1,2 g co 6 - 8 h
amoksycylina + kwas klawulonowy - nazwy handlowe
commencer à apprendre
Amoksiclav, Augumentin, Forcid, Ramoclav, Taromentin
karboksypenicyliny - przedstawiciele
commencer à apprendre
karbenicylina, tikarcylina
karboksypenicyliny - spektrum działania
commencer à apprendre
Pseudomonas aeruginosa, Proteus morganii, Proteus rettgeri, Proteus vulgaris, enterobakterie z rodzaju Providencia i Serratia
mikroorganizmy oporne na działanie karboksypenicylin
commencer à apprendre
bakterie Gramm+
karbenicylina - wskazania kliniczne
commencer à apprendre
zakażenia pałeczkami Gramm- układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, zapalenie opon m-r
karbenicylina - przeciwwskazania
commencer à apprendre
ciąża
karbenicylina - działania niepożądane
commencer à apprendre
trombocytopenia, ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia
karbenicylina - dawkowanie domięśniowe
commencer à apprendre
2 g co 6 h
karbenicylina - dawkowanie dożylne
commencer à apprendre
w ciężkich zakażeniach: 5 g co 6 h; w posocznicach: 20 - 40 g/ 24 h we wlewie kroplowym
tikarcylina - wskazania kliniczne
commencer à apprendre
zakażenia wywołane przez Pseudomonas aeruginosa i szczepy indolododatnie Proteus
tikarcylina - dawkowanie dożylne i domięśniowe
commencer à apprendre
15 - 20 g/ 24 h
ureidopenicyliny - przedstawiciele
commencer à apprendre
azlocylina, mezlocylina, piperacylina, apalcylina
ureidopenicyliny - spektrum działania
commencer à apprendre
Enterobacteriaceae, beztlenowce: Bacteroides fragilis; Pseudomonas aeruginosa
ureidopenicyliny - wskazania kliniczne
commencer à apprendre
zapalenie opon m-r, zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych
piperacylina - nazwy handlowe
commencer à apprendre
Piperacillin TZF
piperacylina + tazobaktam - nazwy handlowe
commencer à apprendre
Tazocin

Antybiotyki z grupy penicylin

Antybiotyki z penicyliną mają szerokie zastosowanie w medycynie. Zasady działania pochodnych penicyliny powinny być więc doskonale znane studentom medycyny czy farmakologii. Jest to także przydatna wiedza dla osób, które zażywają penicyliny izoksazolilowe czy ureidopenicyliny.

Pochodne penicyliny

Choć sama nazwa penicyliny nie jest nam obca, to jednak rzadko jest ona używana w swojej podstawowe wersji. Zazwyczaj stosowane są pochodne penicyliny czyli antybiotyki z grupy penicylin, takie jak ampicylina, amoksycylina czy karboksypenicyliny.

Dawkowanie i działania

W zestawie, oprócz definicji antybiotyków zawierających penicylinę znajdziemy także wskazania ich użycia, sposób dawkowania, a także działania (w tym niepożądane) jakie mogą być wywołane przez antybiotyki z penicyliną. Z pewnością nie zastąpi to nam wizyty u lekarza, ale zapewni podstawową wiedzę na temat pochodnych penicyliny.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.