Airport – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    36 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
train
The fastest train in the world is produced in China.
commencer à apprendre
pociąg
Najszybszy pociąg na świecie produkowany jest w Chinach.
taxi
It's late. Let's call the taxi.
commencer à apprendre
taksówka
Jest późno. Zadzwońmy po taksówkę.
boarding card
You won't board the plane without the boarding card.
commencer à apprendre
karta pokładowa
Nie wejdziesz na pokład samolotu bez karty pokładowej.
business class
Have you ever flown business class?
commencer à apprendre
klasa business
Czy kiedykolwiek leciałeś klasą business?
economy class
Most people travel economy class.
commencer à apprendre
klasa turystyczna
Większość ludzi podróżuje klasą ekonomiczną.
to land
We're going to land in five minutes.
commencer à apprendre
lądować
Wylądujemy w ciągu pięciu minut.
to fly
Are we going to fly in a Jumbo Jet?
commencer à apprendre
lecieć
Czy będziemy lecieć Jumbo Jetem?
airlines
Polish airlines offer cheap flights.
commencer à apprendre
linie lotnicze
Polskie linie lotnicze oferują tanie loty.
flight
Morning flights were cancelled due to fog.
commencer à apprendre
lot
Poranne loty zostały odwołane z powodu mgły.
charter flight
The travel office offers charter flights to Greece.
commencer à apprendre
lot czarterowy
Biuro podróży oferuje loty charterowe do Grecji.
scheduled flight
The scheduled flights to New York have been cancelled due to strikes.
commencer à apprendre
lot rejsowy
Loty rejsowe do Nowego Jorku zostały odwołane z powodu strajków.
airport
London Heathrow Airport is one of the busiest in the world.
commencer à apprendre
lotnisko
Lotnisko Heathrow w Londynie należy do najbardziej ruchliwych na świecie.
to depart
The plane departs in a minute.
commencer à apprendre
odlecieć
Samolot wystartuje lada moment.
departures
The table shows arrivals and departures times.
commencer à apprendre
odloty
Tabela pokazuje godziny przylotów i odlotów.
check-in desk
Could you tell me where the check-in desk for London is?
commencer à apprendre
odprawa bagażowa
Czy mógłby pan powiedzieć gdzie odbywa się odprawa bagażowa do Londynu?
excess baggage charge
Excess baggage charges differ depending on airline.
commencer à apprendre
opłata za nadbagaż
Opłata za nadbagaż jest różna w zależności od linii lotniczej.
to reach one's destination
We should reach our destination before midnight.
commencer à apprendre
osiągnąć cel podróży
Powinniśmy osiągnąć cel podróży przed północą.
passenger
There are 350 passengers on board of this plane.
commencer à apprendre
pasażer
Samolotem podróżuje 350 pasażerów.
seat belts
Could you fasten your seat belts, please.
commencer à apprendre
pasy bezpieczeństwa
Czy możecie zapiąć pasy?
lounge
Passengers are requested to stay in the lounge.
commencer à apprendre
poczekalnia
Pasażerowie są proszeni o pozostanie w poczekalni.
to arrive
The plane should arrive any minute.
commencer à apprendre
przybyć
Samolot powinien przylecieć lada moment.
arrival
Could you tell me the arrival time for the Lot plane.
commencer à apprendre
przyjazd
Czy może pani podać mi godzinę przylotu samolotu Lot'u?
arrivals
The table shows the arrivals times.
commencer à apprendre
przyloty/hala przylotów
Tablica pokazuje godziny przylotów.
terminal
The passengers are on their way to Terminal 1.
commencer à apprendre
terminal
Pasażerowie są w drodze do Terminalu 1.
to fasten the seat belts
The flight attendant is telling the passengers to fasten their seat belts.
commencer à apprendre
zapiąć pasy
Stewardessa informuje pasażerów o konieczności zapinania pasów.
luggage
Where did you leave your luggage?
commencer à apprendre
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
customs officer
The customs officer asked me to open my suitcase.
commencer à apprendre
celnik
Celnik poprosił mnie o otworzenie walizki.
gate
Passengers flying to London are kindly requested to go to Gate 34.
commencer à apprendre
bramka
Pasażerowie lecący do Londynu proszeni są o przejście do bramki numer 34.
passport control
The passengers are waiting in a long queue for the passport control.
commencer à apprendre
kontrola paszportowa
Pasażerowie czekają w długiej kolejce do odprawy paszportowej.
to take off
The plane will take off any minute.
commencer à apprendre
startować
Samolot wystartuje lada moment.
flight attendant
The flight attendant turned out to be my neighbour.
commencer à apprendre
stewardesa
Stewardessa okazała się być moją sąsiadką.
cabin crew
The Captain and his cabin crew would like to welcome you on board of the plane.
commencer à apprendre
załoga samolotu
Kapitan i jego załoga witają państwa na pokładzie samolotu.
delay
We'd like to apologize for the delay of the Polish Lot plane.
commencer à apprendre
opóźnienie
Chcielibyśmy przeprosić za opóźnienie polskiego samolotu LOT.
to catch a flight
Tom would like to catch a flight to Cardiff tomorrow morning.
commencer à apprendre
złapać lot
Tom chciałby polecieć do Cardiff z samego rana.
duty-free zone
I'm planning to buy two bottles of perfume at the duty-free zone.
commencer à apprendre
strefa wolnocłowa
Zamierzam kupić dwie butelki perfum w strefie wolnocłowej.
boarding time
Boarding time begins in five minutes.
commencer à apprendre
godzina od której można zgłaszać się do bramek
Pasażerowie będą mogli wejść na pokład samolotu za pięć minut.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.