Work – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    46 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to ask for a rise
I am going to ask my boss for a rise.
commencer à apprendre
prosić o podwyżkę
Zamierzam poprosić szefa o podwyżkę.
permanent job
Can you help me find a permanent job?
commencer à apprendre
stała praca
Czy możesz mi pomóc znaleźć stałą pracę?
retirement age
The proposed retirement age for women is 67.
commencer à apprendre
wiek emerytalny
Proponowany wiek emerytalny dla kobiet to 67 lat.
right to strike
Should students have the right to strike?
commencer à apprendre
prawo do strajku
Czy studenci powinni mieć prawo do strajku?
social insurance
Could you explain what social insurance is?
commencer à apprendre
ubezpieczenie społeczne
Czy mógłbyś wytłumaczyć czym jest ubezpieczenie społeczne?
training period
Ann would like to know how long her training period is going to last.
commencer à apprendre
praktyki
Anna chciałaby wiedzieć jak długo będzie trwał jej staż.
trial period
A trial period is a period of time during which someone or something is tested.
commencer à apprendre
okres próbny
Okres próbny to czas testowania kogoś lub czegoś.
to take a day off
I'm thinking of taking a day off.
commencer à apprendre
wziąć dzień wolny
Myślę o wzięciu dnia wolnego.
to get a rise
Mark has been working for the company for 15 years and will soon get a rise.
commencer à apprendre
dostać podwyżkę
Marek pracuje w firmie od 15 lat i wkrótce dostanie podwyżkę.
to apply for a job
My brother decided to apply for a job in the media.
commencer à apprendre
ubiegać się o pracę
Mój brat postanowił ubiegać się o pracę w mediach.
to earn a lot
Warren Buffet earns a lot of money.
commencer à apprendre
dużo zarabiać
Warren Buffet zarabia mnóstwo pieniędzy.
to quit a job
Stephen didn't like his job and decided to quit it.
commencer à apprendre
zwolnić się z pracy
Stefan nie lubił swojej pracy i postanowił zwolnić się.
to do shift work
Miners have to do shift work.
commencer à apprendre
wykonywać pracę na zmiany
Górnicy muszą wykonywać pracę na zmiany.
to be taken advantage of
Young employees are often taken advantage of by their employers.
commencer à apprendre
być wykorzystywanym
Młodzi pracownicy są często wykorzystywani przez swoich pracodawców.
to earn a living
He earns his living as a bus driver.
commencer à apprendre
zarabiać na życie
Zarabia na życie jako kierowca autobusów.
to have no education
He can't find a good job because he has no education.
commencer à apprendre
nie mieć wykształcenia
Nie może znaleźć dobrej pracy, ponieważ nie ma wykształcenia.
to get promoted
I got promoted last month.
commencer à apprendre
dostać awans
W zeszłym miesiącu dostałam awans.
to be invited for an interview
Mary has been invited for an interview.
commencer à apprendre
otrzymać zaproszenie rozmowę kwalifikacyjną
Mary została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną.
to be underpaid
Teachers are underpaid in many countries.
commencer à apprendre
być zbyt nisko opłacanym
Nauczyciele są nisko opłacani w wielu krajach.
1. to be fired 2. to get sacked
Andrew is devastated because he got sacked.
commencer à apprendre
wylecieć z pracy
Andrzej jest załamany albowiem wyleciał z pracy.
basic skills
She didn't get a job as she lacked basic skills.
commencer à apprendre
podstawowe kwalifikacje
Nie dostała pracy z powodu braku podstawowych kwalifikacji.
employee
The company employs 1000 employees.
commencer à apprendre
zatrudniony
Zakład zatrudnia 1000 osób.
employer
My employer is a young, well-educated woman.
commencer à apprendre
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.
factory
I'd like to work in the chocolate factory.
commencer à apprendre
fabryka
Chciałbym pracować w fabryce czekolady.
full-time job
Mary has a full-time job at the local grocery.
commencer à apprendre
praca na pełnym etacie
Mary pracuje na pełnym etacie w miejscowym sklepie spożywczym.
job
Do you like your job?
commencer à apprendre
praca
Czy lubisz swoją pracę?
job application
Could you tell me how to write my job application?
commencer à apprendre
podanie o pracę
Czy mógłbyś mi powiedzieć jak napisać podanie o pracę?
job interview
David has been invited for the job interview.
commencer à apprendre
rozmowa kwalifikacyjna
David został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
part-time job
Lara has a part-time job at the local supermarket.
commencer à apprendre
praca na część etatu
Lara pracuje na część etatu w miejscowym supermarkecie.
physical worker
Employers are having trouble finding physical workers nowadays.
commencer à apprendre
pracownik fizyczny
Pracodawcy mają problem w znalezieniu pracowników fizycznych.
responsibilities
What are the responsibilities of the receptionist?
commencer à apprendre
obowiązki
Co należy do obowiązków recepcjonisty?
seasonal work
A lot of students are interested in seasonal work.
commencer à apprendre
praca sezonowa
Wielu studentów jest zainteresowanych pracą sezonową.
self-employment
Self-employment has been rising during the crisis.
commencer à apprendre
samozatrudnienie
Samozatrudnienie wzrasta w czasach kryzysu.
shift
Shift work has been linked to obesity and depression.
commencer à apprendre
zmiana
Praca na zmiany wiąże się z otyłością i stanami depresyjnymi.
temporary job
I am currently working at school, but it is my temporary job.
commencer à apprendre
praca tymczasowa
Obecnie pracuję w szkole, ale to jest praca tymczasowa.
to work at home
Ann is a young mother and is happy to be able to work at home.
commencer à apprendre
pracować w domu
Anna jest młodą mamą i jest szczęśliwa z powodu możliwości pracy w domu.
to work late
I can't go to the cinema tonight because I have to work late.
commencer à apprendre
pracować do późna
Nie mogę iść do kina wieczorem, ponieważ muszę pracować do późna.
to work long hours
My husband is a workaholic and works long hours.
commencer à apprendre
pracować długo
Mój mąż jest pracoholikiem i długo pracuje.
to work overtime
The boss makes us work overtime.
commencer à apprendre
pracować po godzinach
Szef zmusza nas do pracy po godzinach.
undemanding job
Adam's new job is easy and undemanding.
commencer à apprendre
niewymagająca praca
Nowa praca Adama jest łatwa i niewymagająca.
unemployed
Tom is currently unemployed.
commencer à apprendre
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
unemployment
Do you know the present unemployment rate?
commencer à apprendre
bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?
workaholic
Workaholics are people addicted to work.
commencer à apprendre
pracoholik
Pracoholicy są uzależnieni od pracy.
worker
Office workers spend too long sitting at their desks
commencer à apprendre
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
workplace
Is your workplace modern?
commencer à apprendre
miejsce pracy
Czy twoje miejsce pracy jest nowoczesne?
work
My wife is at work now.
commencer à apprendre
praca
Moja żona jest teraz w pracy.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.