Activities - Các hoạt động

 0    29 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to be
It's nice to be here.
commencer à apprendre
Thật là tốt khi ở đây.
to have
He wants to have a pet.
commencer à apprendre
Anh ấy muốn có một con thú nuôi.
to want
How can you want food at this time of the day?
commencer à apprendre
muốn
Làm thế nào bạn lại muốn thức ăn vào lúc này trong ngày?
must
You must buy a ticket.
commencer à apprendre
phải
Bạn phải mua một cái vé.
can
Can you help me?
commencer à apprendre
có thể
Bạn có thể giúp tôi được không?
to give
Can you give me 5 euros?
commencer à apprendre
đưa
Bạn có thể đưa tôi 5 euro không?
to go
I want to go on foot.
commencer à apprendre
đi
Tôi muốn đi bộ.
to like
How can you not like it?
commencer à apprendre
thích
Làm sao bạn có thể không thích nó?
to do
Can you do something?
commencer à apprendre
làm
Bạn có thể làm gì đó không?
to know
How could I know?
commencer à apprendre
biết
Làm sao tôi biết được?
to look for
I stopped looking for my watch.
commencer à apprendre
tìm kiếm
Tôi dừng tìm kiếm chiếc đồng hồ của tôi.
to eat
I like to eat vegetables.
commencer à apprendre
ăn
Tôi thích ăn rau củ.
to drink
Can I drink from your glass?
commencer à apprendre
uống
Tôi có thể uống từ ly của bạn được không?
to sleep
He likes to sleep.
commencer à apprendre
ngủ
Anh ta thích ngủ.
to visit
We are planning to visit the old city tomorrow
commencer à apprendre
tham quan
Chúng tôi dự định sẽ tham quan thành phố cổ vào ngày mai.
to receive
I like receiving gifts.
commencer à apprendre
nhận
Tôi thích nhận quà.
to use
Our program is easy to use.
commencer à apprendre
sử dụng
Chương trình của chúng tôi dễ sử dụng.
to see
These glasses will help you to see better.
commencer à apprendre
nhìn thấy
Cái kính này sẽ giúp bạn nhìn thấy rõ hơn.
to come
Can you come at 6?
commencer à apprendre
đến
Bạn có thể đến vào lúc 6 giờ không?
to speak
She tried to speak with him.
commencer à apprendre
nói
Cô ta cố gắng nói với anh ấy.
to say
I want to say something to you.
commencer à apprendre
nói chuyện
Tôi muốn nói chuyện với bạn.
to cost
It can't cost that much.
commencer à apprendre
tốn
Nó không tốn nhiều đến mức đó đâu.
to buy
I can buy this toy for you.
commencer à apprendre
mua
Tôi có thể mua đồ chơi này cho bạn.
to pay
She can't pay for her studies.
commencer à apprendre
trả
Cô ấy không thể chi trả cho việc học của mình.
to borrow
Can I borrow your book?
commencer à apprendre
mượn
Tôi có thể mượn quyển sách của bạn được không?
to lend
My friend asked me to lend the book.
commencer à apprendre
cho mượn
Bạn tôi hỏi tôi mượn sách.
to close
Can you close the window?
commencer à apprendre
đóng
Liệu bạn có thể đóng cửa lại không?
to open
Can you help me to open this jar?
commencer à apprendre
mở
Bạn có thể giúp tôi mở cái lọ này chứ?
to watch
Do you like watching films?
commencer à apprendre
xem
Bạn có thích xem phim không?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.