5 Word list (2)

 0    30 fiche    Lokinho7
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Przyznał, że był w błędzie.
x2
commencer à apprendre
He admitted being wrong. / He admitted that he was wrong.
Twierdził, że nie było go zeszłej nocy.
x2
commencer à apprendre
He claimed he wasn't there last night. / He claimed not to be there last night.
proponować zrobienie czegoś
Proponuję, aby go odwiedzić w następnym tygodniu.
commencer à apprendre
propose doing sth
I propose visiting him next week.
polecać zrobienie czegoś
Polecam zakup tej książki.
commencer à apprendre
recommend doing sth
I recommend buying this book.
sugerować zrobienie czegoś
Sugeruję, aby zająć się najpierw tym problemem.
commencer à apprendre
suggest doing sth
I suggest dealing this problem with firstly.
oferować zrobienie czegoś
On zaoferował pomoc.
commencer à apprendre
offer to do sth
He offered to help.
sprzeciwiać się zrobienia czegoś
Sprzeciwiam się wzięcia udziału w tym cyrku!
commencer à apprendre
object to doing sth
I object to taking part in this circus!
Zapewniam cię, że to będzie bezpieczne.
commencer à apprendre
I assure you that it will be safe.
przekonać kogoś do zrobienia czegoś
Oni przekonali mnie żeby pójść z nimi.
commencer à apprendre
convince sb to do sth
They convinced me to go with them.
ostrzec kogoś do zrobienia czegoś
Ostrzegł mnie, żebym tam nie szedł, gdyż może to być niebezpieczne.
commencer à apprendre
warn sb to do sth
He warned me not to go there, because it could be dangerous.
nakazać, rozkazać coś zrobić
Rozkazuję ci przestać.
commencer à apprendre
order sb to do sth
I am ordering you to stop.
nakłonić kogoś do zrobienia czegoś
Nakłonił ich, aby wyszli.
commencer à apprendre
urge sb to do sth
He urged them to leave.
gratulować komuś coś
Pogratulował mi odniesienia sukcesu.
commencer à apprendre
congratulate sb on sth
He congratulated me on succeeding.
zarządzać czymś
commencer à apprendre
be in charge of sth
perspektywy zawodowe
x2
commencer à apprendre
career prospects / options
kolega lub koleżanka z pracy
A to jest mój kolega Nick.
commencer à apprendre
colleague
And this is my colleague, Nick.
dojeżdżać do pracy
commencer à apprendre
commute to work
stopień naukowy
commencer à apprendre
degree
zwolnić (kogoś z pracy)
commencer à apprendre
dismiss
odbywać praktyki
commencer à apprendre
do an apprenticeship
obowiązki (np. pracownika)
commencer à apprendre
duties
efektywnie
Pierwsze dwa systemy już funkcjonują - bezpiecznie i wydajnie.
commencer à apprendre
efficiently
The first two systems are already operating safely and efficiently.
doświadczenie w pracy w restauracji
commencer à apprendre
experience of restaurant work
znaleźć zatrudnienie
commencer à apprendre
find employment
zdobyć umiejętności / kwalifikacje
commencer à apprendre
gain skills / qualifications
absolwent
Jestem świeżo upieczonym absolwentem Uniwersytetu York.
commencer à apprendre
graduate
I'm a recent graduate from York University.
zdolności interpersonalne
commencer à apprendre
interpersonal skills
dotyczyć
Reforma finansowa dotyczy tylko bogatych.
commencer à apprendre
involve
The financial reform involves only the rich.
winić kogoś za coś
commencer à apprendre
blame sb for sth
odmówić zrobienia czegoś
Ona odmówiła przyjścia.
commencer à apprendre
refuse to do sth
She refused to come.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.