Wstęp do prawoznawstwa + prawo konstytucyjne, struktury, system, prawa człowieka + lekcja pokazowa

 0    223 fiche    lazel
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Na mocy
commencer à apprendre
By virtue of
usuwalny
commencer à apprendre
removable
Związek zawodowy
commencer à apprendre
Trade union
wynagrodzenie
commencer à apprendre
remuneration
Zgodnego z godnością ich urzędu
commencer à apprendre
Consistent with the dignity of their office
Ustrój i właściwość sądu
commencer à apprendre
The organizational structure and jurisdiction as well as procedure of the courts
Postępowanie przyspieszone
commencer à apprendre
summary judgement
Tryb doraźny
commencer à apprendre
summary procedure
sprawowany
commencer à apprendre
implemented
Wymiar sprawiedliwości
commencer à apprendre
The administration of justice
Wydawać wyroki
commencer à apprendre
pronounce judgments
wyraźny
commencer à apprendre
explicit
rozumiany
commencer à apprendre
implicit
Wykonywać czyjeś prawa
commencer à apprendre
execute sb's rights
Polityka, strategia, plan działania na przyszłość
commencer à apprendre
policy x3
Wszystko co związane z polityką
commencer à apprendre
politics
Prowadzić politykę zagraniczna
commencer à apprendre
Execute foreign politics
Wyłączna właściwość
commencer à apprendre
Sole competency
Stanowisko (np. Polski)
commencer à apprendre
Standpoint, perspective
Najwyższy przedstawiciel
commencer à apprendre
Highest representative
niezasadny
commencer à apprendre
unreasonable
uznać
commencer à apprendre
Find sth
Zasadny
commencer à apprendre
Reasonable
Sprawnie funkcjonujący
commencer à apprendre
Efficient
Wymiar sprawiedliwości
commencer à apprendre
Justice system
zapowiadać
commencer à apprendre
promise
Strony postępowania
commencer à apprendre
Party, parties
Postępowanie elektroniczne
commencer à apprendre
Electronic Proceedings
elektronizacja
commencer à apprendre
digitalization
Kiepsko wypadać
commencer à apprendre
Perform poorly
dłużnik
commencer à apprendre
debtor
wierzyciel
commencer à apprendre
creditor
Sprawa upadłościowa (X2)
commencer à apprendre
Bankruptcy/Insolvency case
wyodrębnić
commencer à apprendre
distinguish
Gospodarczy, ekonomiczny
commencer à apprendre
Economic
oszczędny
commencer à apprendre
economical
Sprawy cywilne i gospodarcze
commencer à apprendre
Civil or economic cases
Rozpatrywanie spraw (przez sąd)
commencer à apprendre
hear a case
Pomoc prawna
commencer à apprendre
Legal assistance
System sądownictwa
commencer à apprendre
Judicial system
pełnomocnik x2
commencer à apprendre
Holder of Power of Attorney, attorney
Radca prawny, adwokat
commencer à apprendre
Legal counsel, advocate (na stronie radców prawnych, oni się tłumaczą jako attorney, ale się nie znają XD)
Osoba po studiach prawniczych
commencer à apprendre
lawyer
Sejm i senat
commencer à apprendre
Sejm (ew. Lower chamber of the polish parliament) i senat
W zakresie
commencer à apprendre
within the scope of
poseł
commencer à apprendre
Member of Sejm (Lower Chamber of the Polish Parliament)
Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
commencer à apprendre
Commandor of Military Forces
kierowanie ministerstwem
commencer à apprendre
Administration of the ministers
powierzyć
commencer à apprendre
to entrust
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
commencer à apprendre
National Council of the Radio and Television
Najwyższa Izba Kontroli
commencer à apprendre
Supreme Audit Office
Odpowiedzialny przed
commencer à apprendre
Be liable before
w związku z zajmowanym stanowiskiem
commencer à apprendre
In relation of the office held
spory
commencer à apprendre
disputes
rozstrzygać(X2)
commencer à apprendre
Settle, resolve
Przepisy prawa
commencer à apprendre
legal provisions
centralne organy państwowe
commencer à apprendre
central state authorities
wyrażony
commencer à apprendre
expressed
orzekać w następujących sprawach
commencer à apprendre
Rule in following cases
zgodność
commencer à apprendre
Compliance
Terenowy organ administracji rządowej
commencer à apprendre
Local administration unit of the government
aresztować
commencer à apprendre
arrest
zatrzymanie
commencer à apprendre
detention/ seizure
prawidłowy tok postępowania
commencer à apprendre
correct course of the proceedings
Ująć kogoś na gorącym uczynku przestępstwa
commencer à apprendre
seize sb red-handed
Zatrzymany (można do 48h)
commencer à apprendre
detained
bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie
commencer à apprendre
Without prior consent of the court stipulated in a statutory act
pozbawiony wolności
commencer à apprendre
deprived of liberty
pociągnięty do odpowiedzialności karnej
commencer à apprendre
be held criminally responsible
Umowa na czas nieoznaczony
commencer à apprendre
Open-ended contract
na czas nieoznaczony
commencer à apprendre
For indeterminate term
na wniosek
commencer à apprendre
upon the application of
powoływać (np. na stanowisko)
commencer à apprendre
appoint
określać x5
commencer à apprendre
Specify, stipulate, set forth, lay down, provide
ustawa x4
commencer à apprendre
Statutory act, act, act of law, law
Ustrój (sądu i państwa)
commencer à apprendre
System (court and state)
Postępowanie sądowe
commencer à apprendre
Court proceedings
dwuinstancyjne
commencer à apprendre
two-instance
punkt
commencer à apprendre
Section (następne - item)
Sądy wojskowe
commencer à apprendre
Military Courts
Sądy administracyjne
commencer à apprendre
Administrative courts
Sądy powszechne
commencer à apprendre
Common courts
Sąd najwyższy
commencer à apprendre
Supreme Court
sprawować
commencer à apprendre
hold
Rzeczpospolita Polska
commencer à apprendre
The Republic of Poland
wydać orzeczenie, wyrok x3
commencer à apprendre
pass/make/issue ruling
władza
commencer à apprendre
authority
niezależny
commencer à apprendre
independent
odrębny
commencer à apprendre
separate
Ustanawianie pojedynczych sądów
commencer à apprendre
The process of setting up individual courts
obciążający, uciążliwy
commencer à apprendre
cumbersome
Stanowić krok milowy, punkt zwrotny
commencer à apprendre
represent real progress
wykroczenie
commencer à apprendre
Infraction, petty offense
zbrodnia
commencer à apprendre
felony
Występek
commencer à apprendre
Misdemeanor, minor crime
Rada bezpieczeństwa organizacji narodów zjednoczonych
commencer à apprendre
The United Nations Security Council
Sąd jest właściwy do
commencer à apprendre
Court has jurisdiction over
Międzynarodowy trybunał karny
commencer à apprendre
International Criminal Court
Prawa człowieka
commencer à apprendre
Human rights
Punkt zwrotny
commencer à apprendre
landmark
Sporządzono, sporządzony x4
commencer à apprendre
Prepared, done, drawn up, issued
trybunał
commencer à apprendre
Tribunal
regulamin
commencer à apprendre
rules
zadośćuczynienie
commencer à apprendre
compensation
odrzucić
commencer à apprendre
Dismiss on procedural grounds/for formal reasons
oddalać
commencer à apprendre
Dismiss on substantive grounds/for substantive reasons
Wyrok jest prawomocny
commencer à apprendre
Ruling is final and non-appealable
W terminie 3 miesięcy
commencer à apprendre
Within the time limit of 3 months
Ponieść (X2) szkodę (X2) niematerialna
commencer à apprendre
Suffer/sustain intangible damage/loss
zgodnie z
commencer à apprendre
In respect of
Odsetki za opóźnienie
commencer à apprendre
(late payment) interests (niepoliczalny)
Pozwane państwo
commencer à apprendre
Respondent state
Zgodnie z x3
commencer à apprendre
Under, in accordance with, pursuant to
naruszenie x3
commencer à apprendre
Violation, breach, infringement
W odniesieniu do x2
commencer à apprendre
In relation to, regarding
skarga
commencer à apprendre
complaint
jednogłośnie
commencer à apprendre
unanimously
uznawać(X2)
commencer à apprendre
Declare, find
Nie ma zdolności prawnej
commencer à apprendre
Not have capacity to make legal acts
ubezwłasnowolniony
commencer à apprendre
incapacitated
Wzruszyć bądź zmienić
commencer à apprendre
Reappeal against or amend
Usunąć, uchylić
commencer à apprendre
reappeal
Z późniejszymi zmianami
commencer à apprendre
As amended
Tekst ujednolicony
commencer à apprendre
Consolidated text
Dziennik Ustaw
commencer à apprendre
Journal of Laws
współżycie
commencer à apprendre
Sexual intercourse
Długotrwałe współżycie
commencer à apprendre
Living as husband and wife
Sąd opiekuńczy
commencer à apprendre
Family and Guardianship Court
dobro
commencer à apprendre
Welfare
KPC (kodeks postępowania cywilnego)
commencer à apprendre
Code of Civil Procedure
Wystąpić z powództwem
commencer à apprendre
File a claim
powództwo
commencer à apprendre
claim
W przypadku gdy x2
commencer à apprendre
In the case of, In the event of
anulowanie
commencer à apprendre
invalidation
W świetle prawa
commencer à apprendre
In the light of law
alkoholizm
commencer à apprendre
Alcohol abuse
narkomaństwo
commencer à apprendre
Drug abuse
udzielić zgody
commencer à apprendre
Grant consent
pomimo takiej przeszkody (+przyimek)
commencer à apprendre
Despite such impediment to
potomstwo
commencer à apprendre
Children
dzierżawa
commencer à apprendre
lease
najem
commencer à apprendre
tenancy
postępowanie nieprocesowe (wnioskodawca, uczestnicy)
commencer à apprendre
non-contentious proceedings
postępowanie procesowe (powód, pozwany)
commencer à apprendre
Contentious proceedings
Nie dotyczy x2
commencer à apprendre
It is not applicable, It does not concern
krewni przez powinowactwo
commencer à apprendre
relatives by affinity
powinowactwo
commencer à apprendre
affinity
krewni przez pokrewieństwo
commencer à apprendre
Relatives by consanguinity
pokrewieństwo
commencer à apprendre
Consanguinity
krewny, powinowaty
commencer à apprendre
Relative
czas wojny
commencer à apprendre
a time of war
sąd wyjątkowy
commencer à apprendre
extraordinary court
krajowa rada sądownictwa
commencer à apprendre
the national council of the judiciary
złożenie sędziego z urzędu
commencer à apprendre
recall of a judge from office
zawieszenie w urzędowaniu
commencer à apprendre
suspension from office
przeniesienie do innej siedziby [sądu]
commencer à apprendre
transfer to another bench [court]
utrata sił
commencer à apprendre
infirmity
sprawować urząd
commencer à apprendre
discharge duties of sb's office
z zachowaniem pełnego uposażenia
commencer à apprendre
with maintenance of sb's full remuneration
właściwy miejscowo sąd
commencer à apprendre
competent local court
kadencja
commencer à apprendre
term of office
orzekanie o zgodności z ustawami uchwał
commencer à apprendre
judgments on the conformity to statute of resolutions
organy samorządu terytorialnego
commencer à apprendre
organs of local government
akty normatywne
commencer à apprendre
normative acts
terenowe organy administracji rządowej
commencer à apprendre
territorial organs of government administration.
zgodność z Konstytucją aktów normatywnych
commencer à apprendre
the conformity to the Constitution of normative acts
ustrój (sądu)
commencer à apprendre
organizational structure (court)
zakres działania (sądu)
commencer à apprendre
the scope of activity (court)
tryb pracy x2
commencer à apprendre
procedures for work (court), mode of proceedings
skarga konstytucyjnej
commencer à apprendre
complaint concerning constitutional infringements
mieć moc powszechnie obowiązującą
commencer à apprendre
shall be of universally binding application
powszechnie ogłaszać, promulgować
commencer à apprendre
promulgate
w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania,
commencer à apprendre
within their office or within its scope,
ponosic odpowiedzialność konstytucyjną przed
commencer à apprendre
be constitutionally accountable to
chairman, president
commencer à apprendre
chairperson; president
zdanie odrębne
commencer à apprendre
statement of dissent
Protokół do konwencji vs Artykuł 8 Konwencji
commencer à apprendre
Protocol to the Convention vs Article 8 of the Convention
uznać za niedopuszczalne
commencer à apprendre
find/declare sth inadmissible (NOT TO BE INADMISSIBLE)
skarga x2
commencer à apprendre
complaint, application (*in reference to the same thing in the same doc)
większością głosów
commencer à apprendre
by a majority
z ewentualnymi podatkami
commencer à apprendre
plus any taxes that may be chargeable
szkoda niematerialna
commencer à apprendre
non-pecuniary damage
po upływie powyższego trzymiesięcznego terminu
commencer à apprendre
from the expiry of the above-mentioned three months
do momentu zapłaty
commencer à apprendre
until settlement
zwykłe odsetki
commencer à apprendre
simple interest
płatne będą
commencer à apprendre
shall be payable
od tych sum
commencer à apprendre
on the above amount
obliczone według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego
commencer à apprendre
at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank
obliczone według stopy procentowej na koniec dnia plus trzy punkty procentowe
commencer à apprendre
at a rate equal the marginal lending rate during the default period plus three percentage points
stosunkiem sześciu głosów do jednego,
commencer à apprendre
by six votes to one
dotyczącą słusznego zadośćuczynienia.
commencer à apprendre
for just satisfaction
obwieszczono pisemnie
commencer à apprendre
notified in writing
Regulamin
commencer à apprendre
Rule(s)
Zastępca Kanclerza
commencer à apprendre
Deputy Registrar
sentencja wyroku
commencer à apprendre
operative part of the judgment
zasługiwać na zbadanie
commencer à apprendre
merit scrutiny
prawa do wolności wypowiedzi
commencer à apprendre
the right to freedom of expression
zarzucić
commencer à apprendre
complain
Niniejszy Artykuł stanowi, co następuje
commencer à apprendre
This Article reads as follows
bez ingerencji władz publicznych
commencer à apprendre
without interference by public authorities
wolność posiadania poglądów
commencer à apprendre
freedom to hold opinions
otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych
commencer à apprendre
rreceive and impart information and ideas without interference by public authority
poddać procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych
commencer à apprendre
require the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises
może podlegać ograniczeniom i sankcjom jakie są przewidziane przez ustawę
commencer à apprendre
may be subject to restrictions or penalties as are prescribed by law
w interesie bezpieczeństwa publicznego
commencer à apprendre
in the interests of public safety
ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu
commencer à apprendre
for the prevention of disorder or crime
dobre imię
commencer à apprendre
reputation
ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych
commencer à apprendre
preventing the disclosure of information received in confidence
zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej
commencer à apprendre
for maintaining the authority and impartiality of the judiciary
zakwestionować
commencer à apprendre
contest
podnieść wstępny sprzeciw
commencer à apprendre
raise a preliminary objection
nie dochować sześciomiesięcznego terminu
commencer à apprendre
fail to comply with the six-month time-limit
Powołać się na fakt
commencer à apprendre
refer to the fact
dnia 10 września 2009 roku
commencer à apprendre
at the hearing of 10 September 2009
wnieść skargę do Trybunału
commencer à apprendre
lodge sb's application with
wydać wyrok
commencer à apprendre
deliver a judgement
doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem z urzędu
commencer à apprendre
be served automatically with a copy of the judgment with the reasoning
ludobójstwo
commencer à apprendre
genocide
rozpatrywać sprawy
commencer à apprendre
consider matters
ścigać przestępstwa
commencer à apprendre
pursue crimes
wymierzać sprawiedliwość we wszystkich miejscach, w których świat jej potrzebuje
commencer à apprendre
do justice in all the places that the world needs it
mediana
commencer à apprendre
median
Aby ujednolicić dotkliwość opłat
commencer à apprendre
To standardize the severity of fees

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.