work idioms

 0    63 fiche    barbaragryglewicz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
czy możesz wyjaśnić /wytłumaczyć swoją nieobecność podczas spotkania?
commencer à apprendre
Can you account for your absence in the meeting?
osoba mieszkająca na obczyźnie
commencer à apprendre
expat
natknęła się (przypadkiem) na te dokumenty wczoraj
commencer à apprendre
She stumbled upon / across / on these documents yesterday // She came across these documents yesterday
chodzenie na łatwiznę / skróty może się skończyć błędami wynikającymi z nieostrożności / niedbalstwa
commencer à apprendre
cutting corners may result in careless errors
znajdź / wyszukaj odpowiedź online, to nie jest skomplikowane
commencer à apprendre
look up the answer online, it's not rocket science
już czas rozpocząć
commencer à apprendre
it's time to get the ball rolling
być na bieżąco z czymś
commencer à apprendre
to be up to date /speed with something
nabierać prędkości
commencer à apprendre
get up speed, gain speed
odłóż ten raport (na poczny tor, na później) i skup się na...
commencer à apprendre
put this report on the back burner (palnik) / aside and focus on...
klient odrzucił nasz pierwotny pomysł, więc musimy zacząć od początku
commencer à apprendre
the client rejected our original concept, so we are going back to the drawing board / going back to square one
jesteśmy (siedzimy) w tym od dłuższego czasu
commencer à apprendre
we are in this for the long haul
pracować do późnej godziny
commencer à apprendre
Burn the midnight oil
firmowy wypad jest miłą odmianą od rutyny
commencer à apprendre
a company outing is a nice change of pace from a normal rutine
myśl pozaszablonowo
commencer à apprendre
think outside the box, go beyond a normal idea
mieć takie samo zdanie / zgadzać się co do czegoś
commencer à apprendre
be on the same page / to see eye to eye on sth
postawiła się w niezręcznej sytuacji (w opałach), żeby mnie bronić
commencer à apprendre
she went out on a limb (kończyna) to defend me
wyjść przed szereg, zbytnio się z czymś pośpieszyć
commencer à apprendre
jump the gun
nie poddaję się
commencer à apprendre
I'm not throwing in the towel
nie zdołać osiągnąć czegoś co się zamierzało
commencer à apprendre
miss the mark
bądź czujny, trzymaj rękę na pulsie
commencer à apprendre
stay / keep / be on your toes
podnosić poprzeczkę
commencer à apprendre
raise the bar
jeśli mi się teraz nie uda to będę z powrotem w punkcie wyjścia
commencer à apprendre
if I fail now, I'll be back to square (kwadrat) one / back to the drawing board
trafić w sedno
commencer à apprendre
hit the nail on the head
przejdź do rzeczy, sedna sprawy
commencer à apprendre
get to the point / cut to the chase
nie chcę wprowadzać zamętu/namieszać ale...
commencer à apprendre
I don't want to rock the boat but...
jestem w tarapatach
commencer à apprendre
I'm in hot water / trouble
To spotkanie przy kawie może pomóc Ci uzyskać dostęp do potencjalnych klientów // wejść w kontakty biznesowe z firmą lub branżą
commencer à apprendre
This coffee meeting can help you get your foot in the door with prospective customers // get one's foot in the door
prowadzić rozmowę towarzyską (na błache tematy)
commencer à apprendre
make small talk
nie zawsze zgadzamy się w sprawie budowy domu
commencer à apprendre
we don't always see eye to eye on building a house
trzymać pracowników w stanie niewiedzy / nic nie wiedzieć
commencer à apprendre
keep employees in the dark / I'm in the dark
to może być dobry pomysł, ale najistotniejsze jest to, że jest to nieopłacalne // wynik, rezultat, saldo, najważniejsza część
commencer à apprendre
it may be a good idea, but the bottom line is that it's not profitable
ostatecznie to klient dyktuje warunki
commencer à apprendre
ultimately the client calls the shots
nie oczekuj awansu jeśli się ciągle leniwa (zwalniasz tempo)
commencer à apprendre
don't expect a promotion if you are constantly slacking off
uderzyłam w szklany sufit. nie widzę przestrzeni do wzrostu.
commencer à apprendre
I hit the glass ceiling. I don't see any room for growth.
drobna trzcionka
commencer à apprendre
fine print
będziemy musieli zrobić dokładne (skomplikowane) obliczenia, żeby się upewnić, że nas na to stać
commencer à apprendre
we'll need to crunch the numbers to make sure we can afford this
moment krytyczny, przełomowy
commencer à apprendre
crunch time, the crunch, breakthrough
mam dużo na głowie, do roboty
commencer à apprendre
have a lot on my plate
szybkie tempo uczenia (stroma krzywa uczenia)
commencer à apprendre
steep learning curve
podnieść, zwiększyć np. produktywność
commencer à apprendre
ramp up e.g. productivity
być na minusie, niewyplacalnym
commencer à apprendre
be in the red
twój ruch
commencer à apprendre
the ball is in your court
na oko, bez zastanowienia powiedziałabym, że...
commencer à apprendre
off the top of my head I would say that...
to jest ryzykowna próba (mało prawdopodobne, że się uda), ale może możemy przekonać naszego szefa do dania nam wolnego piątku
commencer à apprendre
it's a long shot, but maybe we can convince our boss to give us Friday off
robić coś zgodnie z zasadami
commencer à apprendre
do something by the book
daj mi przybliżoną (orientacyjną) wielkość
commencer à apprendre
give me a ballpark figure
szef zrobił coś wstrętnego (dla dobra firmy) gdy zwolnił 15 osób
commencer à apprendre
the boss punched a puppy when he laid off 15 people
nierealistyczne myślenie kończy się nierealistycznymi oczekiwaniami
commencer à apprendre
blue-sky thinking results in unrealistic expectations
potrzebujemy burzy mózgów, żeby wymyślić nowe pomysły
commencer à apprendre
we need thought shower / brainstorming to come up with new ideas
musisz skończyć raport przed końcem dnia (w pracy)
commencer à apprendre
you need to finish the report by close of play
przyjrzyjmy się temu (problemowi) dokładnie, żeby odkryć gdzie namieszaliśmy
commencer à apprendre
let's peel the onion to figure out where we messed up
mam tylko kilka minut więc daj mi ogólny opis (sytuacji) raportu
commencer à apprendre
I only have a couple of minutes so give me a helicopter view of the report
pracowała ciężko przez 2 tygodnie
commencer à apprendre
she worked hard for a fortnight
pokrzyżować komuś plany, psuć komuś przyjemność / frajdę
commencer à apprendre
rain on one's parade
nie mogę wymyślić żadnego przykładu bez zastanowienia (na szybko)
commencer à apprendre
I can't think of any example off the top of my head
np.
commencer à apprendre
e.g.
tzn.
commencer à apprendre
i.e.
uderzyć pięścią
commencer à apprendre
punch
skontaktować się z kimś, spotkać się z kimś
commencer à apprendre
touch base with sb
obojętny
commencer à apprendre
indifferent
odpychać, wzbudzać niechęć
commencer à apprendre
repel
nienawidzić, czuć wstręt
commencer à apprendre
detest
obrzydliwy, wstrętny
commencer à apprendre
detestable

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.