What are you like?

 0    55 fiche    guest1615148
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
testy psychometryczne
commencer à apprendre
psychometric tests
rekrutacja
commencer à apprendre
recruitment
ocenianie czegoś jako czegoś
commencer à apprendre
assessing sth as sth
wyobcowany
commencer à apprendre
alienated
hi-tech wieku
commencer à apprendre
hi-tech age
cecha osobowości
commencer à apprendre
personality trait
kameralny, ale anonimowy
commencer à apprendre
intimate but anonymous
wskaźnik
commencer à apprendre
indicator of
niezwykle kompulsywny
commencer à apprendre
incredibly compulsive
występ w określonej roli
commencer à apprendre
performance in a certain role
uzależnić się od czegoś
commencer à apprendre
get hooked on sth
aspekt
commencer à apprendre
aspect of
test na
commencer à apprendre
test for
pasować X razy bardziej
commencer à apprendre
be X times more accurate in
frywolny
commencer à apprendre
frivolous
publiczne relacje / kontakty z otoczeniem
commencer à apprendre
public relations
przewidzieć czegoś
commencer à apprendre
predict sth
plamy atramentu
commencer à apprendre
ink blots
prawie
commencer à apprendre
virtually
zaobserwować reakcję na coś
commencer à apprendre
record a reaction to sth
obejmują praktycznie wszystkie rekrutacje absolwentów
commencer à apprendre
include in virtually all graduate recruitment
gwałtowny nastrój obrazu
commencer à apprendre
violent mood of the picture
być używane przy wyborze
commencer à apprendre
be used in selection of
być głównie motywowanym przez
commencer à apprendre
be mainly motivated by
nieco
commencer à apprendre
somewhat
nieprzekonywający
commencer à apprendre
unconvincing
mają kłótnia
commencer à apprendre
have a row
Randkowe agencje
commencer à apprendre
dating agencies
... procent...
commencer à apprendre
... percent of...
nieco nieprzekonujące
commencer à apprendre
somewhat unconvincing
opierać się na teorii, że
commencer à apprendre
be based on the theory that
predyspozycje do
commencer à apprendre
predisposition to
przysięgać sth
commencer à apprendre
swear by sth
urodzić się z
commencer à apprendre
be born with
pozostawać takie same
commencer à apprendre
stay fixed
przez całe życie
commencer à apprendre
throughout life
dopasować czegoś do sth
commencer à apprendre
match sth to sth
otrzymaj swój „typ”
commencer à apprendre
be given your ‘type’
ogromnie
commencer à apprendre
immensely
introwertyk lub ekstrawertyk
commencer à apprendre
introvert or extrovert
myślenie lub czucie
commencer à apprendre
thinking or feeling
wyczucie, zrozumienie
commencer à apprendre
sensing
intuicyjny
commencer à apprendre
intuitive
spróbuj testu
commencer à apprendre
try a test
osądzający
commencer à apprendre
judging
doszukujacy się
commencer à apprendre
perceiving
w jednym konkretnym miejscu
commencer à apprendre
at one particular site
trudniej zrobić coś
commencer à apprendre
find it harder to do sth
być informowanym o
commencer à apprendre
be informed of
wykonuj pracę tam, gdzie jesteś wymagany
commencer à apprendre
do work where you are required
ksztaltowanie się,
commencer à apprendre
appeal of
zabawiać
commencer à apprendre
entertain
przesłanka
commencer à apprendre
premise
namawiać
commencer à apprendre
persuade
dużo ludzi
commencer à apprendre
lots of people

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.