Unit 3 kl.2

 0    170 fiche    monkamonka
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wylądować
commencer à apprendre
touch down, land
zdobyć dobrze płatną pracę
commencer à apprendre
land a well-paid job
przeprowadzić, wykonać
commencer à apprendre
carry out, perform
wykonać zadanie
commencer à apprendre
perform a task
zarządzać (2)
commencer à apprendre
manage, run
uruchomić biznes
commencer à apprendre
run a buisness
używać, zatrudniać
commencer à apprendre
use, employ
dać mu szansę
commencer à apprendre
give it a go
związać koniec z końcem
commencer à apprendre
make ends meet
być w rozpaczliwej potrzebie
commencer à apprendre
be in desperate need of
być nieświadomym
commencer à apprendre
be unaware of
zostać odciętym od czegoś
commencer à apprendre
be cut out to do sth
rozkład, grafik
commencer à apprendre
schedule
przejrzeć projekt, doprowadzić do końca
commencer à apprendre
see the project through
wziąć na siebie odpowiedzialność
commencer à apprendre
take on responsibility
pomóc, dać komuś pomocną dłoń
commencer à apprendre
give a hand
praktyczny
commencer à apprendre
hands-on
przenośny
commencer à apprendre
transferable
przedsiębiorca
commencer à apprendre
entrepreneur
przedsiębiorczy
commencer à apprendre
entrepreneutrial
odbył staż
commencer à apprendre
undergone a traineeship
zdolność do zatrudnienia
commencer à apprendre
employability
zarabiać na życie
commencer à apprendre
make a living
list motywacyjny
commencer à apprendre
covering letter
przyziemny, prozaiczny
commencer à apprendre
mundane
stanowisko
commencer à apprendre
post
pracownik tymczasowy
commencer à apprendre
a temp
dobrze płatna / lukratywna
commencer à apprendre
lucrative
ślepy zaułek
commencer à apprendre
dead-end
człowiek pracujący fizycznie
commencer à apprendre
blue-collar
człowiek pracujący w biurze
commencer à apprendre
white-collar
satysfakcjonujący / opłacalny
commencer à apprendre
rewarding
wymagający
commencer à apprendre
demanding
wysokiej mocy
commencer à apprendre
high-powered
służebny
commencer à apprendre
menial
Z tego, co mogę zebrać, / z tego co zauważyłem,...
commencer à apprendre
From what I can gather,...
Przedstawia / pokazuje...
commencer à apprendre
It depicts/shows...
Na pierwszym planie / W tle...
commencer à apprendre
In the foreground/ In the background...
Ma na sobie oficjalne ubranie, co sugeruje, że...
commencer à apprendre
He's wearing formal clothes suggesting that...
Sądząc z / przez...
commencer à apprendre
Judging from/by...
Wydaje się być...
commencer à apprendre
He appears/seems to be...
wygląda jak / jakby
commencer à apprendre
look like/as if
udogodnienia
commencer à apprendre
facilities
praktyki
commencer à apprendre
internship
zachęcić
commencer à apprendre
encourage
ufundować, zakładać, uznany
commencer à apprendre
found
czerpać z czegoś
commencer à apprendre
draw on sth
dostosowane
commencer à apprendre
tailored
służebny, mało ważny, nie wymagający kwalifikacji
commencer à apprendre
menial
wymagający
commencer à apprendre
demanding
przedstawiać
commencer à apprendre
depict
szczególnie
commencer à apprendre
particularly
rozważać
commencer à apprendre
consider
duże doświadczenie
commencer à apprendre
ample experience
we właściwym czasie
commencer à apprendre
in due course
mieć dobrą opinię o kimś i mówić o tym innym
commencer à apprendre
to paint sb in a good light
delegowanie zadania
commencer à apprendre
delegating task
podstępnie
commencer à apprendre
underhanded
lokalne oddziały
commencer à apprendre
local branches
wykonawcza, kierowniczy
commencer à apprendre
executive
ukrywać
commencer à apprendre
disguise
zbiorowy, wspólny
commencer à apprendre
corporate
widoki na przyszłość, perspektywy
commencer à apprendre
prospects
rozwijać
commencer à apprendre
develop
uniwersalny, wszechstronny (2)
commencer à apprendre
universal/transferable
list motywacyjny
commencer à apprendre
covering letter
student
commencer à apprendre
undergraduate
wystawa sklepowa, prezentować, wystawiać
commencer à apprendre
display
zaangażować, dotyczyć
commencer à apprendre
to call for, involve
umożliwiać
commencer à apprendre
empower
rekrutacja
commencer à apprendre
recruitment
zapewniać
commencer à apprendre
ensure
wystarczający
commencer à apprendre
sufficient
rozwijać swoje uniwersalne umiejętności
commencer à apprendre
boost your transferable skills
rozwój kariery zawodowej
commencer à apprendre
career advancement
możliwość zatrudnienia
commencer à apprendre
employability
przedsiębiorczy
commencer à apprendre
entrepreneurial
przedsiębiorca
commencer à apprendre
entrepreneur
radzić sobie
commencer à apprendre
fare
wspierać
commencer à apprendre
foster
zdobyć praktyczną wiedzę
commencer à apprendre
gain hands-on knowledge
uczestniczyć
commencer à apprendre
participate
szukać pracy
commencer à apprendre
search for employment
odbyć staż
commencer à apprendre
undergo a traineeship
być przepracowanym
commencer à apprendre
be overworked
szansa na awans
commencer à apprendre
chance of promotion
list motywacyjny
commencer à apprendre
covering letter
zarobki
commencer à apprendre
earnings
dostać emeryturę
commencer à apprendre
get a pension
zatrudnić
commencer à apprendre
hire
biuro pośrednictwa pracy
commencer à apprendre
job centre
zarabiać na życie
commencer à apprendre
make a living
praca na część etatu
commencer à apprendre
part-time job
podwyżka
commencer à apprendre
pay rise
odejść z pracy
commencer à apprendre
quit a job
przejść na emeryturę
commencer à apprendre
retire
zatrudniony na własny rachunek
commencer à apprendre
self-employed
Praca w nadgodzinach
commencer à apprendre
work overtime
miejsce pracy
commencer à apprendre
workplace
postęp, zaliczka, awansować
commencer à apprendre
advance
zaawansowany
commencer à apprendre
advanced
rozwój, awans
commencer à apprendre
advancement
zatrudniać
commencer à apprendre
employ
pracodawca
commencer à apprendre
employer
zatrudniony (osoba zatrudniona)
commencer à apprendre
employee
zdolny do pracy
commencer à apprendre
employable
zatrudnienie
commencer à apprendre
employment
wiedzieć
commencer à apprendre
know
wiedza
commencer à apprendre
knowledge
obeznany, zorientowany, wykształcony
commencer à apprendre
knowledgeable
uczestniczyć
commencer à apprendre
participate
uczestnik
commencer à apprendre
participant
udział
commencer à apprendre
participation
uczestniczenie
commencer à apprendre
participating
trenować
commencer à apprendre
train
przeszkolony
commencer à apprendre
trained
praktykant
commencer à apprendre
trainee
trener / szkoleniowiec
commencer à apprendre
trainer
szkolenie
commencer à apprendre
training
opiekunka do dziecka
commencer à apprendre
au pair
stworzyć swoje portfolio
commencer à apprendre
build your portfolio
pracownik centrum informacyjnego
commencer à apprendre
call centre worker
przyzwoita praca
commencer à apprendre
decent job
opiekun domu
commencer à apprendre
house sitter
ogłoszenie o pracę
commencer à apprendre
job advert
pewność stałego zatrudnienia
commencer à apprendre
job security
przyziemne/nieciekawe zadanie
commencer à apprendre
mundane task
stała praca
commencer à apprendre
permanent job
stanowisko, posada
commencer à apprendre
post
prywatny nauczyciel lekcji/korepetytor
commencer à apprendre
private lesson tutor
sprzedawca, ekspedient
commencer à apprendre
shop assistant
zatrudnienie na krótki czas
commencer à apprendre
short-term employment
utrzymywać się samemu
commencer à apprendre
support yourself
pracownik tymczasowy
commencer à apprendre
temp
agencja pośrednictwa pracy tymczasowej
commencer à apprendre
temp agency
kelner
commencer à apprendre
waiter
środowisko pracy
commencer à apprendre
working environment
godziny pracy
commencer à apprendre
working hours
Kraj zamieszkania
commencer à apprendre
country of residence
aktualny adres
commencer à apprendre
current address
data urodzenia
commencer à apprendre
date of birth
pierwsze imię
commencer à apprendre
first name
drugie imię
commencer à apprendre
middle name
narodowość
commencer à apprendre
nationality
cechy osobiste
commencer à apprendre
personal qualities
kod pocztowy
commencer à apprendre
postcode
nazwisko
commencer à apprendre
surname
być odpowiedzialnym za
commencer à apprendre
be in charge of
urodzony lider
commencer à apprendre
born leader
konstruktywna informacja zwrotna
commencer à apprendre
constructive feedback
przekazać zadania
commencer à apprendre
delegate tasks
wzmocnić członków zespołu
commencer à apprendre
empower team members
skoncentrować się na mocnych stronach członków zespołu
commencer à apprendre
focus on team members' strengths
pomóc
idiom
commencer à apprendre
give sb a hand
wysokie oczekiwania
commencer à apprendre
high expectations
potrzebować wsparcia
commencer à apprendre
need support
zaplanować próby
commencer à apprendre
schedule the rehearsals
przejrzeć projekt/doprowadzić do końca
commencer à apprendre
see the project through
wziąć na siebie odpowiedzialność
commencer à apprendre
take on responsibility
być do czegoś stworzonym
idiom
commencer à apprendre
be cut out to do sth
być w rozpaczliwej potrzebie
commencer à apprendre
be in desperate need of
być nieświadomym czegoś
commencer à apprendre
be unaware of sth
zatrudniać
commencer à apprendre
employ
spróbować
commencer à apprendre
give it a go
wylądować
commencer à apprendre
land
znaleźć pracę
commencer à apprendre
land a job
związać koniec z końcem
commencer à apprendre
make ends meet
ruszaj się
commencer à apprendre
move
wykonać, wystawiać
commencer à apprendre
perform
biegać, zarządzać, prowadzić
commencer à apprendre
run

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.