Unia Europejska

 0    180 fiche    lazel
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
prawo wtórne
commencer à apprendre
secondary law
prawo pierwotne
commencer à apprendre
primary law
zbrodnia
commencer à apprendre
felony
zwołać
commencer à apprendre
convene, summon, call
zgromadzenie wspólników sp. z.o.o
commencer à apprendre
general meeting of shareholders
zgromadzenie walne s.a. (zwyczajne nadzwyczajne)
commencer à apprendre
general meeting of shareholders s.a.(annual, extraordinary)
reformujący
commencer à apprendre
reforming
głowa państwa
commencer à apprendre
head of state
szef rządu
commencer à apprendre
head of the government
kierownik urzędu stanu cywilnego
commencer à apprendre
head of the registry office
rozważyć
commencer à apprendre
consider
pozostawić bez rozpoznania
commencer à apprendre
give no consideration to sth
przychylić się do
commencer à apprendre
give positive consideration
nieprzychylić się
commencer à apprendre
give negative consideration to
uchylić wyrok
commencer à apprendre
quash
uchylić
commencer à apprendre
repeal
Traktaty założycielskie
commencer à apprendre
Founding treaties
Zrzekać się praw
commencer à apprendre
waive the right
wkład
commencer à apprendre
contribution
Wkład w formie pieniężnej
commencer à apprendre
in-cash contribution
Wkład w formie niepieniężnej/ aport
commencer à apprendre
in-kind contribution
Sprawy instytucjonalne
commencer à apprendre
Institutional issues
Odpowiednio, w związku z tym
commencer à apprendre
Accordingly
Stosuje się odpowiednio
commencer à apprendre
Applies accordingly
Europejski komitet ekonomiczno-społeczny
commencer à apprendre
European Economic and Social Committee
znosić coś
commencer à apprendre
abolish
Ważone liczenie głosów
commencer à apprendre
Weighted voting
Głosowanie przez większość kwalifikowaną
commencer à apprendre
Qualified majority voting
Większość bezwględna
commencer à apprendre
Absolute majority
Struktura instytucjonalna
commencer à apprendre
institutional architecture
Struktura filarowa
commencer à apprendre
Pillar structure
Akty prawny
commencer à apprendre
Legal act
przejąć
commencer à apprendre
adopt
Wprowadzanie wzmocnionej współpracy między państwami
commencer à apprendre
Establishing enhanced cooperation between Member States is also made easier.
Poprawić legitymację decyzji
commencer à apprendre
Improve the legitimacy of decisions
upoważnić (X2)
commencer à apprendre
Empower, authorize
Kwalifikujący się (np. do 500+), odpowiedni
commencer à apprendre
Be eligible to
wniosek
commencer à apprendre
application, motion
rozporządzenie
commencer à apprendre
regulation
podkreślić x2
commencer à apprendre
Emphasize, stress
złożyć
commencer à apprendre
Submit to
Złożyć dokumenty
commencer à apprendre
File (sth on sb)
Niewielkie zmiany
commencer à apprendre
Minor changes
Wstępne porozumienia x2
commencer à apprendre
provisional/ preliminary agreement
Grupa robocza
commencer à apprendre
Working group
omawiać
commencer à apprendre
discuss
posiedzenie
commencer à apprendre
sitting
Posiedzenie sądowe x3
commencer à apprendre
Hearing, sitting, judicial session
osoby ubiegające się o ochronę miedzynarodowa
commencer à apprendre
asylum seekers
przedstawić
commencer à apprendre
put forward
przyjąć
commencer à apprendre
adopt
Przyjąć rozporządzenie (X2)
commencer à apprendre
Adopt/pass a resolution
Coreper
commencer à apprendre
Coreper
Spiker, Przewodniczący, marszałek
commencer à apprendre
Mr. Speaker
Izba gmin
commencer à apprendre
House of Commons
Korzystać z prawa
commencer à apprendre
exercise a right
Kiedy rozważamy pytanie tej wagi
commencer à apprendre
when we consider questions of this magnitude
Ludzie, społeczeństwo, naród
commencer à apprendre
people
Proszę pozwolić przedstawić mi, co to głosowanie oznacza
commencer à apprendre
let me set out for the House
przekazać
commencer à apprendre
devolve
Przejście spadku
commencer à apprendre
devolution of succession
Stosunkiem (głosów)
commencer à apprendre
by a margin
podły
commencer à apprendre
despicable
Kicz, bohomaz
commencer à apprendre
daube
Tego rodzaju ataki muszą zostać stłumione
commencer à apprendre
These kinds of attacks must be stamped out
Zbrodnia nienawiści
commencer à apprendre
Hate crime
Burdel mama
commencer à apprendre
Lady of the House
Będzie to duże wyzwanie
commencer à apprendre
be far from plain sailing
Z pozycji siły
commencer à apprendre
From a position of strength
wytrzymały
commencer à apprendre
resilient
Wymogi kapitałowe
commencer à apprendre
Capital requirements
PKB (produkt krajowy brutto - suma dóbr i usług wyprodukowanych na terenie kraju)
commencer à apprendre
Gross domestic product (GDP)
PKN (produkt narodowy brutto - suma dóbr i usług wyprodukowanych przez spółki zarejestrowane w kraju)
commencer à apprendre
Gross national product
miliard
commencer à apprendre
billion
bilion
commencer à apprendre
trillion
Stres test
commencer à apprendre
Stress test
Plan awaryjny
commencer à apprendre
contingency plan
Komisja nadzoru finansowego
commencer à apprendre
Financial Conduct Authority
Odpowiadać przed
commencer à apprendre
report to
przejściowy
commencer à apprendre
transitional
W pełni współpracować
commencer à apprendre
fully involve
Terytoria zależne korony
commencer à apprendre
Crown Dependencies
Terytoria zamorskie
commencer à apprendre
Overseas territories
pojawienie/ wybranie
commencer à apprendre
arrival
Aktywować artykuł, korzystać z artykułu
commencer à apprendre
trigger Article
Wspólnota narodów (kraje, które kiedyś były częścią imperium)
commencer à apprendre
The Commonwealth
Narodowość, obywatelstwo
commencer à apprendre
nationality
Obywatel brytyjski
commencer à apprendre
British national
Budować dobrobyt i bezpieczeństwo
commencer à apprendre
advance the prosperity and security
Niniejszym składam to oświadczenie przed Izbą
commencer à apprendre
And I commend this Statement to the House.
wspólnik
commencer à apprendre
shareholder
Zwany dalej
commencer à apprendre
hereinafter referred to as (here - zwany z tym dokumentem przed sobą)
zwany z tym dokumentem przed sobą
commencer à apprendre
Hereto → to this document
niniejszym
commencer à apprendre
hereby
Od tego momentu (odnośnie czasu)
commencer à apprendre
Hereafter
Zawiązać spółkę
commencer à apprendre
establish/form a company
stawający
commencer à apprendre
appearer
Firma będzie funkcjonować pod nazwą
commencer à apprendre
The company shall operate under the business name
Nazwa skrócona
commencer à apprendre
Abbreviated business name
siedziba
commencer à apprendre
Registered Office
działać
commencer à apprendre
Perform business activity/ operate
Na terenie
commencer à apprendre
On the terrain
Przedmiot działalności spółki
commencer à apprendre
The subject of the company's activity
Kapitał zakładowy
commencer à apprendre
Share capital of the company
słownie
commencer à apprendre
say:
niepodzielny
commencer à apprendre
indivisible
udział
commencer à apprendre
share
pieniężny
commencer à apprendre
monetary / pecuniary
Organ spółki
commencer à apprendre
body
zarząd
commencer à apprendre
Board of managers
Zgromadzenie wspólników
commencer à apprendre
General meeting of shareholders
Zgromadzenie wspólników (Sp zoo)
commencer à apprendre
General meeting of shareholders (Sp zoo)
Walne zgromadzenie (SA)
commencer à apprendre
General meeting of shareholders (SA)
(zgromadzenie) zwyczajne x2
commencer à apprendre
Ordinary, annual
(zgromadzenie) nadzwyczajne
commencer à apprendre
extraordinary
uchwalić
commencer à apprendre
pass a resolution
Oddać głos
commencer à apprendre
Cast a vote
protokolant x2
commencer à apprendre
minutes keeper, recording clerk (w sądzie)
przewodniczący
commencer à apprendre
chairman
zaprotokołowany
commencer à apprendre
Recorded in writing
przekazać sprawę
commencer à apprendre
hand over the case
decyzja wiążąca
commencer à apprendre
binding decision
powszechne prawo wyborcze
commencer à apprendre
universal suffrage
immunitet
commencer à apprendre
immunity
większość kwalifikowana
commencer à apprendre
qualified majority
większość zwykła
commencer à apprendre
simple majority
strefa euro
commencer à apprendre
Eurozone
zgoda
commencer à apprendre
consent
Układ z Schengen
commencer à apprendre
Schengen Agreement
dwie trzecie
commencer à apprendre
two-third
rządy prawa
commencer à apprendre
rule of law
akcesja
commencer à apprendre
accession
w składzie
commencer à apprendre
composed of
stosować prawo
commencer à apprendre
execute law
egzekwować prawo, wprowadzać prawo, pilnować przestrzegania prawa
commencer à apprendre
to enforce the law
nadzorować
commencer à apprendre
oversee, supervise
poprawka do
commencer à apprendre
amendment to
ustawodawstwo
commencer à apprendre
legislation
Dziennik urzędowy UE
commencer à apprendre
Official Journal of the EU
zalecenie
commencer à apprendre
recommendation
decyzja
commencer à apprendre
decision
dyrektywa
commencer à apprendre
directive
rozporządzenie
commencer à apprendre
regulation
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
commencer à apprendre
Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)
Traktat o Unii Europejskiej
commencer à apprendre
Treaty on European Union
stopa procentowa
commencer à apprendre
interest rate
narada
commencer à apprendre
consultation, deliberation
rozpoznać sprawę
commencer à apprendre
hear the case, adjudicate the case
rozstrzygnąć
commencer à apprendre
settle
szkoda
commencer à apprendre
damage
skarga
commencer à apprendre
complaint
wszczynać
commencer à apprendre
initiate
podjąć skuteczne działania
commencer à apprendre
take effective action
w formie, w postaci
commencer à apprendre
in the form of
zużycie pośrednie
commencer à apprendre
intermediate consumption
ale nadal znacznie poniżej 3%
commencer à apprendre
but still appreciably below 3%
narażony na znaczne odchylenia
commencer à apprendre
at risk of significant deviation
wysiłek dostosowawczy wymagany w ramach części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu
commencer à apprendre
the adjustment effort required under the preventive arm of the Stability and Growth Pact
Ryzyko wydaje się ograniczone
commencer à apprendre
The risks seem contained
w perspektywie krótko- i średnioterminowej
commencer à apprendre
for the short and medium term
nadal obciążony niską rentownością
commencer à apprendre
continue to be weighed down by low profitability,
wciąż rosnące wskaźnikami kredytów zagrożonych
commencer à apprendre
still increasing ratios of non-performing loans
niedostateczne bufory kapitałowe
commencer à apprendre
thin capital buffers
wskaźniki dobrej kondycji
commencer à apprendre
soundness indicators
mechanizmy zarządzania
commencer à apprendre
governance mechanisms
kompleksowe i ukierunkowane podejście wciąż wymaga opracowania i wdrożenia
commencer à apprendre
a comprehensive and targeted approach is still to be designed and implemented
harmonogram
commencer à apprendre
timeline
Kolejne rozszerzenia
commencer à apprendre
Successive enlargements
zgodnie z ich właściwymi krajowymi przepisami konstytucyjnymi
commencer à apprendre
in accordance with their respective constitutional requirements
zbiór
commencer à apprendre
a series of
odgrywać ważną rolę
commencer à apprendre
have a significant effect
Traktat ustanawiający Unię Europejską
commencer à apprendre
Treaty establishing the European Community
CO WNOSI TRAKTAT LIZBOŃSKI?
commencer à apprendre
THE CONTRIBUTIONS OF THE TREATY OF LISBON
od tej pory
commencer à apprendre
henceforth
zdecentralizowane administracje
commencer à apprendre
devolved administrations
dostosowania
commencer à apprendre
adjustments
wprowadzenie solidnych planów awaryjnych
commencer à apprendre
putting in place robust contingency plans
podjąć dalsze działania
commencer à apprendre
take further measures
wiedza polityczna
commencer à apprendre
policy expertise
oświadczenia, zażalenia
commencer à apprendre
representations

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.