Udtrykker-Sidde 2

 0    24 fiche    hamidirani
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Larmen fra maskinen overdøver alt.
commencer à apprendre
The noise of the machine drowns out everything.
Tyvene sniger sig ind i husene.
commencer à apprendre
The thieves sneak into the houses.
Katten farer over gaden.
commencer à apprendre
The cat dangers of the street.
Smerten jager gennem brystet.
commencer à apprendre
The pain chases through the chest.
Det kniber med at få tid.
commencer à apprendre
It is difficult to make time.
Den lille dreng skider i bukserne.
commencer à apprendre
The little boy shit in his pants.
Løverne æder en zebra.
commencer à apprendre
The lions eating a zebra.
FC København ryger ned på femtepladsen.
commencer à apprendre
FC Copenhagen drops to fifth place.
Arbejderne slider for en dårlig lån.
commencer à apprendre
The workers toil for bad loans.
Hun gnider på bordpladen for at få pletten væk.
commencer à apprendre
She rubs on the tabletop to get the stain off.
Sæben svider i øjnene.
commencer à apprendre
The soap stings the eyes.
Hun lider af ulykkelig kærlighed til en gift mand.
commencer à apprendre
She suffers from unrequited love for a married man.
Hunden fiser!
commencer à apprendre
The dog fart!
Som pr-chef træffer hun en masse mennesker.
commencer à apprendre
As per the manager takes her a lot of people.
Mange biler skrider i det skarpe sving.
commencer à apprendre
Many cars exceeds the sharp turns.
Stemmerne i koret klinger fantastisk.
commencer à apprendre
The voices in the chorus sounds great.
Han sliber bordpladen med sandpapir.
commencer à apprendre
He grinds the work surface with sandpaper.
Gangesterne bestikker politiet.
commencer à apprendre
Gang Estonians bribe the police.
Der indsniger sig mange regnefejl.
commencer à apprendre
It seeps into many calculation errors.
Han tilbeder sin afdøde far.
commencer à apprendre
He worships her late father.
Han anslår af tabet er på ca. 10000 soldater.
commencer à apprendre
He estimates the loss is about 10000 soldiers.
Deltagerne indfinder sig i god tid.
commencer à apprendre
Participants materialize in good time.
Resultatet overgik mine forventinger.
commencer à apprendre
The result exceeded my expectations tests.
Firmaet overholder ikke aftalen.
commencer à apprendre
The company does not comply with the agreement.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.