Trong buổi phỏng vấn - In an interview

 0    20 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Bạn có thể nói lại một lần nữa không?
commencer à apprendre
Could you please say that again?
Tôi nghĩ tôi có hồ sơ mà bạn đang tìm kiếm.
commencer à apprendre
I think I have the profile you are looking for.
Cám ơn bạn đã cho tôi cơ hội.
commencer à apprendre
Thank you for the opportunity.
Bạn có thể vui lòng nói cho tôi nghe về phúc lợi của công ty là gì không?
commencer à apprendre
Could you please tell me what are the company's benefits?
Tôi luôn có hứng thú làm việc trong công ty của bạn.
commencer à apprendre
I've always been interested in working in your company.
Tôi rất thích mô tả công việc.
commencer à apprendre
I really liked the profile of the job.
Tôi có thể hỗ trợ trong màn quảng cáo.
commencer à apprendre
I could help in the advertising area.
+13 fiche
La leçon fait partie du cours
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Un total de 515 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.