Tại tiệm làm tóc - At the hairdressing salon

 0    20 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Bạn muốn nó theo kiểu thẳng hay lượn sóng?
commencer à apprendre
Do you want it styled straight or wavy?
Bạn nên chải tóc nhẹ nhàng để tránh làm hỏng nó.
commencer à apprendre
You should brush your hair gently to avoid damaging it.
Chúng tôi có dịch vụ thẩm mỹ tốt lắm.
commencer à apprendre
We have cosmetology services as well.
Bạn muốn ngắn cỡ nào?
commencer à apprendre
How short would you like it?
Tôi có thể đặt lịch hẹn cắt tóc hôm nay không?
commencer à apprendre
Can I make an appointment for a haircut today?
Bạn muốn tôi làm tóc bạn như thế nào hôm nay đây?
commencer à apprendre
What do you want me to do to your hair today?
Tôi muốn có kiểu tóc mới, có thể là nhuộm highlight.
commencer à apprendre
I would like a new style, maybe some highlights.
+13 fiche
La leçon fait partie du cours
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Un total de 515 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.