Things - rzeczy

 0    35 fiche    jadwigawie3
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
bag
I must buy a new bag.
commencer à apprendre
torba
Muszę kupić nową torebkę.
key
My son has my key to my room. Can you give me an extra key?
commencer à apprendre
klucz
Mój syn moa klucz do mojego pokoju. Mogłaby mi Pani dać dodatkowy klucz?
umbrella
I must buy a new umbrella because my old one is broken.
commencer à apprendre
parasol
Muszę kupić nową parasolkę ponieważ moja stara jest zepsuta.
credit / debit card
I have two cards. My cards expire in 2019.
commencer à apprendre
Karta kredytowa / debetowa
Mam dwie karty. Moje karty tracą ważność w 2019.
watch
I want a nice new watch from my son.
commencer à apprendre
zegarek kieszonkowy
Potrzebuję ładny nowy zegarek dla mojego syna.
glasses
I need glasses for writing and reading.
commencer à apprendre
okulary
Potrzebuję okulary do pisania i czytania.
ID card
I always have an ID card with me in my bag.
commencer à apprendre
dowód
Zawsze mam dowód w mojej torebce.
wallet
I buy my husband a black wallet for birthday
commencer à apprendre
portfel
Kupuję mojemu mężowi czarny portfel na urodziny.
pencil
I have a lot of pencils in my office and at home. Do you need a pencil?
commencer à apprendre
ołówek
Mam dużo ołówków w biurze i w domu. Potrzebujesz ołówek?
purse
I have a red purse.
commencer à apprendre
portmonetka
Mam czerwoną portmonetkę.
brush
I don't have a brush in my bag.
commencer à apprendre
szczotka do włosów
Nie mam szczotki w torebce.
notebook
I read new English words in my notebook.
commencer à apprendre
zeszyt, notatnik
Czytam nowe angielskie słówka w moim zeszycie?
case
Put the case on the table
commencer à apprendre
walizka
Połóż walizkę na stole.
electronic devices
Do you have any electronic devices in your bag?
commencer à apprendre
urządzenia elektroniczne
Masz urządzenia elektoniczne w swojej torbie?
hat
Don't put on this hat. It is ugly.
commencer à apprendre
kapelusz
Nie zakładaj tego kapelusza. Jest brzydki.
flower
I like flowers very much.
commencer à apprendre
kwiat
Bardzo lubię kwiaty.
key ring
I always buy key rings when I go on holidays.
commencer à apprendre
bryloczek
Zawsze kupuję bryloczki kiedy jeżdżę na wakacje.
ring
My ring was very expensive.
commencer à apprendre
pierścionek
Mój pierścionek był bardzo drogi.
laptop
I need a new laptop.
commencer à apprendre
laptop, notebook
Potrzebuję nowego laptopa.
money
I need a lot of money.
commencer à apprendre
pieniądze
Potrzebuję dużo pieniędzy.
mug
I get a mug form my grandson on grandma's day.
commencer à apprendre
kubek
Dostaję kubek od wnuka na dzień babci.
newspaper
I read a newspaper when I have a dinner in the evening.
commencer à apprendre
gazeta
Czytam gazetę kiedy jem obiad wieczorem.
pen
I write with my white pen.
commencer à apprendre
długopis
Piszę moim białym długopisem.
picture
I have many pictures of my grandchildren in my house.
commencer à apprendre
obrazek
Mam wiele obrazków moich wnuków w moim domu.
piece of paper
I need a piece of paper.
commencer à apprendre
kartka papieru
Potrzebuję kartkę papieru.
board
Look at the board.
commencer à apprendre
tablica
Spójrz na tablicę.
book
I read many books about VAT.
commencer à apprendre
książka
Czytam wiele książek o VAT.
chair
Do you need the chair?
commencer à apprendre
krzesło
Potrzebujesz to krzesło?
door
I can't open the door.
commencer à apprendre
drzwi
Nie moge otworzyć drzwi.
pocket money
My grandson wants his pocket money.
commencer à apprendre
kieszonkowe
Mój wnuk chce swoje kieszonkowe.
pound
English people buy with pounds.
commencer à apprendre
funt
Anglicy kupują w funtach.
euro
I must buy euro because I go to Germany.
commencer à apprendre
euro
Muszę kupić euro ponieważ jadę do Niemiec.
coat
You have a nice coat.
commencer à apprendre
płaszcz
Masz ładny płaszcz.
dictionary
I don't read English dictionaries.
commencer à apprendre
słownik
Nie czytam angielskich słowników.
earring
I get earrings on my birthday.
commencer à apprendre
kolczyk
Dostaję kolczyki na urodziny.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.