There is more to life than being happy Ted Emily Esfahani Smith

 0    68 fiche    jakubkoralewski
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
cel
Cel naszego spotkania jest jasny.
commencer à apprendre
purpose
The purpose of our meeting is clear.
Pościg
commencer à apprendre
Pursuit
Dążenie do szczęścia
commencer à apprendre
the pursuit of happiness
Czułam się spełniona
commencer à apprendre
I was feeling fulfilled
dryfujący
commencer à apprendre
adrift
walka
commencer à apprendre
struggle
ściganie
commencer à apprendre
chase
wskaźnik samobójstw
commencer à apprendre
suicide rate
beznadziejny
commencer à apprendre
hopeless
znaczenie
Jakie jest znaczenie angielskiego słowa "dachshund"?
commencer à apprendre
meaning
What is the meaning of the English word "dachshund"?
łatwość
commencer à apprendre
ease
poczucie przynależności
commencer à apprendre
sense of belonging
sławny
commencer à apprendre
renowned
poza
commencer à apprendre
beyond
odporny
commencer à apprendre
resiliant
Zastanawiam się,
commencer à apprendre
I wonder
neurologia
commencer à apprendre
neuroscience
filar
commencer à apprendre
pillar
wyceniane
commencer à apprendre
valued
nierozerwalnie
commencer à apprendre
intrinsically
traktować się nawzajem
commencer à apprendre
treat each other
sprzedawca
commencer à apprendre
vendor
odrzucać
Zamierzam zaprosić Leslie na randkę. Mam nadzieję, że mnie nie odrzuci.
commencer à apprendre
reject
I'm going to ask Leslie on a date. I hope she doesn't reject me.
przyznać uznać
commencer à apprendre
acknowledge
stworzyć więź
commencer à apprendre
create a bond
gojenie
commencer à apprendre
healing
przyczyniamy się
commencer à apprendre
we contribute
rozłączenie
commencer à apprendre
disengagement
bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?
commencer à apprendre
unemployment
Do you know the present unemployment rate?
zaangażowanie / udział
Starała się nie wdawać w spory swoich kolegów.
commencer à apprendre
involvement
She tried to avoid involvement in her colleagues' arguments.
praca
commencer à apprendre
labor
udział
commencer à apprendre
participation
wart
commencer à apprendre
worthwhile
to napędza mnie do przodu
commencer à apprendre
it drives me forward
transcendencja
commencer à apprendre
transcendence
chodzi o przejście poza siebie
commencer à apprendre
it's about stepping Beyond yourself
zgiełku codziennego życia
commencer à apprendre
hustle and bustle of daily life
podniesiony powyżej
commencer à apprendre
lifted above
znika
commencer à apprendre
it fades away
czujesz się połączony z wyższą rzeczywistością
commencer à apprendre
you feel connected to a higher reality
Jestem w strefie
commencer à apprendre
I am in a zone
Tracę całe poczucie czasu
commencer à apprendre
I lose all sense of time
hojny
commencer à apprendre
generous
to zwykle zaskakuje ludzi
commencer à apprendre
it tends to surprise people
tworzenie narracji wydarzeń
commencer à apprendre
creating a narrative from the events
Zdaję sobie sprawę,
commencer à apprendre
I realize
zaniepokojony, zniecierpliwiony
commencer à apprendre
anxious
bezcelowy
commencer à apprendre
purposeless
Tkam
commencer à apprendre
I weave
odkupieńcza
commencer à apprendre
redemptive
co straciłeś, co zyskałeś
commencer à apprendre
what you lost what you gained
w ciągu nocy
commencer à apprendre
overnight
obejmij bolesne chwile
commencer à apprendre
embrace the painful moments
nowe spostrzeżenia i mądrość
commencer à apprendre
new insights and wisdom
podtrzymuje mnie
commencer à apprendre
it sustains me
walczymy
commencer à apprendre
we struggle
związane
commencer à apprendre
associated
akty miłości
commencer à apprendre
acts of love
1 przynależność 2 celowość 3 transcendentność 4 opowiadanie sobie historii
commencer à apprendre
1 belonging 2 purpose 3 transcendence 4 storytelling
wystarczająco dużo szczęścia
commencer à apprendre
lucky enough
ludzie mnie skrzywdzili
commencer à apprendre
people wronged me
wirujący derwisz
commencer à apprendre
whirling dervish
panuj w ego
commencer à apprendre
reign in the ego
poza torem
commencer à apprendre
off track
anestezja
commencer à apprendre
anaesthesia
stawić czoła śmierci
commencer à apprendre
face death
Chirurgia awaryjna
commencer à apprendre
emergency surgery
Czas Leczy rany
commencer à apprendre
Time Heals wounds

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.