szkoła, system oświaty

 0    134 fiche    oliwkawawrzynkiewicz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
nieobecny
commencer à apprendre
absent
osoba nieobecna
commencer à apprendre
absentee
absencja
commencer à apprendre
absenteeism
zgromadzenie, apel
commencer à apprendre
assembly, appeal
obecność na lekcjach, frekwencja
commencer à apprendre
attendance
dręczyć
commencer à apprendre
torment, bully
zapamiętać informacje
commencer à apprendre
remember information, commit information to memory
obowiązkowy
commencer à apprendre
compulsory, obligatory
czas skupienia uwagi
commencer à apprendre
time to focus attention, concentration span
program nauczania
commencer à apprendre
a curriculum
wagarować
commencer à apprendre
to play truant, cut classes
kara polegająca na zatrzymaniu ucznia po lekcjach
commencer à apprendre
detention
wykonywać/pisać zadaną pracę
commencer à apprendre
do / write assignment
napisać wypracowanie
commencer à apprendre
write an essay
przeprowadzać badania/poszukiwać
commencer à apprendre
do research
podrabiać
commencer à apprendre
forge
wolna lekcja, "okienko"
commencer à apprendre
free lesson, free period
zostać zawieszonym
commencer à apprendre
get suspended
przedstawić prezentację
commencer à apprendre
give presentation
styl uczenia się
commencer à apprendre
learning style
opuszczać lekcje
commencer à apprendre
to miss/skip lessons
były uczeń / była uczennica
commencer à apprendre
old student
opcjonalny, dobrowolny
commencer à apprendre
optional, voluntary
szkolna codzienność, szkolna rutyna
commencer à apprendre
everyday school life, school routine
pokój nauczycielski
commencer à apprendre
teachers' room, staffroom
drugie śniadanie do szkoły
commencer à apprendre
second breakfast to school, packed lunch
zwracać na kogoś/coś uwagę w klasie
commencer à apprendre
pay attention to someone / something in class
strój na wf
commencer à apprendre
PE clothing, PE kit
prezentować
commencer à apprendre
to present
obecny
commencer à apprendre
present
rozdanie nagród
commencer à apprendre
awards ceremony, prize-giving
punktualność
commencer à apprendre
punctuallity
zgłosić problem
commencer à apprendre
report problem, raise a problem
samodyscyplina
commencer à apprendre
self-discipline
zadawać pracę
commencer à apprendre
set work
zwolnienie chorobowe
commencer à apprendre
sick leave, sick note
starać się zrozumieć
commencer à apprendre
try to understand, struggle to understand
przerwa między maturą a studiami
commencer à apprendre
take a gap year
robić notatki
commencer à apprendre
to take notes
sprawdzać obecność
commencer à apprendre
check presence, take the register
dziennik lekcyjny
commencer à apprendre
lesson diary
wziąć wolne
commencer à apprendre
to take time off
semestr
commencer à apprendre
semester, term
plan zajęć
commencer à apprendre
a timetable
konsultacje indywidualne
commencer à apprendre
individual consultations, tutorial
system oświaty
commencer à apprendre
education system
uczelnia akademicka
commencer à apprendre
academic university, academy
szkoła z internatem
commencer à apprendre
boarding school
kolegium, uniwersytet
commencer à apprendre
college, university
egzamin wstępny do niektórych szkół w Wielkiej Brytanii, zdawany w wieku od 11 d
commencer à apprendre
common entrance exam
szkoła ogólnokształcąca przyjmująca wszystkich uczniów, niezależnie od ich wynik
commencer à apprendre
comprehensive (school)
uczyć się zawodu
commencer à apprendre
learn a profession, do vocational training
szkoła podstawowa
commencer à apprendre
a primary school, elementary school
wydział
commencer à apprendre
faculty
szkoła wyznaniowa
commencer à apprendre
faith school
finansowany przez państwo
commencer à apprendre
financed by the state
finansowany przez rząd
commencer à apprendre
financed by the government
szkoła średnia przyjmująca uczniów, którzy zdali egzamin wstępny
commencer à apprendre
grammar school
szkoła średnia
commencer à apprendre
secondary/high school
studia wyższe, wyższe wykształcenie
commencer à apprendre
higher education
szkoła średnia dla uczniów w wieku 13-15 lat w USA
commencer à apprendre
junior high school
przedszkole
commencer à apprendre
kindergarten
żłobek
commencer à apprendre
a nursery
szkoła przygotowyująca do edukacji w szkole podstawowej
commencer à apprendre
preparatory school
szkoła niepubliczna (prywatna)
commencer à apprendre
public, private, independent school
system oświaty niepublicznej
commencer à apprendre
non-public education system
zerówka
commencer à apprendre
zero/reception class
stypendium
commencer à apprendre
a scholarship
czesne
commencer à apprendre
school fees
szkoła przyjmująca tylko wybranych uczniów
commencer à apprendre
selective school
odbyć praktyki zawodowe
commencer à apprendre
take an/serve on apprenticeship
szkoła tylko dla dziewcząt
commencer à apprendre
school only for girls/single-sex school
szkoła średnia przygotowująca do egzaminów
commencer à apprendre
sixth form college
dzielić uczniów na grupy (ze względu na umiejętności)
commencer à apprendre
stream
szkoła państwowa
commencer à apprendre
a state school
pożyczka studencka
commencer à apprendre
student loan
warsztaty
commencer à apprendre
workshop
życie szkoły
commencer à apprendre
school life
doradca zawodowy
commencer à apprendre
careers adviser
woźny
commencer à apprendre
caretaker
asystent nauczyciela
commencer à apprendre
teacher's assistant, classroom asistant
wicedyrektor / wicedyrektorka
commencer à apprendre
deputy head
wychowawca
commencer à apprendre
form master/teacher
przewodniczący samorządu szkolnego
commencer à apprendre
head boy
dyrektor
commencer à apprendre
headmaster, headteacher
wykładowca
commencer à apprendre
lecturer
uczeń najstarszej klasy odpowiedzialny za dyscyplinę
commencer à apprendre
prefect
miejsca w szkole
commencer à apprendre
places in school
stołówka
commencer à apprendre
a canteen
świetlica
commencer à apprendre
a common room
korytarz
commencer à apprendre
a corridor
sala gimnastyczna
commencer à apprendre
gymnasium
siłownia
commencer à apprendre
gym
gabineta dyrektora szkoły
commencer à apprendre
headteacher's office
aula
commencer à apprendre
lecture theatre
biblioteka
commencer à apprendre
a library
plac zabaw
commencer à apprendre
playground
boisko
commencer à apprendre
sports field
casowniki frazowe
commencer à apprendre
phrasal verbs
oceny
commencer à apprendre
grades
wymagania
commencer à apprendre
expectations, requirements
kursy
commencer à apprendre
courses
być stworzonym do czegoś
commencer à apprendre
be cut out for sth
przesunąć coś na
commencer à apprendre
move something onto
znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu), wymyślić coś, wpaść na coś
commencer à apprendre
come up with sth
rzucić szkołę
commencer à apprendre
to drop out of school
skontaktować się z kimś
commencer à apprendre
get through to sb
próbować coś zdobyć
commencer à apprendre
try to get something, go for sth
przedyskutować coś
commencer à apprendre
discuss something, go through sth
złożyć coś
commencer à apprendre
put something together, submit sth
nadrobić, wynagrodzić
commencer à apprendre
catch up, make up for sth
zapewnić komuś sukces
commencer à apprendre
put the success down to sb
przyswajać informacje
commencer à apprendre
assimilate information, take sth in
nagroda
commencer à apprendre
an award/ a prize
oszukiwać
commencer à apprendre
to cheat
przepisywać od kogoś pracę domową
commencer à apprendre
prescribe homework from someone, copy
wkuwać
commencer à apprendre
to swot/cram
ezgamin wstępny
commencer à apprendre
introductory/entrance exam
zostać przyłapanym
commencer à apprendre
get caught
osiągnąć wyniki
commencer à apprendre
achieve/get results
udzielić informacji zwrotnej
commencer à apprendre
provide/give feedback
dawać oceny
commencer à apprendre
give grades/marks
iść w kiernuku
commencer à apprendre
to go in the direction, go towards
rozdawać coś
commencer à apprendre
deal sth out, hand sth out
próbny egzamin
commencer à apprendre
mock exam
egzamin praktyczny
commencer à apprendre
practical exam
egzamin poprawkowy, poprawka
commencer à apprendre
retake exam
egzamin pisemny
commencer à apprendre
a written exam
egzamin ustny
commencer à apprendre
an oral exam
zagrożenie
commencer à apprendre
threat
zdawać ponownie
commencer à apprendre
retaking, pass again
egzamin kończący szkołę
commencer à apprendre
school-leaving exam
podejść do testu
commencer à apprendre
take the test
wyniki akademickie
commencer à apprendre
academic results

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.