System finansowy, cz. 3.

 0    23 fiche    Lokinho7
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Funkcje ubezpieczeń (3)
commencer à apprendre
(1) ochrony ubezpieczeniowej, (2) finansowa, (3) prewencyjna,
AD 1 - gotowość przejęcia przez zakład ubezpieczeń ryzyka; AD 2 - gromadzenie środków w celu pokrywania strat finansowych; AD 3 - zapobieganie zdarzeniom losowym;
Zasady budżetowe (5)
commencer à apprendre
(1) Jawność, (2) Zupełność, (3) Jedność, (4) Roczność, (5) Równowaga
AD 2 - zestawienie w budżecie wszystkich, a nie tylko wybranych dochodów i wydatków państwa; AD 3 - tylko jeden dokument dot. wszystkich dochodów i wydatków;
dochody budżetowe Polski (6 od największych)
commencer à apprendre
(1) VAT, (2) Akcyza, (3) PIT, (4) CIT, (5) Cło, (6) Inne
wydatki budżetowe Polski (5 od największych)
commencer à apprendre
(1) Ubezpieczenia społeczne, (2) Obsługa długu publicznego, (3) Obrona narodowa, (4) Pomoc społeczna, (5) Inne
Funkcje Skarbu Państwa (3)
commencer à apprendre
(1) Kasjer (obsługa operacji wykonawców budżetu), (2) Bankier (finansowanie – emisja papierów wartościowych), (3) reprezentacja państwa w stosunkach majątkowych
dochody budżetu UE (4 od największych)
commencer à apprendre
(1) „czwarte źródło” – składki od państw członkowskich (określona część dochodu narodowego), (2) VAT, (3) Cła, (4) Inne
wydatki UE (5 od największych)
commencer à apprendre
(1) Zarządzanie zasobami naturalnymi (ochrona), (2) Trwały wzrost (konkurencyjność, rozwój gospodarczy), (3) Administracja, (4) UE jako partner globalny, (5) Inne
Jednostki samorządu terytorialnego i ich dochody (4)
commencer à apprendre
(1) Samorząd wojewódzki (6-7% wszystkich wydatków państwa), (2) Powiaty (13-15%), (3) Miasta na prawach powiatu (30-35%), (4) Gminy (43-50%)
składki KRUS - definicja(?)
commencer à apprendre
obowiązkowe składki opłacane przez rolnika, który posiada gospodarstwo rolne do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
5 funduszy FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)
commencer à apprendre
(1) emerytalny, (2) rentowy, (3) chorobowy, (4) wypadkowy, (5) rezerwowy
NFZ (2 informacje)
commencer à apprendre
(1) od 2003, zastępuje Kasy Chorych, (2) 99% przychodów stanowią składki z ZUS i KRUS
rodzaje pomocy publicznej dozwolonej przez UE (4)
commencer à apprendre
(1) dla rolnictwa i rybołóstwo, (2) pomoc horyzontalna, (3) pomoc sektorowa, (4) pomoc regionalna
AD 2 - rozwiązuje określony problem we wszystkich przedsiębiorstwach na terenie UE; AD 3 - pomoc w określonych sektorach; AD 4 - zmniejsza dysproporcje społeczne pomiędzy regionami
Funkcje polityki fiskalnej (3)
commencer à apprendre
(1) alokacyjna, (2) redystrybucyjna, (3) stabilizacyjna
AD 1 - podział czynników produkcji między sektor publiczny a prywatny; AD 2 - wtórny podział dochodów, w celu złagodzenia różnić dochodowych oraz majątkowych pomiędzy obywatelami; AD 3 - wpływ na równowagę ogólną gospodarki
4 wady systemu podatkowego w Polsce
commencer à apprendre
(1) Nadmierny fiskalizm, (2) Zbyt duża centralizacja, (3) Niestabilność prawa podatkowego, (4) Uznaniowość w nakładaniu podatków
fiskalizm - definicja(?)
commencer à apprendre
polityka państwa polegająca na dążeniu do osiągnięcia jak największych wpływów do budżetu poprzez nakładanie kolejnych obciążeń podatkowych na podatników
Churning (na rynku papierów wartościowych) - definicja(?)
commencer à apprendre
generowanie przez maklera nadmiernej liczby transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w celu pobierania prowizji od każdej z nich
TRAKTOWANE JAKO PRZESTĘPSTWO
wskaźnik penetracji ubezpieczeń - definicja(?)
Mierzenie poziomu rozwoju ubezpieczeń (świadczy o rozwoju gospodarki)
commencer à apprendre
wartość składek brutto / PKB
wskaźnik ochrony ubezpieczeniowej - definicja(?)
Mierzenie poziomu rozwoju ubezpieczeń (świadczy o rozwoju gospodarki)
commencer à apprendre
wartość zebranej składki brutto na mieszkańca
fundusz celowy - definicja(?)
commencer à apprendre
fundusz tworzony w celu realizacji wyodrębnionych zadań, które należą do obowiązków państwa
pasywna polityka fiskalna - definicja(?)
commencer à apprendre
zastosowanie tzw. automatycznych stabilizatorów koniunktury
np. podatki, świadczenia, zasiłki, deficyt budżetowy, eksport i import
aktywna polityka fiskalna - definicja(?)
commencer à apprendre
dokonywanie przez rząd stosownych zmian dochodów lub/i wydatków publicznych
mniej skuteczna ze względu na opóźnienia administracyjne
np. zmiana stawek podatków
rzeczowy majątek gospodarstw domowych (1)
commencer à apprendre
(1) Nieruchomości
finansowy majątek gospodarstw domowych (2)
commencer à apprendre
(1) gotówka i depozyty, (2) rezerwy ubezpieczeniowe
AD 1 - głównie w krajach rozwijających się; AD 2 - w krajach rozwiniętych

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.