Środowisko ang

 0    95 fiche    rivienne8
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zanieczyszczenia
commencer à apprendre
radioactive / soil / thermal pollution
źródło wysokich dźwięków
commencer à apprendre
a source of high levels of sound
plama oleju zabija życie morskie
commencer à apprendre
an oil slik kills marine life
jądrowa elektrownia wypuszcza szkodliwe odpady
commencer à apprendre
a nuclear power station leaks harmful waste
wyciek
commencer à apprendre
leak
używane do uprawy roślin
commencer à apprendre
used to grow crops
niebezpieczne substancje chemiczne przenikają do ziemi
commencer à apprendre
Dangerous chemicals get into the ground
gorąca woda z fabryk
commencer à apprendre
Hot water from a factory
rozświecone niebo
commencer à apprendre
a sky glow
uwalniać toksyczne opary
commencer à apprendre
release toxic fumes
śmieci na dużym wysypisku
commencer à apprendre
rubbish at large dump
zakłócić porządek łańcucha pokarmowego
commencer à apprendre
disrupt natural order of food chains
przetrwać
commencer à apprendre
survive
rafy koralowe maleją
commencer à apprendre
Coral reefs are declining
zanieczyścić zasoby wodne
commencer à apprendre
contaminate / pollute water supplies
wylesianie degraduje środowisko
commencer à apprendre
deforestation degrades the environment
zagrożone gatunki zwierząt
commencer à apprendre
endangered animal spicies
wyczerpać zasoby naturalne
commencer à apprendre
exhaust natural resources
zanieczyszczone miejsca
commencer à apprendre
polluted places
zapobiegać zanieczyszczeniu
commencer à apprendre
to prevent pollution
palenie paliw kopalnych
commencer à apprendre
burning fossil fuels
śmiecenie
commencer à apprendre
dumping
przyczyny naturalne (pożary lasów, erupcje wulkanów)
commencer à apprendre
natural causes (forest fires, volcanic eruptions)
plastikowe opakowanie
commencer à apprendre
plastic packages
ścieki
commencer à apprendre
sewage
rozpylanie środków owadobójczych i pestycydów
commencer à apprendre
spraying insecticides and pesticides
rozrastanie się miast
commencer à apprendre
urban sprawl
globalne ocieplenie pokrywy lodowe
commencer à apprendre
Global warming means the ice caps melt
deszcze siarkowe niszczą drzewa
commencer à apprendre
Acid rain damages trees
wzrost glonów tworzy martwe strefy wodne
commencer à apprendre
Algae growth creates dead zones in water
smog powoduje problemy z oddychaniem
commencer à apprendre
smog causes respiratory problems
niepłodna ziemia
commencer à apprendre
Infertile land
zanikanie warstwy ozonowej
commencer à apprendre
Ozone layer depletion
promienie UV
commencer à apprendre
UV rays damage skin
oszczędzać wodę
commencer à apprendre
conserve water
kupować lokalne produkty
commencer à apprendre
buy local products
trzymać chemiczne związki z dala od wody
commencer à apprendre
keep chemicals out of water
używać ponownie papier
commencer à apprendre
reuse paper
łączyć przejazdy samochodami
commencer à apprendre
consolidate car trips
wyłączać światło
commencer à apprendre
turn off lights
używać mniej pakowanych produktów
commencer à apprendre
use fewer packaged products
lasy tropikalne
commencer à apprendre
rainforest in tropical regions
dwutlenek węgla
commencer à apprendre
carbon dioxide
wylesianie
commencer à apprendre
destruction of forests
emitować gazy cieplarniane
commencer à apprendre
emit the greenhouse gases
stopniowe ocieplanie
commencer à apprendre
a gradual warming of the surface of Earth
emiter uwalnia gazy
commencer à apprendre
emitter releases gases into the atmosphere
ochrona środowiska
commencer à apprendre
protection / censervation of the environment
wycięcie lasu
commencer à apprendre
logging / cutting down trees for wood
hodowla zwierząt na dużych farmach
commencer à apprendre
ranching
ślad/ ilość węglowy
commencer à apprendre
carbon footprint
czołowi naukowcy
commencer à apprendre
leading scientists
rozpędzające się zniszczenie
commencer à apprendre
accelerating / uncontrolled destruction
zmiana klimatu
commencer à apprendre
climate change
sektor energetyczny
commencer à apprendre
energy sector
globalna emisja gazów cieplarnianych
commencer à apprendre
global emission of heat-trapping gases
wola polityczna
commencer à apprendre
political will
system zachęt i wymuszeń
commencer à apprendre
system of enforcement and incentives
zwalone drzewa
commencer à apprendre
felled trees
płuca planety
commencer à apprendre
the lungs of the planet
ropa naftowa
commencer à apprendre
crude oil
popyt napędza intensywne rolnictwo
commencer à apprendre
demand has driven intensive agriculture
szczyt klimatyczny
commencer à apprendre
climate summit
nieuprawiana ziemia
commencer à apprendre
uncultivated land
istnienie
commencer à apprendre
subsistence / existance
ustalenie ceny
commencer à apprendre
put a price on sth
rozbrajający
commencer à apprendre
disarming
wymierające gatunki
commencer à apprendre
spicies going extinct
restrykcje, ograniczenia
commencer à apprendre
restrictions
uczynić nielegalnym
commencer à apprendre
make it illegal
nie sumować się / trzymać się kupy
commencer à apprendre
it deasn’t add up
wpaść w depresję
commencer à apprendre
fall into depression
zdiagnozowany
commencer à apprendre
diagnosed with Aspergen syndrom
kryzys zrównoważonego rozwoju
commencer à apprendre
sustainability crisis
zagrożenie egzystencji
commencer à apprendre
existential threat
jeśli chodzi o przetrwanie
commencer à apprendre
when it comes to survival
zmniejszyć zmiany klimatyczne
commencer à apprendre
reduce the climate change impacts
działać w światowej skali
commencer à apprendre
make it works on the global scale
standard życia
commencer à apprendre
standard of living
świadomie
commencer à apprendre
knowingly
nie mieć pojęcia
commencer à apprendre
don’t have a clue
zieloni
commencer à apprendre
green polititians
rzeczywiste konsekwencje codziennego życia
commencer à apprendre
actual consequences of everyday life
potomek
commencer à apprendre
descendant
oddziaływać
commencer à apprendre
affect
generacja
commencer à apprendre
generation
w ogóle
commencer à apprendre
whatsoever
trafić na czołówki
commencer à apprendre
get headlines
panele słoneczne, energia wiatrowa
commencer à apprendre
solar panels, wind power
gadanie
commencer à apprendre
pep-talking
oczyszczalnia ścieków
commencer à apprendre
sewage treatment plants
działka (gruntowa)
commencer à apprendre
plot of land
zadaszone miejsce parkingowe
commencer à apprendre
covered parking place
elektrownia wodna
commencer à apprendre
hydro power plant
świętość
commencer à apprendre
sanctity

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.