slowka z fb

 0    246 fiche    lili012012
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
sam lub razem ze wspólnikiem
commencer à apprendre
alone or together with an accomplice
starożytny / nowoczesny
commencer à apprendre
ancient/modern
dostosować się do (życia)
commencer à apprendre
adjust to (life)
chwalić się czymś
commencer à apprendre
boast about sth
subskrybować artykuł
commencer à apprendre
subscribe to a paper
subskrybować artykuł
commencer à apprendre
subscribe to a paper
przekroczył granicę państwową
commencer à apprendre
crossed national boundary
najwyraźniej
commencer à apprendre
apparently
domniemany niewinny / niewinny wygląd
commencer à apprendre
presumed innocent/ an innocent look
zakres czegoś (poprawa) / Pełny zakres problemu nie jest jeszcze znany
commencer à apprendre
scope for sth(improvement)/ The full scope of the problem is not yet known
zrozumiałe podejście
commencer à apprendre
comprehensible aproach
głęboko doceniam sugestie
commencer à apprendre
deeply appreciate suggestions
okrada
commencer à apprendre
rob of
caly i zdrowy
commencer à apprendre
save snd sound
przytłaczające uczucie
commencer à apprendre
overhelming feeling
dodać oznaczenie / oznaczenie jakości
commencer à apprendre
add designation/ quality designation
w opcjach
commencer à apprendre
in this setting
podejść do pytania
commencer à apprendre
aproach the question
w świetnym humorze
commencer à apprendre
in high spirits
wybitny
commencer à apprendre
outstanding
nieuniknione / Nie mamy innego wyjścia, jak tylko zaakceptować nieuniknione.
commencer à apprendre
inevitable/ We have no option but to accept the inevitable.
niepewny
commencer à apprendre
insecure
okrutny / okrutny dla zwierząt / Twój żart był okrutny!
commencer à apprendre
cruel/ cruel to animals/ Your joke was cruel!
iskierka podniecenia
commencer à apprendre
sparkle of excitment
wspaniałe połączenie obu
commencer à apprendre
a splendid fusion of both
praktyki związane ze zbiorami
commencer à apprendre
harvesting practices
rozszerzyłem mój wgląd obserwacje w
commencer à apprendre
expanded my insight into
kopalnia złota
commencer à apprendre
goldmine
starożytne dziedzictwo
commencer à apprendre
ancient legacy
opiekować się = uważać
commencer à apprendre
look after= take care
wyskoczyć z czegoś (łóżko)
commencer à apprendre
tumble out of something (bed)
czepyac sue xzegis
commencer à apprendre
keep fixating on something
oddalać się od siebie (zaczęliśmy się oddalać i nagle rozwód wydawał się najlepszym pomysłem)
commencer à apprendre
drift apart (We started to drift apart and suddenly a divorce seemed like the best idea)
żwawo / chodzący żwawo / Żwawo, paradował przede mną w tę iz powrotem / poruszał się żwawo
commencer à apprendre
jauntily/ walking jauntily/ Jauntily, he paraded back and forth in front of me/ move jauntily
ponuro / czuć się ponuro / myśleć ponuro
commencer à apprendre
gloomily/ feel gloomily certain/ think gloomily
milo sympatycznie = przyjacielski / powiedz lub uśmiechnij się genialnie
commencer à apprendre
genially= friendly/ say or smile up genially
mruknął / Wyszeptała odpowiedź i nikt jej nie usłyszał
commencer à apprendre
he murmured/ She murmured the answer and no one heard her
Nie, to już mamy ustalone ... ustaliliśmy, że = ustalone = ustalone
commencer à apprendre
we've established that = it's settled = it's figured out
wyszlo na dobre
commencer à apprendre
it’s for the best
wykiwali mnie
commencer à apprendre
I got screwed
żyć z kogoś / Żyje z nauczania dzieci
commencer à apprendre
live off somebody/ She lives off teaching children
i wtedy dotarlo do mnie
commencer à apprendre
and then it hit me
wypryskany pies w latki
commencer à apprendre
a spotty dog
kość
commencer à apprendre
bone
namiot
commencer à apprendre
tent
przydzielony Tobie / wyznaczyłem dwie godziny na robienie zakupów
commencer à apprendre
assigned to you/ I assigned two hours for doing shopping
dostać się do wybrania / ona
commencer à apprendre
get to pick/ she get to pick the movie that we're all going to see tonigh
włączanie i wyłączanie = sporadycznie
commencer à apprendre
on and off= occacionally
krok po kroku = powoli
commencer à apprendre
little by little= slowly
w zasadzie = w większości prawda
commencer à apprendre
by and large= mostly true
inna (osoba, dzień,
commencer à apprendre
another (person, day, book)
ten drugi
commencer à apprendre
the other
licz mniga
commencer à apprendre
kolejne, jeszcze dodatkowe – another four days / another three weeks
inni (+ lm) chłopcy dziewczęta
commencer à apprendre
other(+ l m) boys girls
pozostali: pozostali, reszta, ci inni - inni, pozostali chłopcy
commencer à apprendre
the others: pozostali, reszta, ci inni – the other books, the other boys
others (bez rzeczownika) Inni lubią mnie. - Inni mnie lubią
commencer à apprendre
others (bez rzeczownika) Others like me. – Inni mnie lubią
pewnego razu
commencer à apprendre
once upon a time
skręcić w ulicę
commencer à apprendre
turn into a street
schować
commencer à apprendre
hide - hid - hidden
wymagająca praca / szef / jedzenie
commencer à apprendre
demanding job/boss/ food
goździk
commencer à apprendre
carnations (flower)
odstresować się i odprężyć
commencer à apprendre
de-stress and unwind
jak śmiesz to sugerować
commencer à apprendre
how dare you suggest that...
jak śmie mi mówić, co mam
commencer à apprendre
how dare he tell me what to do
spadł o około trzydzieści procent
commencer à apprendre
has dropped by around thirty percent
być nieliczne - rzadkie
commencer à apprendre
be few and far between - rare
zmienić swoje nastawienie
commencer à apprendre
change their attitudes
boję się na samą myśl o
commencer à apprendre
feel scared at the thought of
jest zrozumiałe i nie jest niespodzianką
commencer à apprendre
is understandable and not a surprise
Czy w przyszłości ludzie przyjmą samochody autonomiczne, my...
commencer à apprendre
Whether people will embrace self-driving cars in the future, we...
świadomie
commencer à apprendre
consciously
celowo
commencer à apprendre
deliberately
przyczynić się
commencer à apprendre
contribute
odpowiedzialny za spowolnienie zmian klimatycznych
commencer à apprendre
responsible for slowing down climate change
być przesadzone
commencer à apprendre
be exaggerated
Zwolnij (zmiana klimatu)
commencer à apprendre
Slow down (climate change)
polityka dotycząca czegoś, sposób postępowania
commencer à apprendre
policy on sth
taka jest nasza polityka. Jeśli chcesz tu zostać, będziesz musiał się dostosować
commencer à apprendre
, that is our policy. If you want to stay here, you will have to accommodate
muszą się dostosować
commencer à apprendre
have to accomodate
wadliwy
commencer à apprendre
defective
udogodnienia / Mamy nowoczesne udogodnienia, takie jak winda
commencer à apprendre
amenities/ We've got modern amenities like the elevator
cesarz
commencer à apprendre
emperor
oszukiwać kogoś
commencer à apprendre
cheat on sb
przewidywać
commencer à apprendre
foresee - foresaw - foreseen
miej na uwadze
commencer à apprendre
bear in mind
odebrać kogoś
commencer à apprendre
pick sb up from
pamiętaj o tym
commencer à apprendre
bear in mind that
buduj swoją siłę
commencer à apprendre
build up your strenght
wyznacz sobie ogromne cele
commencer à apprendre
set yoursef huge goals
pociagnac kogos w dol np choroba
commencer à apprendre
drag you dawn
wymagający
commencer à apprendre
demanding
Odłożył pisanie eseju do ostatniej chwili
commencer à apprendre
He put off writing the essay until the last minute
zabrakło pieniędzy, czasu
commencer à apprendre
run out of money, time
rozdac
commencer à apprendre
give away sth (clothes, secret
rozdał wszystkie pieniądze / ubrania
commencer à apprendre
gave away all the money/ clothes
postaw znak, budowanie
commencer à apprendre
put up sign, building
rozdaj papier / informacje / pieniądze
commencer à apprendre
give out the paper/ info/ money
ludzie niepełnosprawni
commencer à apprendre
disabled people
dzieciństwo
commencer à apprendre
kidness
wysłał pieniądze do
commencer à apprendre
sent money to
złóż swoje ubrania
commencer à apprendre
fold your clothes
głównym zajęciem jest opieka nad rodziną, prowadzenie domu i wykonywanie prac domowych.
commencer à apprendre
main occupation is caring for family, managing household affairs, and doing housework.
są zaangażowani w zajęcia pozalekcyjne, mają bliskich przyjaciół lub czerpią przyjemność z hobby i zainteresowań, takich jak gra na pianinie lub wspinaczka skałkowa
commencer à apprendre
are involved in extracurricular activities, have close friends, or enjoy pursuing hobbies and interests such as playing the piano or going rock climbing
zajęcia dodatkowe
commencer à apprendre
extracurricular activities
Obowiązki / mają obowiązki
commencer à apprendre
The duties of / have duties
pracować w domu
commencer à apprendre
work inside the home
Oszczędza mi to mnóstwo czasu
commencer à apprendre
This saves me a ton of time
mnóstwo czasu
commencer à apprendre
a ton of time
harmonogram dziennej zmiany
commencer à apprendre
a day-shift schedule
start off / start /
commencer à apprendre
start off / begin/ The movie just started off
przygotowanie posiłku na obiad
commencer à apprendre
meal prepping for dinner
Zrobiłem, co trzeba zrobić, zanim...
commencer à apprendre
I get done what needs to be done before...
mają zdalne położenie prace
commencer à apprendre
have remote position
12-godzinna zmiana dzienna
commencer à apprendre
a 12- hour day shift
kolacja będzie zwykle gotowa do 6:30
commencer à apprendre
dinner will usually be ready by 6:30
Pod koniec wieczoru
commencer à apprendre
Towards the end of the evening
sporządzić listę rzeczy do zrobienia na następny dzień
commencer à apprendre
make a to-do list for the next day
zadania / zadania
commencer à apprendre
assignments/tasks
oprzeć mój harmonogram na jego
commencer à apprendre
base my schedule off of his
satysfakcjonujące uczucie
commencer à apprendre
a rewarding feeling
samodyscyplina i motywacja do zadań, które należy wykonać
commencer à apprendre
self-discipline and motivation for the tasks that need to be done
rozpraszają się różnymi rzeczami, takimi jak
commencer à apprendre
get distracted by a number of things like
suszarka gaśnie skonczy prace
commencer à apprendre
the drier goes off
złóż każdą część garderoby
commencer à apprendre
fold every piece of clothing
przed przejściem do następnego zadania
commencer à apprendre
before moving on to the next task
Czysto, schludnie i wygodnie
commencer à apprendre
Clean, neat, and comfortable
mieć czas na rozpieszczanie
commencer à apprendre
have self-pampering time
trzeba powiedzieć, co ma robić i zarządzać nim przez kogoś innego, aby pracować wydajnie
commencer à apprendre
need to be told what to do and managed by someone else in order to work efficiently
poświęcam mój czas dla mojej rodziny
commencer à apprendre
sacrifice my time for my family
poświęcam mój czas dla mojej rodziny
commencer à apprendre
sacrifice my time for my family
po długim dniu pracy
commencer à apprendre
after a long day of work
zepsute dziecko, rozpieszczone
commencer à apprendre
spoilt child
marszczyć brwi na twój wybór
commencer à apprendre
frown upon your choice
przygnebic cie
commencer à apprendre
get you down (idiom)
nie pozwol sie przygnebic
commencer à apprendre
Don’t let these negative people get you down.
ma określone umiejętności i siłę woli
commencer à apprendre
has the set skills and willpower
małżonek (formalny)
commencer à apprendre
spouse (formal)
pozostać aktywnym trochę
commencer à apprendre
stay active quite a bit
włożyć jeden ładunek prania
commencer à apprendre
put in one load of laundry
załadować zmywarkę
commencer à apprendre
load dishwasher
niewiele osiągnął
commencer à apprendre
accomplished very little
zanim mój mąż wrócił do domu wczesnym popołudniem
commencer à apprendre
before my husband got home in the early afternoon
felOVERWHELMED
commencer à apprendre
feel OVERWHELMED
dzieci są mniej marudne
commencer à apprendre
kids are less whiny
modlitwa
commencer à apprendre
prayer
dużo czasu na odpoczynek
commencer à apprendre
plenty of time to rest
działać dokładnie zgodnie z planem
commencer à apprendre
run exactly as planned
przestrzeganie elastycznego harmonogramu zapewnia stabilność
commencer à apprendre
following a flexible schedule provides stability
wszystko idzie gładko
commencer à apprendre
everything goes smoothly
harmonogram jest zbyt napięty i sztywny
commencer à apprendre
schedule is too packed and rigid
mam innego brata (śpiewaj)
commencer à apprendre
i have another brother (sing)
mam innych braci (pl
commencer à apprendre
i have other brothers(pl)
mój / twój drugi brat (tutaj tylko brother bez s)
commencer à apprendre
my/ your other brother (tutaj tylko brother bez s)
mają wielki wpływ na dzieci
commencer à apprendre
have great influence ON children
wsiadać / wysiadać z autobusu
commencer à apprendre
get on/ off a bus
dowiedziałem się o tym od mojej matki
commencer à apprendre
i learned ABOUT from my mother
wykształcony ... uprzejmy
commencer à apprendre
educated... polite
zabytki, zabytki
commencer à apprendre
monuments, sights
umów się na ten weekend
commencer à apprendre
have arrangement for this weekend
organizuję wycieczkę
commencer à apprendre
i am arranging a trip
przypomnij mi o zrobieniu czegoś
commencer à apprendre
remind me to do something
przypomnij coś / ten pierścień przypomina mi moją geandmę
commencer à apprendre
remind of sth/ this ring remind me of my geandma
to samo co ja / moje miasto
commencer à apprendre
the same as me/ my city
pozostaje taki sam, jak 20 lat temu
commencer à apprendre
it remains the same as it was 20 years ago
pozbyć się czegoś (uprzatnac)
commencer à apprendre
get rid of something
dużo rzeczy (rzeczy)
commencer à apprendre
a lot of stuff(things)
chcę się pozbyć mojej starej sofy
commencer à apprendre
i want to get rid of my old sofa
opowiedz historię
commencer à apprendre
retell the story
odcinki lub seriale
commencer à apprendre
episodes or series
bieżące wydarzenia
commencer à apprendre
current affairs
gatunek ['ʒɑnrə]
commencer à apprendre
genre ['ʒɑnrə]
pokaz gotowania
commencer à apprendre
cookery show
płytki (uproszczony) telewizor
commencer à apprendre
shallow (simplistic) tv
nudne, nudne, monotonne
commencer à apprendre
dull, boring, monotonous
blahy bagatelny
commencer à apprendre
trivial, banal tv
stronniczy, dyskryminujący
commencer à apprendre
biased, discriminatory
teleturniej
commencer à apprendre
game show
otwarty, tolerancyjny (tv uczacy czegos)
commencer à apprendre
broad-minded, tolerant
Nie mogłem się powstrzymać
commencer à apprendre
I couldn't resist the urge
Szef ponaglal robotników do dokończenia projektu tego dnia
commencer à apprendre
The boss urged the workers to finish the project that day
był kompletnym nonsensem
commencer à apprendre
was utter nonsense
ktoz tak powiedział?
commencer à apprendre
whoever said so?
Odrobiłem pracę domową! Podobał mi się prezent, który mi dałeś! Dzwoniłam do ciebie wczoraj!
commencer à apprendre
I did do my homework! I did like the present you gave me! I did call you yesterday!
- On nie przyjdzie na naszą imprezę. "Ja też nie.
commencer à apprendre
"He's not coming to our party." "Me neither.
przypominać, być podobnym
commencer à apprendre
resemble
zaangażowany w
commencer à apprendre
involved in
Mam nadzieję, że ta pogoda się utrzyma
commencer à apprendre
I hope this weather will hold up
odbiera telefon
commencer à apprendre
she answer her phone
ankietowanych / Nie przygladaj mi mnie w ten sposób
commencer à apprendre
surveyed / Don't survey me like that
dostać mnóstwo rzeczy
commencer à apprendre
get loads of stuff
być niezbędnym do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
be essential to do sth
nie byłoby to wymagane
commencer à apprendre
it would not requiere too...
wydany w 2020 roku
commencer à apprendre
released in 2020
fabuła dotyczy ... - a
commencer à apprendre
the plot involves ... – a...
akcja filmu rozgrywa się w różnych miejscach
commencer à apprendre
the film is set in variety of location
działając również na bardzo wysokim poziomie
commencer à apprendre
the acting us also of a very high standard
olśniewający i niezapomniany występ
commencer à apprendre
a dazzling and memorable performance
lubię film akcji
commencer à apprendre
be keen on action films
będzie cię trzymał na skraju twojego siedzenia do samego końca
commencer à apprendre
it will have you on the edge of your seat until the very end
krawędź czegoś granica
commencer à apprendre
the edge of something
wykres kolumnowy
commencer à apprendre
bar chart
diagram kołowy
commencer à apprendre
pie chart
główne cechy i zalety
commencer à apprendre
main features and benefits
ogólny wygląd / wynik /
commencer à apprendre
overall look/ score/
jest mniej prawdopodobne / Jest prawdopodobne, że / Prawdopodobnie przybędą późno
commencer à apprendre
be less likely to/ It is likely that/ They will likely arrive late
opisać ogólnie
commencer à apprendre
describe in general
porównaj bardziej szczegółowo
commencer à apprendre
compare in more details
mieć prawdziwą obsesję na punkcie
commencer à apprendre
be truly obsessed with
Nieszkodliwa zabawa
commencer à apprendre
harmless fun
zdecydowana większość ludzi
commencer à apprendre
the vast majority of people
wielbić różnych bogów / celebrytów
commencer à apprendre
worship different gods/ celebrities
nie wydaje się to powodować żadnej szkody
commencer à apprendre
this does not appear to do any harm
są bardziej narażone na depresję i lęk.
commencer à apprendre
are more at risk from depression and anxiety.
ubóstwiać kobiecą gwiazdę
commencer à apprendre
idolise a female star
uważają za doskonałe
commencer à apprendre
they consider to be perfect
nadmierne popisywanie się
commencer à apprendre
excessive showing off
znacznie więcej / mniej
commencer à apprendre
significantly more /fewer
być zawarte w próbie
commencer à apprendre
be included in the sample.
wszystko mi jedno, / kaprysny
commencer à apprendre
I’m not fussed/ fussy
mogą być bezwzględnymi, samolubnymi pracoholikami
commencer à apprendre
are liable to be ruthless, self-seeking workaholics
Tworzą katastrofalne wzory do naśladowania
commencer à apprendre
They make disastrous role models
lubić coś
commencer à apprendre
be fond of sth
zapomniało mi się
commencer à apprendre
it slipped my mind
nie móc czegoś znieść
commencer à apprendre
can't bear anything
przygnębiony
commencer à apprendre
dejected
czy masz ochote?
commencer à apprendre
do you feel like
dlaczego? jak to mozliwe?
commencer à apprendre
how come?
nie mam pojęcia
commencer à apprendre
i haveno clue
czestuj sie
commencer à apprendre
help youself
nie mogę się doczekać...
commencer à apprendre
i can’t wait to...
a to pech szkoda
commencer à apprendre
that’s to bad
jestem ci winien przeprosiny
commencer à apprendre
i owe you an apology
dopilnuj, żeby to bylo zrobione
commencer à apprendre
see that it’sdone
telefon był zajęty
commencer à apprendre
the phone was engaged
z kim rozmawiałeś?
commencer à apprendre
who were you talking to?
nie poszedłem wirk z powodu choroby
commencer à apprendre
i didn’t go to wirk due to i was ill
śmieszne = zabawne / zabawne = przyjemne
commencer à apprendre
funny= amusing/ fun= enjoyable
okrutny
commencer à apprendre
hularious
to zależy od ciebie = ty decydujesz
commencer à apprendre
it is up to you= you decide
podjąć środki w celu
commencer à apprendre
take measures to
ma ochotę na coś (słodkiego)
commencer à apprendre
have a craving for something (slodkiego)
zakrywac cos
commencer à apprendre
obscure/ obskjo
upiększyć historię, marzenie, plan / impas
commencer à apprendre
embellish story, dream, plan / imbelisz
wysiąść (autobus, pociąg, samolot)
commencer à apprendre
get off(bus, train, airplane)
wysiąść (budynek, taksówka, tutaj)
commencer à apprendre
get out off (the car, building, the taxi, here)
Wielu z nas będzie musiało zaciągać pożyczki i je spłacać.
commencer à apprendre
Many of us will have to take out loans and pay them back.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.