słówka - Do your best

 0    210 fiche    adaj5
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Uczęszczać na zajęcia uniwersyteckie / być obecnym na lekcji
commencer à apprendre
attend university/a lesson
zbierać informacje (na temat czegoś)
commencer à apprendre
do research (into sth)
uzyskiwać dobre wyniki (na egzaminach)
commencer à apprendre
do well (in exams)
szkoła aktorska
commencer à apprendre
drama school
zrezygnować z kursu/ przedmiotu
commencer à apprendre
drop a course/a subject
Model edukacji
commencer à apprendre
education model
pedagog, nauczyciel
commencer à apprendre
educator
nie zdać egzaminu/ nie zaliczyć przedmiotu
commencer à apprendre
fail an exam/ a subject
dostawać dobre/ najlepsze oceny
commencer à apprendre
get good/top marks
charakter pisma
commencer à apprendre
handwriting
Rozwijać karierę zawodową
commencer à apprendre
have/ pursue a career
(Wysoki) standard edukacji
commencer à apprendre
(high) standard of education
uczyć się aktywnie
commencer à apprendre
learn in an active way
osoba ucząca się
commencer à apprendre
learner
trudność w uczeniu się
commencer à apprendre
learning disorders
mentor, być dla kogoś mentorem
commencer à apprendre
mentor
zdać egzamin
commencer à apprendre
pass an exam
wzajemne uczenie się w grupie rówieśniczej
commencer à apprendre
peer-teaching
lekcja
commencer à apprendre
period
rozwiązanie problemów
commencer à apprendre
problem-solving
Uczyć się do egzaminów
commencer à apprendre
revise for exams
harmonogram uczenia się (do egzaminu)
commencer à apprendre
revision timetable
dyrekcja szkoły
commencer à apprendre
School management
nie podejść do egzaminu/ nie przyjść na lekcje/ zrezygnować z nauki przedmiotu
commencer à apprendre
skip an exam/ a lesson/ a subject
Rzecznik/ rzeczniczka (klasy)
commencer à apprendre
spokesperson (for a class)
Rozpowszechniać idee
commencer à apprendre
spread ideas
przedstawiciel/ przedstawicielka uczniów/ studentów
commencer à apprendre
student representative
zapisać się na kurs/ podejść do egzaminu/ wziąć lekcje/ zacząć uczyć się przedmi
commencer à apprendre
take a course/ an exam/ a lesson/ a subject
brać udział w ćwiczeniach (interraktywnych)
commencer à apprendre
take part in (interactive) activities
wykorzystywać źródło wiedzy
commencer à apprendre
tap into a resource
nauczyć się czegoś samemu
commencer à apprendre
teach yourself sth
praca zespołowa
commencer à apprendre
teamwork
intensywnie się uczyć
commencer à apprendre
train hard
wolontariusz/wolontariuszka
commencer à apprendre
volunteer
oszukiwać, ściągać
commencer à apprendre
cheat
skarżyć się nacoś
commencer à apprendre
complain about something
Zachowanie zakłócające spokój
commencer à apprendre
disruptive behavior
przeszkadzać
commencer à apprendre
disturb
Wiercić się
commencer à apprendre
fidget
popadać w kłopoty
commencer à apprendre
Get into trouble
być cicho, siedzieć spokojnie
commencer à apprendre
keep still
uważać na lekcji
commencer à apprendre
pay attention in class
bez nadzoru
commencer à apprendre
unsupervised
Przestrzeganie przestrzenne
commencer à apprendre
3d perception
Z podejściem analitycznym
commencer à apprendre
analytic
bystry, inteligentny, uzdolniony
commencer à apprendre
brainy/bright/sharp/intelligent
ambitny, lubiący rywalizacja
commencer à apprendre
competitive
Ciekawość
commencer à apprendre
Curiosity
Zaciekawiony
commencer à apprendre
Interested/ curious
Intelektualista
commencer à apprendre
deep thinker
Zdecydowany, zdeterminowany
commencer à apprendre
single-minded, determined
pilny, staranny
commencer à apprendre
diligent
dawać z siebie wszystko
commencer à apprendre
do your best
dominacja (lewej półkuli mózgu)
commencer à apprendre
dominace (of the left hemisphere)
żądny wiedzy
commencer à apprendre
eager to learn
pełen entuzjazmu
commencer à apprendre
enthusiastic
wyróżniać się czymś
commencer à apprendre
excel at sth
znaleźć właściwe słowa
commencer à apprendre
find the right words
Talent do czegoś
commencer à apprendre
gift for sth
Dobry w czymś
commencer à apprendre
Good at something
Pracowity
commencer à apprendre
hard-working
Niezdolny do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
incapable of doing sth
Dociekliwy
commencer à apprendre
inquisitive
(wrodzona) umiejętność robienia czegoś
commencer à apprendre
(Innate) ability to do something
Logiczny sposób myślenia
commencer à apprendre
Logical way of thinking
Motywować
commencer à apprendre
Motivate
Naturalna skłonność
commencer à apprendre
natural inclination
Silną wewnętrzna motywacja
commencer à apprendre
self-motivated
mieć problemy z (matematyką)
commencer à apprendre
struggle with (maths)
Pilny, sumienny
commencer à apprendre
studious
Głód wiedzy
commencer à apprendre
Thirst for knowledge
Osoba elokwentna
commencer à apprendre
communicator
Lubiący współpracę
commencer à apprendre
cooperative
Bezstronny
commencer à apprendre
fair-minded
Fajny, Wesoły
commencer à apprendre
fun to be with
Lubiące zabawę
commencer à apprendre
fun-loving
Towarzyski
commencer à apprendre
gregarious/sociable
Twardo stąpać po ziemi
commencer à apprendre
have one’s feet on the ground
Wiedzieć, co jest najważniejsze
commencer à apprendre
have one’s priorities straight
Zróżnicowany
commencer à apprendre
level-headed
Uparty, wytrwały
commencer à apprendre
persistent
cechy charakteru
commencer à apprendre
personal qualities
lubiany
commencer à apprendre
popular
Pozytywne nastawienie do życia
commencer à apprendre
positive outlook on life
pewny siebie
commencer à apprendre
self-confident
rozsądny
commencer à apprendre
sensible/rational
mówić, co się myśli
commencer à apprendre
speak one’s mind
lubiący sport
commencer à apprendre
sporty
taktowny
commencer à apprendre
tactful
osoba umiejąca pracować w zespole
commencer à apprendre
team-player
zorganizowany
commencer à apprendre
well-organised
Odczuć ulgę
commencer à apprendre
be relieved
Zdezorientowany
commencer à apprendre
Confused
sfrustrowany
commencer à apprendre
frustrated
Stracić panowanie nad soba
commencer à apprendre
Lose one's temper
Przestraszony
commencer à apprendre
scared
przerażony
commencer à apprendre
terrified
ufać
commencer à apprendre
trust
zasmucony (myślą o zrobieniu czegoś)
commencer à apprendre
upset (at the thought of doing sth)
wspierać
commencer à apprendre
be supportive
impreza dobroczynna/towarzyska/na rzecz ochrony środowiska
commencer à apprendre
charity/social/environmental event
rozmawiać, gawędzić
commencer à apprendre
chat
grono przyjaciół/znajomych
commencer à apprendre
circle of friends
nawiązywać relacje
commencer à apprendre
form relationships
Kontakty z ludźmi
commencer à apprendre
interaction with other people
dusza towarzystwa
commencer à apprendre
life and soul of the party
polegać na kimś
commencer à apprendre
rely upon somebody
(Najwcześniejsze) wspomnienie
commencer à apprendre
(earliest) memory
Zachować dobrą pamięć
commencer à apprendre
Keep a good memory
Stracić pamięć
commencer à apprendre
lose your memory
Pamiętny
commencer à apprendre
Memorable
Nauczyć się na pamięć
commencer à apprendre
memorise
pamiętać coś ze szczegółami
commencer à apprendre
recall/ remember sth vividly/ in detal
pamiętać, żeby coś zrobić / zapomnieć coś zrobić
commencer à apprendre
remember/ forget to do sth
Pamiętać/ zapomnieć, że się coś robiło
commencer à apprendre
remember/forget doing sth
Wylecieć komuś z pamięci
commencer à apprendre
slip one's mind
podziwiać
commencer à apprendre
admire
wydawać się być...
commencer à apprendre
appear to be...
doceniać, cenić sobie
commencer à apprendre
appreciate
Zakładac
commencer à apprendre
assume
Sądząc po czymś
commencer à apprendre
based on/judging by sth
być uważanym za
commencer à apprendre
be regarded as
oczywisty
commencer à apprendre
obvious/clear
ewidentnie, najwyraźniej
commencer à apprendre
clearly
wywnioskować
commencer à apprendre
conclude
wniosek
commencer à apprendre
conclusion
polecić (z przekonaniem)
commencer à apprendre
(confidently) recommend/make a (strong) recommendation
potwierdzić
commencer à apprendre
confirm
uważać kogoś za...
commencer à apprendre
consider sb to be...
Biorąc pod uwagę
commencer à apprendre
considering
Wziąć udział w dyskusji
commencer à apprendre
contribute to a discussion
niezbędny/decydujący
commencer à apprendre
crucial/vital
(nie) zgadzać się
commencer à apprendre
(dis)agree
wahać się
commencer à apprendre
hesitate
wydaje się, że.../ wygląda na to, że...
commencer à apprendre
it serns/looks as if/as though
nominować
commencer à apprendre
nominate
osoba nominowana
commencer à apprendre
nominee
zauważać
commencer à apprendre
notice
punkt widzenia
commencer à apprendre
point of view
udowodnić
commencer à apprendre
prove
zdać sobie sprawę
commencer à apprendre
realise
robi wrażenie
commencer à apprendre
strike
sugerować
commencer à apprendre
suggest
odpowiedni/ doskonały/ chętny kandydat
commencer à apprendre
suitable/excellent/willing candidate
wszystko wskazuje na to, że
commencer à apprendre
the chances are that...
nadrabiać zaległości w czymś
commencer à apprendre
catch up on sth
sprawiać wrażenie kogoś/ czegoś, wydawać się kimś/ czymś
commencer à apprendre
come across as sb/sth
zlikwidować coś
commencer à apprendre
do away with sth
wyremontować coś
commencer à apprendre
do sth up
zalegać (z pracą domową)
commencer à apprendre
fall behind (with your homework)
zabierać się za (pracę domową)
commencer à apprendre
get on with (your homework)
oddać, wręczyć (nauczycielowi pracę domową)
commencer à apprendre
hand in (an assignment)
spędzać czas (ze znajomymi)
commencer à apprendre
hang out (with friends)
cieszyć się na (nowe wyzwania)
commencer à apprendre
look forward to (new challenges)
proponować coś
commencer à apprendre
put sth forward
odkładać coś na później
commencer à apprendre
put sth off
wyruszyć do
commencer à apprendre
set off for
zaaranżować coś
commencer à apprendre
set sth up
chłonąć (wiedza)
commencer à apprendre
soak up (knowledge)
dostęp do czegoś
commencer à apprendre
access to something
dokładnie, precyzyjnie
commencer à apprendre
accurately
sąsiednie, przyległy
commencer à apprendre
adjoining
atut, plus, zaleta
commencer à apprendre
asset
unikać zrobienia czegoś
commencer à apprendre
avoid doing something
Być w coś zaangażowany, uczestniczyć w czymś
commencer à apprendre
Be involved in something
obecny, aktualny
commencer à apprendre
current
Robić krzywdę
commencer à apprendre
Do harm
dramat
commencer à apprendre
drama
pełen napięcia
commencer à apprendre
dramatic
Udramatyzować
commencer à apprendre
Dramatise
umożliwić komuś zrobienie czegoś
commencer à apprendre
enable sb to do sth
oczekiwać, że ktoś coś zrobi
commencer à apprendre
expect sb to do something
znany, znajomy
commencer à apprendre
familiar
zaznajomić, zapoznać
commencer à apprendre
familiarise
zażyłość
commencer à apprendre
familiarity
zmusić/ skłonić kogoś do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
force sb to do something/ make sb to do sth
spełnić czyjeś życzenia
commencer à apprendre
fulfil one’s wish
zapoczątkować, zainicjować
commencer à apprendre
initiate
Inspiracja
commencer à apprendre
Inspiration
Inspirowany czyms
commencer à apprendre
Inspired by something
nie przestawać czegoś robić
commencer à apprendre
keep doing sth
Leworęczny
commencer à apprendre
left-handed
Osoba leworęczna
commencer à apprendre
Left-hander
Pozwolić komuś coś zrobić
commencer à apprendre
Let sb do something
Zdołać coś zrobić
commencer à apprendre
manage to do sth
jak najmniej inwazyjny
commencer à apprendre
minimally invasive
przestarzały
commencer à apprendre
outdated
osobisty
commencer à apprendre
personal
spersonalizować
commencer à apprendre
personalise
osobiście
commencer à apprendre
personally
wiadomość
commencer à apprendre
piece of news
osiągnąć cel
commencer à apprendre
reach one's goal
rozpoznawalny
commencer à apprendre
recognizable
rozpoznać
commencer à apprendre
recognize
uznanie
commencer à apprendre
recognition
zastąpić
commencer à apprendre
replace
reprezentować
commencer à apprendre
represent
przełomowa praca
commencer à apprendre
revolutionary work
restrukturyzacja
commencer à apprendre
shake-up
o dziwo
commencer à apprendre
surprisingly
wymienić, zamienić
commencer à apprendre
swap
zmierzyć się z czymś
commencer à apprendre
tackle sth
zwykle coś robić
commencer à apprendre
tend to do sth
zagrożenie
commencer à apprendre
threat
naciskać, by ktoś coś zrobił
commencer à apprendre
urge sb to do sth
naczynie
commencer à apprendre
vessel
wizja
commencer à apprendre
vision
wizualny
commencer à apprendre
visual
wizualizować
commencer à apprendre
visualise
tracić czas na robienie czegoś
commencer à apprendre
wasting time doing something

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.