si si bella

 0    249 fiche    kasiaborawska8
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question
réponse

acomplish

apparently

świadomy czegoś
commencer à apprendre
aware of something

zawracać sobie czymś glowę
commencer à apprendre
bother with somethingobliged
anticipation

to resign from

uważa się, że ma
commencer à apprendre
deemed to have


assumptions

constraints
limitations / restrictions

deposition

wewnątrzkomórkowe
commencer à apprendre
intracellular

stretch
section / segment


rule out
exclude / to take out of equation

void
invalidate / nullify / outlaw / overrule / recall / revoke

assertion

indicate
point out

mesmerising

skłonność do
commencer à apprendre
tendency to

skłonność do przesady
commencer à apprendre
exaggeration

wywyższać się nad kimś
commencer à apprendre
exalt

wyłaniać się
commencer à apprendre
emerge

pozbawiony czegoś
commencer à apprendre
devoid of something

natknąć się na coś
synonim- come across smth
she stumbled across these documents in the office yesterday.
commencer à apprendre
stumble across/into/upon
ona natknęła się na te dokumenty wczoraj w biurze.

exaggerate

prawdziwy
prawdziwy wysiłek
commencer à apprendre
genuine
genuine effort

owijać w bawełnę
commencer à apprendre
beating around the bush

christening/ baptism

niepomny z / do czegoś
commencer à apprendre
oblivious of/to something

tucked in


punkt orientacyjny
commencer à apprendre
landmark

przedsięwzięcie
commencer à apprendre
undertaking

elusive

decay

discrepancy

orderliness

airworthy

wywnioskować
synonim deduce
commencer à apprendre
infer

pomijając, abstrahując od (przysłówek)
commencer à apprendre
aside, apart from (adverb)

pomijajac, abstrahujac od
commencer à apprendre
omitting, disregarding from

w porownaniu do
commencer à apprendre
in comparison to the

zawdzięczać coś komuś
commencer à apprendre
owe something to someone


numb

dojść do siebie po chorobie
commencer à apprendre
perk up

otitis

bruised

rozwalać się, wylegiwać
lounge
commencer à apprendre
sprawl

zbierać, gromadzić
commencer à apprendre
gather

proverb

opluć (kogoś/coś)
commencer à apprendre
spit (someone / something)

abandon

engulf
absorb


przyczynić się
commencer à apprendre
contribute


jednyny/ wyłączny
commencer à apprendre
sole


evaporate

flawed
defective

rumień wędrujący
commencer à apprendre
Erythema migrants

litość, współczucie, miłosierdzie
commencer à apprendre
pity, compassion, mercy

zawieszać
The detached cells are then resuspended in fresh growth medium
commencer à apprendre
suspend
odczepione komórki są następnie zawieszane w medium komórkowym

shield
preserve

zapalenie opon mózgowych
commencer à apprendre
meningitis

osiągnąć sukces
commencer à apprendre
succeed

uncertaintykończyna
np noga slonia
commencer à apprendre
limbciągnąć/ wlec
commencer à apprendre
dragged

dragged off

chaotyczny/ bajda
commencer à apprendre
rigmaroleintimidating


podbić, zdobywać
commencer à apprendre
conquer

dispose of
get rid of


ujmujący, czarujący, sympatyczny
commencer à apprendre
engaging

przygnębiony, ponury
commencer à apprendre
dejected, gloomy


przyswoić sobie
commencer à apprendre
assimilate/ adopt

disdain
contempt /scorn

calamities

potknąć się / błądzić
commencer à apprendre
stumble

zahaczać/ mocno chwytać
commencer à apprendre
grapple

radzić sobie z czymś
commencer à apprendre
cope with sth


leisurely
calmly

łatwa rzecz do osiągnięcia
commencer à apprendre
breeze

instantly

giętki / plastyczny
commencer à apprendre
malleable

prawdziwy, autentyczny
commencer à apprendre
genuine

admonish
abide

wpadka, potknięcie
commencer à apprendre
bummer

rozbudowa, rozwój
commencer à apprendre
expansion

przewidzieć / zakładać
commencer à apprendre
envisage
envision / foresee

interlace

wyraz / ekspresja
commencer à apprendre
expression
formulation

abundance

individual

istotny / trafny
commencer à apprendre
relevant

appeased
contented

proficient

zapuszczone/zaniedbany
commencer à apprendre
shabby

aggravate
exacerbate

spoiled


troskliwość, uwaga
commencer à apprendre
heed
solicitude

disguise


rozchodzić się (w różnych kierunkach), rozprzestrzeniać się, rozbiegać się
commencer à apprendre
diverge

swoboda / dowolność
commencer à apprendre
latitude


dzielny, odważny
commencer à apprendre
valiant
courageous

śmiały
smiały ruch
commencer à apprendre
bold
bold move

understandable

turmoil
guys stop arguing! you are creating a turmoil here!

gwar / zgiełk
krzątać się
commencer à apprendre
bustle
bustle about - The cheerleaders bustled about excitedly before their performance

wywierać np. wpływ na coś
commencer à apprendre
exert

uderzać, trafiać
commencer à apprendre
strike

z grubsza, mniej więcej
commencer à apprendre
Roughlyinavitable

ancestor
progenitor

oddalony / zdalny
commencer à apprendre
remote


gleam

levigate

utorować drogę
commencer à apprendre
pave the way

stutter

rozwiać
rozwiać obawy
commencer à apprendre
dispel
dispel all the fears

rozproszyć, rozproszyć
commencer à apprendre
scatter, disperse
prism scatters light.

amend
alter

draw
derive / scoopfenced off

underneath, Beneath

półprzezroczysty
commencer à apprendre
translucent

pochlebiać komuś
commencer à apprendre
flatter someone
adulate / blandish

nadmierny
nadmiar
commencer à apprendre
excessive
excess

służalczy, uczynny, pomocny
commencer à apprendre
obsequious
servile

obedient
docile / amanable

submissiveintensywny, mocny, silny
commencer à apprendre
robust

fulfilled

impression

ogromny, olbrzymi, wspaniały
commencer à apprendre
tremendous

słabnąć, zmniejszać, kurczyć
commencer à apprendre
dwindle

dramatically

simultaneously


podniecenie / poruszenie / niepokój
commencer à apprendre
agitation

nadrobić zaległości
commencer à apprendre
catch up on backlog

zalega z opłacaniem
commencer à apprendre
be in arrears with payment

redundant
superfluous / unnecessary


zapalenie pecherza
commencer à apprendre
cystitis

entitle

droczyć się z kimś
commencer à apprendre
tease someone

czuwać
czuwać nad nieboszczykiem
commencer à apprendre
keep vigil
keep vigil over the departed

departed

adequate

acceptance

sprzyjać czemuś
pogoda nie sprzyja dobremu humorowi
commencer à apprendre
aid something
the weather doesnt aid good mood

sprzyjać czemuś
commencer à apprendre
favor something / be conductive to smth / be favourable to smth / conduce to smth

loiter
wander / gad around


zaszyć się (gdzieś)
commencer à apprendre
hole up
lay up

nachylenie / pochylać się
commencer à apprendre
slope

wnikliwy, bystry
commencer à apprendre
subtle

głeboki / gruntowny / wnikliwy
commencer à apprendre
profound


marvelous

seedily / fuzzily

fix something up
arrange smth with sb

superficial
shallow

ameliorate
amend

tilted / cockeyed

nadużywać, molestować, obrażać
commencer à apprendre
abuse
he asbused me without any reason

literally


jęczeć/ narzekać
commencer à apprendre
moan

farewell valediction

blast off


odmawianie/ odprawianie
commencer à apprendre
rebuffing

sustain
maintain / keep up somethng


konfiskata / zawładnięcie
commencer à apprendre
seizure


oporny, odporny
commencer à apprendre
refractory

gwałtowny spadek, załamanie
commencer à apprendre
plunge

spadać gwałtownie / rzucać się
commencer à apprendre
plunge

sączyć / cieknąć / kapać
commencer à apprendre
trickle

początkowo / na początku
commencer à apprendre
initially / at first

suffice

cal / posuwać się wolno
commencer à apprendre
inch

wydalenie, wyrzucenie, usunięcie
commencer à apprendre
expulsion
expulsion of fluid

ejaculation

involuntary

contraction

przedstawiać/pokazywać/obrazować
commencer à apprendre
depict
He vividly depicted the whole event.


znęcac się / zastraszać
commencer à apprendre
bully

Podłączenie/spotykać się
commencer à apprendre
hookup

objąć / uściskać / przyjmować
commencer à apprendre
embrace

to play something out
play this situation out carefully

minuscule

upierać się / utrzymywać się
commencer à apprendre
persist
stop persisting! / instist

arousal
excitement

concordance
in concordance with my own feelings

consistent

rozprawiać (o czymś) / rozprawa
commencer à apprendre
discourse

bezapelacyjnie, zdecydowanie
commencer à apprendre
authoritatively
decisively

spirited

homogeneity

simultaneously

dążyć/ usiłować
try hard to do or achieve smth
commencer à apprendre
endeavor
an endeavour to reduce serious consequences

composition

neglect
disoblige / make light of smth


prejudice
He has a prejudice against people from different countries

rzucić okiem na coś
commencer à apprendre
glance at sth


marvelous


aptitude

predominantly

nadawać np. nową funkcję
commencer à apprendre
confer
The genetic defect leading to Huntington's disease may not necessarily eliminate transcription, but may confer a new property on the mRNA or alter the function of the protein

rehabilitować się/ kompensować/ odkupić winy
commencer à apprendre
redeem
Casting famous actors wasn't enough to redeem bad screenplay

przeskoczyć/ skok / duży wzrost wartości
commencer à apprendre
leap
Our investment was a leap into the darkness but it was worth itVous devez vous connecter pour poster un commentaire.