Pytania różne

 0    52 fiche    abialecka2307
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Co będziesz dzisiaj robić?
commencer à apprendre
What are you going to do today?
Co dzisiaj robiłeś?
commencer à apprendre
What did you do today?
Czy lubisz to robić?
commencer à apprendre
Do you like doing it?
Czy wierzysz w to?
commencer à apprendre
Do you believe it?
Czy to ci sie podoba?
commencer à apprendre
Do you like it?
Co sądzisz na ten temat?
commencer à apprendre
What do you think about it?
Czy też tak uważasz?
commencer à apprendre
Do you think so too?
Jak zamierzasz spędzić wakacje?
commencer à apprendre
How are you going to spend your vacation?
Czy chciałabyś pójść do kina?
commencer à apprendre
Would you like to go to the cinema?
Czy chciałbyś napić sie trochę wody?
commencer à apprendre
Would you like to drink some water?
Czy chciałabyś mieć dom na wsi?
commencer à apprendre
Would you like a house in the countryside?
Jak często chodzisz na zakupy?
commencer à apprendre
How often do you go shopping?
Czy to ci sie podobało?
commencer à apprendre
Did you like it?
Kiedy pójdziesz do kina?
commencer à apprendre
When will you go to the cinema?
Kiedy wróciłeś do domu?
commencer à apprendre
When did you get home?
Kiedy wyjechałeś do pracy?
commencer à apprendre
When did you leave for work?
Czy on powinien to zrobić?
commencer à apprendre
Should he do that?
I co stało się później?
commencer à apprendre
So what happened next?
Kto to jest? To mój brat.
commencer à apprendre
Who is this? This is my brother.
Dlaczego mnie pytasz?
commencer à apprendre
Why are you asking me?
Kiedy odjeżdża pociąg?
commencer à apprendre
When does the train leave?
Co ty mówisz? Nie wierzę ci.
commencer à apprendre
What are you saying? I do not believe you.
Które miejsca są nasze?
commencer à apprendre
Which places are ours?
Gdzie jest łazienka?
commencer à apprendre
Where's the bathroom?
Ile jest krzeseł w kuchni?
commencer à apprendre
How many chairs are there in the kitchen?
Ile razy to zrobiłeś?
commencer à apprendre
How many times have you done this?
Ile kosztuje ten rower?
commencer à apprendre
How much does this bike cost?
Jaka jest dzsiaj data?
commencer à apprendre
What's the date today?
Czy ty uważasz tak samo?
commencer à apprendre
Do you think the same?
Czy zgadasz się z nią?
commencer à apprendre
Do you agree with her?
Czy kiedykolwiek byłeś we Francji?
commencer à apprendre
Have you ever been to france?
Czy kiedykowiek jadłeś krewetki?
commencer à apprendre
Have you ever eaten shrimp?
Co zamierzasz robić latem?
commencer à apprendre
What are you going to do in the summer?
Gdzie zamierzasz spędzić wakacje?
commencer à apprendre
Where are you going to spend your vacation?
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
commencer à apprendre
Can I pay with a credit card?
Czy bałbyś się pójść tam?
commencer à apprendre
Would you be afraid to go there?
Czy chciałbyć iść na spacer?
commencer à apprendre
Would you like to go for a walk?
Czy mógłbyś to powtórzyć?
commencer à apprendre
Could you repeat that, please?
Ile kosztuje bilet?
commencer à apprendre
How much is the ticket?
Czy mogę tutaj zjeść coś dobrego?
commencer à apprendre
Can I eat something good here?
Która jest godzina?
commencer à apprendre
What time is it?
O której godzinie odjeżdża autobus?
commencer à apprendre
What time does the bus leave?
O której godzinie odpływa ta łódź?
commencer à apprendre
What time does this boat leave?
Co ty robisz teraz?
commencer à apprendre
What are you doing now?
Co chciałbyś dzisiaj robić?
commencer à apprendre
What would you like to do today?
Jak spędziłeś dzisiajszy dzień?
commencer à apprendre
How did you spend your day today?
Czy zabierzesz nas na tamtą wyspę?
commencer à apprendre
Will you take us to that island?
Ile kosztuje ta podróż na wyspę?
commencer à apprendre
How much is this trip to the island?
Czy masz tani pokój dla nas?
commencer à apprendre
Do you have a cheap room for us?
Dlaczego to jest takie drogie?
commencer à apprendre
Why is it so expensive?
Do której godziny możemy tu zostać?
commencer à apprendre
Until what time can we stay here?
O której godzinie będziemy wracać?
commencer à apprendre
What time will we be back?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.