PS_Lesson # 4_A new project

 0    49 fiche    ewaspisak4
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
working hours
commencer à apprendre
godziny pracy
a responsibility
commencer à apprendre
odpowiedzialność
This is my responsibility.
commencer à apprendre
To moja odpowiedzialność.
responsible
commencer à apprendre
odpowiedzialny
I am responsible for quality.
commencer à apprendre
Jestem odpowiedzialny za jakość.
a scope of responsibility
commencer à apprendre
zakres odpowiedzialności
We have a good feedback about you.
commencer à apprendre
Mamy o Tobie dobrą opinię.
a foreign language
commencer à apprendre
język obcy
It's hard to understand French accent.
commencer à apprendre
Trudno zrozumieć francuski akcent.
I can feel the pressure.
commencer à apprendre
Czuję presję.
I have the biggest experience.
commencer à apprendre
Mam największe doświadczenie.
a pay rise
commencer à apprendre
podwyżka
in Europe
commencer à apprendre
w Europie
He has bigger experience in quality.
commencer à apprendre
On ma większe doświadczenie w jakości.
Could you explain this issue to me?
commencer à apprendre
Czy mogłabyś mi wyjaśnić ten problem?
a procedure
commencer à apprendre
procedura
What kind of procedures will I have to prepare?
commencer à apprendre
Jakie procedury będę musiał przygotować?
common procedures
commencer à apprendre
wspólne procedury
What standards do we have to read and know in order to prepare the new procedures?
commencer à apprendre
Jakie standardy musimy przeczytać i znać, aby przygotować nowe procedury?
What standards form each department do I have to know?
commencer à apprendre
Jakie standardy obowiązujące w każdym dziale muszę znać?
What language should we use in each country?
commencer à apprendre
Jakiego języka powinniśmy używać w każdym kraju?
in order to
commencer à apprendre
w celu
Should we prepare one standard document for all countries?
commencer à apprendre
Czy powinniśmy przygotować jeden standardowy dokument dla wszystkich krajów?
Or should we prepare a few types of one document in different languages?
commencer à apprendre
A może powinniśmy przygotować kilka rodzajów jednego dokumentu w różnych językach?
How do you see this solution in the future?
commencer à apprendre
Jak widzisz to rozwiązanie w przyszłości?
How should we manage this document in the new application?
commencer à apprendre
Jak powinniśmy zarządzać tym dokumentem w nowej aplikacji?
If we talk about Poland, we have our own warehouses.
commencer à apprendre
Jeśli mówimy o Polsce, mamy własne magazyny.
But in other countries we outsource logistics.
commencer à apprendre
Ale w innych krajach zlecamy logistykę.
How should we deal with this issue?
commencer à apprendre
Jak powinniśmy rozwiązać ten problem?
In terms of...
commencer à apprendre
Pod względem...
In terms of logistics, in Poland we have our own warehouses.
commencer à apprendre
Pod względem logistycznym w Polsce posiadamy własne magazyny.
key skills
commencer à apprendre
kluczowe umiejętności
self-motivated
commencer à apprendre
samozmotywowany
If we cooperate in the cluster, will everyone speak English?
commencer à apprendre
Jeśli będziemy współpracować w klastrze, czy wszyscy będą mówić po angielsku?
I understand that I will get all documentation in English.
commencer à apprendre
Rozumiem, że całą dokumentację otrzymam w języku angielskim.
Let's come back to the first question.
commencer à apprendre
Wróćmy do pierwszego pytania.
Who will be responsible for translations to other languages?
commencer à apprendre
Kto będzie odpowiedzialny za tłumaczenia na inne języki?
delegate tasks
commencer à apprendre
delegować zadania
Which process?
commencer à apprendre
Który proces?
All countries use different procedures.
commencer à apprendre
We wszystkich krajach obowiązują różne procedury.
The processes are very similar but not exactly the same.
commencer à apprendre
Procesy są bardzo podobne, ale nie dokładnie takie same.
How do you manage this process?
commencer à apprendre
Jak zarządzacie tym procesem?
How should I start this project?
commencer à apprendre
Jak mam rozpocząć ten projekt?
Could you give me a checklist for the start?
commencer à apprendre
Czy możesz podać mi listę kontrolną na początek?
Because I have never managed an international project.
commencer à apprendre
Ponieważ nigdy nie zarządzałem międzynarodowym projektem.
developed competences
commencer à apprendre
rozwinięte kompetencje
People make mistakes at the beginning.
commencer à apprendre
Na początku ludzie popełniają błędy.
On the one hand,...
commencer à apprendre
Z jednej strony,...
On the other hand,...
commencer à apprendre
Z drugiej strony,...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.