podstawy aerodynamiki

 0    71 fiche    dariuszbak2
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
gęstość = rho = p
commencer à apprendre
density = rho = p
jednostką prędkości jest V
commencer à apprendre
unit of velocity is V
powierzchnia przekroju
commencer à apprendre
cross sectional area
równanie ciągłości
commencer à apprendre
the equation of continuity
A x V x p = stała
commencer à apprendre
A x V x p = constant
A x V = wartość stała, więc prędkość = wartość stała / powierzchnia przekroju
commencer à apprendre
A x V = constant so Velocity = constant / area
zmiany gęstości są nieznaczące
commencer à apprendre
density changes are insignificanf
Bernulli: suma obecnej energii jest stała
commencer à apprendre
Bernulli: the sum of the energy present is constant
lepkość
commencer à apprendre
viscosity
ciśnienie + energia kinetyczna = stała
commencer à apprendre
pressure + kinetic energy = constant
P + 1 / 2V2 = K
commencer à apprendre
P + 1/2V2 = K
przy spadku ciśnienia statycznego wzrasta ciśnienie dynamiczne
commencer à apprendre
while static pressure decrease, dynamic pressure increase
dolny opływ skrzydła przez powietrze
commencer à apprendre
downwash
Górny opływ skrzydła przez powietrze
commencer à apprendre
upwash
punkt stagnacji - powietrze na krawędzi natarcia
commencer à apprendre
stagnation point
przekrój lotniczy
commencer à apprendre
aerofoil
cięciwa w profilu lotniczym
commencer à apprendre
chord line
Kąt padania - cięciwa aerodynamiczna względem osi podłużnej samolotu
commencer à apprendre
angle of incidence
szkieletowa
commencer à apprendre
mean camber line
strzałka
commencer à apprendre
maximum camber
strzałka jest wyrażona jest jako procent cięciwy aerodynamicznej
commencer à apprendre
maximum camber is expressed as percentage of the chord
procent cięciwy aerodynamicznej mierzony jest od krawędzi natarcia
commencer à apprendre
percentage of the chord meassured from the leading edge
pozytywna krzywizna profilu
commencer à apprendre
positive camber
ujemna krzywizna profilu
commencer à apprendre
negative camber
symetryczny płat nie ma strzałki profilu
commencer à apprendre
symetrical aerofoil has no camber
maksymalna grubość profilu
commencer à apprendre
maximum thickness aerofoil
względny przepływ powietrza
commencer à apprendre
relative airflow
całkowita reakcja na opór i siłę nośną
commencer à apprendre
total reaction
środek parcia to miejsce na cięciwie, w którym działa siła nośna
commencer à apprendre
center of pressure is place on chord where lift acts
siła nośna działa pod kątem 90 stopni w stosunku do przepływu powietrza
commencer à apprendre
lift acts at 90 degrees to the airflow
opór działa w tym samym kierunku co względny przepływ powietrza
commencer à apprendre
drag acts in the same direction as relative airflow
Kąt natarcia to kąt pomiędzy cięciwą aerodynamiczną a względnym przepływem powietrza
commencer à apprendre
angle of attack is angle between chordline and relative airflow
kąt natarcia oznaczany jest alfa
commencer à apprendre
angle of attack is reffered as alpha
różnica ciśnień
commencer à apprendre
pressure differential
przeciągnięcie
commencer à apprendre
stall
wielkość
commencer à apprendre
magnitude
podczas przeciągnięcia środek ciśnienia przesuwa się do tyłu wzdłuż cięciwy
commencer à apprendre
At stall center of pressure moves backwards along chord
współczynnik siły nośnej = ciśnienie siły nośnej / ciśnienie dynamiczne
commencer à apprendre
coefficient of lift = lift pressure / dynamic pressure
współczynnik oporu =
commencer à apprendre
coefficient of drag =
moment - iloczyn siły i odległości na którą działa
commencer à apprendre
moment - the product of the force and the distance through which it acts
odległość nazywana jest ramieniem
commencer à apprendre
distance is called lever arm
M = F xg
commencer à apprendre
M = F x g
gdy kąt natarcia wzrasta, środek parcia porusza się do przodu wzdłuż cięciwy
commencer à apprendre
as the angle of attack increases, center of pressure moves forwards along the chord
środek aerodynamiczne jest stałym punktem na cięciwie
commencer à apprendre
aerodynamic center is a fix point on chord line
środek aerodynamiczny to punkt, w którym zachodzą wszystkie zmiany w sile nośnej
commencer à apprendre
aerodynamic center is a point where all changes in lift takes place
środek aerodynamiczny jest umieszczony w 25% linii cięciwy
commencer à apprendre
aerodynamic center is placed in 25% of chord line
moment opadania nosa jest wokół środka aerodynamicznego
commencer à apprendre
nose downpitching moment is around aerodynamic center
jednostką siły aerodynamicznej jest F
commencer à apprendre
unit of aerodynamic force is F
Cf jest współczynnikiem siły aerodynamicznej
commencer à apprendre
Cf is coefficient of aerodynamic force
jednostką powierzchni jest S
commencer à apprendre
unit of surface area is S
F = Q x Cf x S
commencer à apprendre
F = Q x Cf x S
opór jest produktem ciśnienia dynamicznego, współczynnika oporu i powierzchni skrzydła
commencer à apprendre
drag is a product of dynamic pressure, drag cefficient and wing surface
D = Q x Cd x S
commencer à apprendre
D = Q x Cd x S
stan zanieczyszczenia płatowca
commencer à apprendre
airframe contamination state
Współczynnik siły nośnej / oporu będzie maksymalny przy określonym kącie natarcia
commencer à apprendre
lift/drag ratio will be maximum at one specyfic angle of attack
optymalny kąt natarcia wynosi 4 stopnie
commencer à apprendre
optimal angle of attack is 4 degree
rozpiętość skrzydła
commencer à apprendre
wing span
jednostką rozpiętości skrzydeł jest b
commencer à apprendre
unit of wing span is b
rozpiętość skrzydeł to odległość od końca skrzydła do końca skrzydła
commencer à apprendre
wing span is distance from wing tip to wing tip
cięciwa jest odległością od krawędzi natarcia do krawędzi spływu
commencer à apprendre
chord is distance from leading edge to trailing edge
średnia cięciwa aerodynamiczna to średnią
commencer à apprendre
average chord is diametric average
jednostką średniej cięciwy aerodynamicznej jest c
commencer à apprendre
unit of average chord is c
powierzchnia skrzydła = rozpiętość skrzydeł pomnożona przez średnią cięciwę aerodynamiczną
commencer à apprendre
wing area = wing span multiplied by average chord
współczynnik kształttu = rozpiętość skrzydeł / średnia cięciwa aerodynamiczna
commencer à apprendre
aspect ratio = wing span / average chord
współczynnik kształtu = rozpiętość skrzydła / powierzchnia skrzydła
commencer à apprendre
aspect ratio = wing span / wing area
cięciwa przy kadłubie
commencer à apprendre
root chord
cięciwa przy końcu skrzydła
commencer à apprendre
tip chord
naturalne rozproszenie
commencer à apprendre
natural dispersal
opór pasożytniczy - opór tarcia na poszycii, opór kształtu i opór interferencyjny
commencer à apprendre
parasite drag - skin friction drag, form drag and interference drag
całkowity opór - opór szkodliwy, opór indukowany
commencer à apprendre
total drag - parasite drag, induced drag
opór jest siłą, która przeciwdziała ruchowi do przodu samolotu
commencer à apprendre
drag is force which resisting resist forward motion of the aircraft

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.