People - Žmonės

 0    38 fiche    VocApp
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
I
I am Mantas.
commencer à apprendre
Aš Mantas.
you
Who are you?
commencer à apprendre
tu
Kas tu?
he
Who is he?
commencer à apprendre
jis
Kas jis?
she
She is my sister.
commencer à apprendre
jis
Ji yra mano sesuo.
we
We are hungry.
commencer à apprendre
mes
Mes alkani.
you
Could you close the door, please?
commencer à apprendre
jūs
Jūs galėtumėte uždaryti duris?
they
They are our friends.
commencer à apprendre
jie
Jie mūsų draugai.
they
They are our cousins.
commencer à apprendre
jos
female form of "cousins": "pusseserės"
Jie mūsų pusbroliai.
person
A table for one person, please.
commencer à apprendre
asmuo
Norėčiau staliuko vienam asmeniui.
people
That is what people told me.
commencer à apprendre
žmonės
Man taip sakė žmonės.
friend
This is my friend, Mantas.
commencer à apprendre
draugas
Tai mano draugas Mantas.
wife
This is my wife, Julija.
commencer à apprendre
žmona
Tai mano žmona Julija.
husband
My husband will be here any minute.
commencer à apprendre
vyras
Mano vyras čia bus bet kurią minutę.
brother
He is acting exactly like my brother.
commencer à apprendre
brolis
Jis elgiasi visai kaip mano brolis.
sister
Where is your sister?
commencer à apprendre
sesuo
Kur tavo sesuo?
child
He is a good child.
commencer à apprendre
vaikas
Jis geras vaikas.
son
I thought it was my son.
commencer à apprendre
sūnus
Maniau, kad tai mano sūnus.
daughter
That girl is my daughter.
commencer à apprendre
dukra
Ta mergaitė - mano dukra.
mother
My mother is a teacher.
commencer à apprendre
mama
Mano mama yra mokytoja.
father
My father works as a taxi driver.
commencer à apprendre
tėtis
Mano tėtis dirba taksi vairuotoju.
boyfriend
Her boyfriend is coming.
commencer à apprendre
vaikinas
Atvyksta jos vaikinas.
girlfriend
My girlfriend is the most beautiful girl in the world.
commencer à apprendre
mergina
Mano mergina yra pati gražiausia mergina pasaulyje.
man
Who is this man?
commencer à apprendre
vyras
Kas šis vyras?
woman
She is a married woman.
commencer à apprendre
moteris
Ji ištekėjusi moteris.
teacher
You are my best French teacher.
commencer à apprendre
mokytoja
Jūs esate mano geriausia prancūzų kalbos mokytoja.
doctor
Tomas is the best doctor in town.
commencer à apprendre
gydytojas
Tomas yra geriausias gydytojas mieste.
everybody
Everyone is invited.
commencer à apprendre
visi
Visi yra kviečiami.
nobody
Nobody speaks to me.
commencer à apprendre
niekas
Niekas su manimi nekalba.
somebody
Somebody ate my sandwich.
commencer à apprendre
kažkas
Kažkas suvalgė mano sumuštinį.
my
It's my dog.
commencer à apprendre
mano
Tai mano šuo.
your
Where's your bag?
commencer à apprendre
tavo
Kur tavo krepšys?
his
His son is an actor.
commencer à apprendre
jo
Jo sūnus yra aktorius.
her
I like her shoes.
commencer à apprendre
jos
Man patinka jos batai.
our
He wants to marry our daughter.
commencer à apprendre
mūsų
Jis nori vesti mūsų dukterį.
your
I like your family.
commencer à apprendre
jūsų
Man patinka Jūsų šeima.
their
I don't like their parents.
commencer à apprendre
Man nepatinka Jų tėvai.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Liberty Avenue?
commencer à apprendre
ponas
Atsiprašau, pone. Kur yra Laisvės Alėja?
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.
commencer à apprendre
ponia
Ponia Adams yra labai protinga.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.