Paweł dn. 08.04.2019- idiomy z "up"

 0    73 fiche    ncokla
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
back up
commencer à apprendre
cofnąć się, cofać się
Traffic is starting to back up on the M25.
commencer à apprendre
Ruch zaczyna się cofać na M25.
make up
commencer à apprendre
wymyślić, wymyslać (np. jakieś historie)
I'm not making it up. The character exists in real life
commencer à apprendre
Nie wymyślam tego. Postać istnieje w prawdziwym życiu
come up with something
commencer à apprendre
znaleźć, znajdować (coś)
She's come up with some amazing scheme to double her income.
commencer à apprendre
Wymyśliła jakiś niesamowity plan, by podwoić swoje dochody.
hold up
commencer à apprendre
unieść, podnieść
Hold it up so that we can see it.
commencer à apprendre
Podnieś go, żebyśmy go widzieli.
hang up
commencer à apprendre
odkładać słuchawkę
Mum hung up the phone
commencer à apprendre
Mama odłożyła słuchawkę
cheer up
commencer à apprendre
rozweselać się
She was sick so I sent her some flowers to cheer her up.
commencer à apprendre
Była chora, więc wysłałem jej kwiaty, żeby ją rozweselić.
show up
commencer à apprendre
pokazać się, pojawić się, pojawiać się
How many people showed up to the meeting?
commencer à apprendre
Ile osób pojawiło się na spotkaniu?
crack up
commencer à apprendre
wybuchnąć śmiechem
We all just cracked up laughing
commencer à apprendre
Wszyscy po prostu się wybuchnęliśmy śmiechem
rip up/tear up
commencer à apprendre
rozerwać, rozedrzeć
She took every photograph of me that was in our house and ripped it up
commencer à apprendre
Zrobiła mi każde zdjęcie, które było w naszym domu i podarło je
brighten up
commencer à apprendre
poweseleć, rozpogodzić się, rozpromienić się
when the weather improves, or when your mood improves.
commencer à apprendre
kiedy pogoda się poprawia lub poprawia się nastrój.
let up
commencer à apprendre
ustać, ustawać
When the rain lets up we'll go for a walk
commencer à apprendre
Kiedy ustanie deszcz, pójdziemy na spacer
play up
commencer à apprendre
nawalać
to stop working. Usually used for technology.
commencer à apprendre
przestać działać. Zwykle używany w technologii.
own up
commencer à apprendre
przyznać się, przyznawać się do czegoś
No one has owned up to stealing the money
commencer à apprendre
Nikt nie był w posiadaniu kradzionych pieniędzy
hold up
commencer à apprendre
powstrzymać, powstrzymywać, opóźniać
Why were you holding everyone up?
commencer à apprendre
Dlaczego opóźniałeś wszystkich?
eat up
commencer à apprendre
zjeść, zjadać wszystko
Eat up the dinner or else you won't get the dessert
commencer à apprendre
Zjedz obiad, bo inaczej nie dostaniesz deseru
heat up
commencer à apprendre
podgrzać, zagrzać
Let's heat up the vibrations of this party
commencer à apprendre
Podgrzejmy atmosferę tej imprezy
add up
commencer à apprendre
dodawać np. cyfry
clean up
commencer à apprendre
posprzątać, uprzątnąć, robić porządek
We have to clean up the house before mom's arrival.
commencer à apprendre
Musimy posprzątać dom przed przyjazdem mamy.
drink up
commencer à apprendre
wypić do dna, wypić wszystko
Here, have a big beer. Come on, drink up.
commencer à apprendre
Proszę, masz duże piwo. No dalej, pij do dna
pack up
commencer à apprendre
spakować (manatki)
You can pack up your stuff and never come back
commencer à apprendre
Możesz spakować swoje rzeczy i nigdy więcej nie wrócić
warm up
commencer à apprendre
podgrzewać, ogrzewać
She warmed herself by the fire
commencer à apprendre
Ona ogrzała się przy ogniu
dry up
commencer à apprendre
wyschnąć, wysychać (np roślina, gleba)
You have to water the plant, otherwise it will dry up
commencer à apprendre
Musisz podlać roślinę, w przeciwnym razie wyschnie
use up
commencer à apprendre
zużyć coś, zużywać coś
He used my shampoo up
commencer à apprendre
on zuzył mój szampon
heal up
commencer à apprendre
goić się, zagoić się np rana
Your cut will heal up in no time
commencer à apprendre
Twoja rana zagoi się w mgnieniu oka
finish up
commencer à apprendre
skończyć coś, zjeść coś
Finish your dinner up and I will give you ice cream
commencer à apprendre
Zjedz swój obiad i dam ci lody
blow up
commencer à apprendre
wybuchać
He was so angry he blew up
commencer à apprendre
Był tak zły, że wybuchł
break up/split up
commencer à apprendre
zerwać, rozejść się
We broke up a month ago
commencer à apprendre
Zerwaliśmy ze sobą miesiąc temu
chew something up
commencer à apprendre
zmiażdżyć coś, przeżuć coś
The farther south they went, the more chewed up the ground became
commencer à apprendre
Im dalej na południe poszli, tym bardziej przeżuwało ziemię
crack up
commencer à apprendre
wybuchnąć śmiechem, głosno się roześmiać
They burst into laughter
commencer à apprendre
Oni wybuchnęli śmiechem
cut up
commencer à apprendre
pociąć
Can you cut up the vegetables?
commencer à apprendre
Czy możesz pokroić warzywa?
rip something up/tear something up
commencer à apprendre
podrzeć coś
I will tear all my notes up if I pass this exam
commencer à apprendre
Podrę wszystkie moje notatki, jeśli zdam ten egzamin
do up
commencer à apprendre
odnowic coś, odnawiac coś (np stary dom), udekorować coś, ozdobić
He will do up our cottage
commencer à apprendre
Odnowi nasz domek
freshen up
commencer à apprendre
odświeżać
o wash your face, brush your teeth and change your clothes, usually when you get back from work or school.
commencer à apprendre
o umyć twarz, umyć zęby i zmienić ubranie, zazwyczaj po powrocie z pracy lub szkoły.
talk something up
commencer à apprendre
rozgłaszać coś
to describe something in a very positive way, exaggerating the good qualities.
commencer à apprendre
opisać coś w bardzo pozytywny sposób, wyolbrzymiając dobre cechy.
bring something up
commencer à apprendre
podnosić coś, poruszać coś, napomykać o czymś (np. temat, problem)
Don't bring up that subject in his presence.
commencer à apprendre
Nie poruszaj tego tematu w jego obecności.
hold up
commencer à apprendre
opóźniać, odwlekać
She wants to hold up the ceremony.
commencer à apprendre
Chce wstrzymać ceremonię.
turn up
commencer à apprendre
pojawiać się
She didn't turn up to her own wedding
commencer à apprendre
Nie pojawiła się na własnym ślubie

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.