Paremie łacińskie cz. II

 0    32 fiche    krystian12550
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Lex a legando vocata est, quia scripta est.
commencer à apprendre
Ustawa została nazwana od słowa "czytanie", ponieważ została zapisana.
Lex non obligat nisi promulgata.
commencer à apprendre
Ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została promulgowana.
Lex retro non agit.
commencer à apprendre
Ustawa nie działa wstecz.
Derogatur legi aut abrogatur.
commencer à apprendre
Ustawa jest derogowana lub abrogowana.
Leges ab omnibus intellegi debent.
commencer à apprendre
Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich.
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
commencer à apprendre
Poznać ustawy nie znaczy trzymać się ich słów, ale sensu i znaczenia.
Lege non distinguente nec nostrum est distinguere.
commencer à apprendre
Gdy ustawa nie rozróżnia, nie naszą rzeczą jest rozróżniać.
Optima enim est legum interpres consuetudo.
commencer à apprendre
Najlepszą interpretacją prawa, jest zwyczaj.
Pacta sunt servanda.
commencer à apprendre
Umów należy dotrzymywać.
Actio autem nihil aliud est quam ius persequendi iuditio quo sibi debetur.
commencer à apprendre
Powództwo jest zaś niczym innym, jak prawem sądowego dochodzenia tego, co się komuś nalezy.
Actionis verbo etiam persecutio continetur.
commencer à apprendre
Słowo "powództwo" obejmuje też żądanie powoda.
Actor sequitur forum rei.
commencer à apprendre
Oskarżyciel podąża za sądem pozwanego.
Actor venire debet instructior quam reus.
commencer à apprendre
Oskarżyciel powinien być bieglejszy od pozwanego.
Si [actor reum] in ius vocat, (reus) ito.
commencer à apprendre
Jeśli powód wzywa pozwanego do sądu, niech pozwany idzie.
Rei appellatione et causae et iura continentur.
commencer à apprendre
Nazwa "rzecz" obejmuje i stosunki prawne i prawa.
Rei corporales sunt quae tangi possunt; incorporales quae tangi non possunt.
commencer à apprendre
Rzeczy materialne to te, których można dotknąć, niematerialne to te, których nie można dotknąć.
Res mobiles sunt, quae locorum salve et integrae ex loco in loco moveri possunt.
commencer à apprendre
Rzeczy ruchome są te, które można w stanie nienaruszonym przenieść z miejsca na miejsce.
Fundus est omne, quidquid solo tenetur.
commencer à apprendre
Fundus est omne, quidquid solo tenetur. en latin
Grunt jest wszystkim, co przynależy ziemi.
Res fungibiles sunt quae pondere, numero, mensua consistunt.
commencer à apprendre
Rzeczy zamienne wyodrębniane są na podstawie ciężaru, liczby i miary.
Genus perire non potest.
commencer à apprendre
Gatunek nie może zaginąć.
Res consumptibiles sunt quae primo usu consumuntur.
commencer à apprendre
Rzeczy zużywalne to te, które zużywa się przy pierwszym użyciu.
Fructus sine usu esse non potest.
commencer à apprendre
Nie można pobierać pożytków z rzeczy bez prawa jej używania.
Nihil est aliud hereditas quam successio in universum ius quod defunctus habuit.
commencer à apprendre
Spadek nie jest niczym innym, jak wstąpienie w ogół praw i obowiązkó, jakie miał zmarły.
Hereditas institutio caput et fundamentum totius testamenti est.
commencer à apprendre
Ustanowienie dziedzica jest istotą i fundamentem całego testamentu.
Hereditas viventis non datur.
commencer à apprendre
Nie ma spadku po żyjącym.
Legatum est doonatio testamento relicta.
commencer à apprendre
Legat jest darowizną pozostawioną w testamencie.
Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicus solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.
commencer à apprendre
Zobowiązanie jest węzłem prawnym, który zmusza nas do świadczenia komuś pewnej rzeczy, zgodnie z prawami naszego państwa.
Impossibilium nulla obligatio est.
commencer à apprendre
Nieważne jest zobowiązanie do świadczenia niemożliwego.
Creditum et debitum non possunt concurrere in eadem persona.
commencer à apprendre
Nie można byc w tym samym czasie równocześnie wierzycielem i dłużnikiem.
Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestendum.
commencer à apprendre
Istota zobowiązania nie na tym polega, by pewna rzecz, albo służebność uczynic naszą, ale by innego zmusić do dania nam czegoś, do czynienia czegoś lub do innego świadczenia.
Dolus omnimodo puniatur.
commencer à apprendre
Zły zamiar zawsze jest karany.
Lata culpa est nimia neglegentia, id est non intellegere quoud omnes intellegunt.
commencer à apprendre
Wina ciężka to rażące niedbalstwo, to nie zdawanie sobie sprawy z tego, co wiedzą wszyscy.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.