Osteologia v2

 0    126 fiche    PiotrHaduch
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Obojczyk
commencer à apprendre
Clavicula
Koniec mostkowy obojczyka
commencer à apprendre
Extremitas sternalis claviculae
Koniec barkowy obojczyka
commencer à apprendre
Extremitas acromialis claviculae
Powierzchnia stawowa mostkowa obojczyka
commencer à apprendre
Facies articularis sternalis claviculae
Powierzchnia stawowa barkowa obojczyka
commencer à apprendre
Facies articularis acromialis claviculae
Guzek stożkowy
commencer à apprendre
Tuberculum conoideum
Wycisk więzadła żebrowo-obojczykowego
commencer à apprendre
Impressio ligamenti costoclavicularis
Bruzda mięśnia podobojczykowego
commencer à apprendre
Sulcus musculi subclavii
Kresa czworoboczna
commencer à apprendre
Linea trapezoidea
Łopatka
commencer à apprendre
Scapula
Jakie powierzchnie ma łopatka?
commencer à apprendre
Facies anterior et posterior scapulae
Jakie brzegi ma łopatka
commencer à apprendre
Margo medialis, superior et lateralis scapulae
Jakie kąty ma łopatka?
commencer à apprendre
Angulus superior, inferior et lateralis scapulae
Dół podłopatkowy
commencer à apprendre
Fossa subscapularis
Kresy mięśniowe łopatki
commencer à apprendre
Lineae musculares scapulae
Grzebień łopatki
commencer à apprendre
Spina scapulae
Dół nadgrzebieniowy łopatki
commencer à apprendre
Fossa supraspinata scapulae
Dół podgrzebieniowy łopatki
commencer à apprendre
Fossa infraspinata scapulae
Trójkąt grzebienia
commencer à apprendre
Trigonum spinae
Wyrostek barkowy
commencer à apprendre
Acromion
Powierzchnia stawowa wyrostka barkowego
commencer à apprendre
Facies articularis acromialis
Wcięcie łopatki
commencer à apprendre
Incisura scapulae
Wydrążenie stawowe łopatki
commencer à apprendre
Cavitas glenoidalis scapulae
Guzek nadpanewkowy łopatki
commencer à apprendre
Tuberculum supraglenoidale scapulae
Guzek podpanewkowy łopatki
commencer à apprendre
Tuberculum infraglenoidale scapulae
Szyjka łopatki
commencer à apprendre
collum scapulae
Wyrostek kruczy łopatki
commencer à apprendre
Processus coracoideus scapulae
Staw mostkowo-obojczykowy
commencer à apprendre
Articulatio sternoclavicularis
Staw barkowo-obojczykowy
commencer à apprendre
Articulatio acromioclavicularis
Kość ramienna
commencer à apprendre
humerus
Trzon kości ramiennej
commencer à apprendre
Corpus humeri
Koniec bliższy kości ramiennej
commencer à apprendre
Extremitas proximalis humeri
Koniec dalszy kości ramiennej
commencer à apprendre
Extremitas distalis humeri
Guzowatość naramienna
commencer à apprendre
tuberositas deltoidea
Bruzda nerwu promieniowego
commencer à apprendre
Sulcus nervi radialis
Grzebień ponadkłykciowy przyśrodkowy i boczny
commencer à apprendre
Crista supraepicondylaris medialis et lateralis
Głowa kości ramiennej
commencer à apprendre
caput humeri
Szyjka anatomiczna
commencer à apprendre
collum anatomicum
Guzek większy kości ramiennej
commencer à apprendre
tuberculum majus humeri
Guzek mniejszy kości ramiennej
commencer à apprendre
tuberculum minus humeri
Grzebień guzka większego kości ramiennej
commencer à apprendre
crista tuberculi majoris humeri
Grzebień guzka mniejszego kości ramiennej
commencer à apprendre
crista tuberculi minoris humeri
Szyjka chirurgiczna
commencer à apprendre
collum chirurgicum
Nadkłykieć przyśrodkowy i boczny kości ramiennej
commencer à apprendre
Epicondylus medialis et lateralis humeri
Bruzda międzyguzkowa
commencer à apprendre
Sulcus intertubercularis
Bloczek kości ramiennej
commencer à apprendre
Trochlea humeri
Główka kości ramiennej
commencer à apprendre
capitulum humeri
Rowek nerwu promieniowego
commencer à apprendre
Sulcus nervi radialis
Dół dziobiasty kości ramiennej
commencer à apprendre
Fossa coronoidea humeri
Dół wyrostka łokciowego
commencer à apprendre
Fossa olecrani
Dół promieniowy
commencer à apprendre
Fossa radialis
Powierzchnia stawowa główki kości ramiennej
commencer à apprendre
Facies articularis capitis humeri
Brzeg przyśrodkowy kości ramiennej
commencer à apprendre
Margo medialis humeri
Grzebień ponadnadkłykciowy boczny
commencer à apprendre
Crista supraepicondylaris lateralis
Grzebień ponadnadkłykciowy przyśrodkowy
commencer à apprendre
Crista supraepicondylaris medialis
Bloczek kości ramiennej
commencer à apprendre
Trochlea humeri
Nadkłykieć boczny
commencer à apprendre
Epicondylus lateralis
Główka kości ramiennej
commencer à apprendre
Capitulum humeri
Dół promieniowy kości ramiennej
commencer à apprendre
Fossa radialis humeri
Nadkłykieć przyśrodkowy
commencer à apprendre
Epicondylus medialis
Powierzchnia przednia przyśrodkowa
commencer à apprendre
Facies anterior medialis
Powierzchnia przednia boczna
commencer à apprendre
Facies anterior lateralis
Guzowatość naramienna
commencer à apprendre
tuberositas deltoidea
Grzebień guzka mniejszego
commencer à apprendre
Crista tuberculi minoris
Grzebień guzka większego
commencer à apprendre
Crista tuberculi majoris
Bruzda międzyguzkowa
commencer à apprendre
Sulcus intertubercularis
Szyjka chirurgiczna
commencer à apprendre
collum chirurgicum
Szyjka anatomiczna
commencer à apprendre
collum Anatomicum
Rowek nerwu łokciowego
commencer à apprendre
Sulcus nervi ulnaris
Kość łokciowa
commencer à apprendre
ulna
Trzon kości łokciowej
commencer à apprendre
corpus ulnae
Przedramię
commencer à apprendre
Antebrachium
Kość promieniowa
commencer à apprendre
radius
Wyrostek łokciowy
commencer à apprendre
olecranon
Wyrostek dziobiasty kości łokciowej
commencer à apprendre
Processus coronoideus ulnae
Guzowatość kości łokciowej
commencer à apprendre
Tuberositas ulnae
Wcięcie bloczkowe
commencer à apprendre
Incisura trochlearis
Wcięcie promieniowe
commencer à apprendre
incisura radialis
wyrostek rylcowaty kości łokciowej
commencer à apprendre
Processus styloideus ulnae
głowa kości łokciowej
commencer à apprendre
caput ulnae
Obwód stawowy głowy kości łokciowej
commencer à apprendre
Circumferentia articularis capitis ulnae
Trzon kości promieniowej
commencer à apprendre
Corpus radii
Głowa kości promieniowej
commencer à apprendre
caput radii
Szyjka kości promieniowej
commencer à apprendre
collum radii
Dołek głowy kości promieniowej
commencer à apprendre
Fovea capitis radii
Obwód stawowy kości promieniowej
commencer à apprendre
Circumferentia articularis capitis radii
Guzowatość kości promieniowej
commencer à apprendre
Tuberositas radii
Powierzchnia stawowa nadgarstkowa kości promieniowej
commencer à apprendre
Facies articularis carpalis radii
Wcięcie łokciowe kości promieniowej
commencer à apprendre
Incisura ulnaris radii
Wyrostek rylcowaty kości promieniowej
commencer à apprendre
processus styloideus radii
Guzek grzbietowy
commencer à apprendre
Tuberculum dorsale
Staw ramienny
commencer à apprendre
Articulatio humeri
Nadgarstek
commencer à apprendre
Carpus
Śródręcze
commencer à apprendre
Metacarpus
Palce
commencer à apprendre
digiti
Kość łódeczkowata
commencer à apprendre
os scaphoideum
Kość księżycowata
commencer à apprendre
os Lunatum
Kość trójgraniasta
commencer à apprendre
os triquetrum
Kość grochowata
commencer à apprendre
os pisiforme
Kość czworoboczna większa
commencer à apprendre
Os trapezium
Kość czworoboczna mniejsza
commencer à apprendre
Os trapezoideum
Kość główkowata
commencer à apprendre
Os capitatum
Kość haczykowata
commencer à apprendre
os hamatum
Haczyk kości haczykowatej
commencer à apprendre
Hamulus ossis hamati
Wyniosłość promieniowa nadgarstka
commencer à apprendre
Eminentia carpi radialis
Wyniosłość łokciowa nadgarstka
commencer à apprendre
Eminentia carpi ulnaris
Z czego składa się wyniosłość promieniowa nadgarstka?
commencer à apprendre
Tuberculum ossis scaphoidei et tuberculum ossis trapezii
Z czego składa się wyniosłość łokciowa nadgarstka?
commencer à apprendre
Hamulus ossis hamati et os pisiforme
Troczek zginaczy
commencer à apprendre
Retinaculum flexorum
bruzda nadgarstka
commencer à apprendre
Sulcus carpi
Obręcz kończyny górnej
commencer à apprendre
Cingulum membri superioris
Staw kulisty wolny
commencer à apprendre
Articulatio spheroidea
Staw kulisty panewkowy
commencer à apprendre
Articulatio cotylica
Staw nieregularny
commencer à apprendre
Articulatio irregularis
Staw płaski
commencer à apprendre
Articulatio plana
Zgięcie
commencer à apprendre
flexio
Prostowanie
commencer à apprendre
extensio
Przywodzenie
commencer à apprendre
Adductio
Odwodzenie
commencer à apprendre
abductio
Obrót do wewnątrz
commencer à apprendre
Rotatio interna
Obrót na zewnątrz
commencer à apprendre
Rotatio externa
Obwodzenie
commencer à apprendre
Circumductio
Podstawa paliczka środkowego
commencer à apprendre
Basis phalangis mediae
Głowa paliczka bliższego
commencer à apprendre
Caput phalangis proximalis
Guzowatość paliczka dalszego
commencer à apprendre
Tuberositas phalangis distalis
trzeszczki
commencer à apprendre
ossa sesamoidea

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.